Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет22062018

Брой 122, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) За 10 години държавата «наляла» в Банско 130 млн. лева

За 10 години държавата «наляла» в Банско 130 млн. лева

За 10 години държавата «наляла» в Банско 130 млн. лева

Дър­жавата се е заг­рижила за Бан­ско, а Витоша и много други места изос­тави. Ски-спортът не свър­шва, нито започва с Бан­ско, каза в ефира на „Хоризонт“Тома Белев, пред­седател Асоциацията на природ­ните пар­кове в Бъл­гария, който е и бивш дирек­тор на Природен парк „Витоша“. Белев съобщи, че за пос­лед­ните 10 години дър­жавата е ориен­тирала към Бан­ско 130 милиона лева, специално за да може да се раз­вие като курорт и е изос­тавила всички останали места. По думите му, само за ски със­тезания в Бан­ско са отпус­нати над 20 милиона лева. С тези пари дос­тъпът до Витоша, примерно, щеше да бъде гаран­тиран за 20 години нап­ред, смята Белев.Бившият ръководител на Природен парк „Витоша“ припомни на слушателите, че решението на Столич­ния общин­ски съвет за приватизация на въжените линии в планината над столицата е взето с аргумента, че всяка година Общината ги е суб­сидирала с 300 хиляди лева и за срав­нение под­черта, че само за едно спор­тно със­тезание за два дни дър­жавата е суб­сидирала Бан­ско с два милиона лева. Той допълни, че по същия начин са били спрени и ежед­нев­ните и редовни град­ски линии до планината – с цел икономия на годишна суб­сидия, която общината не е желаела да зап­лати. Белев отбеляза, че преди сключ­ването на договора за продажба — на 20 декем­ври 2007 година са работили всички въжени линии с изк­лючение на Княжев­с­кия лифт и след приватизирането от капитала на дружес­т­вото са спрели да фун­к­ционират съоръженията Роман­ски, Спас,Бобби и Коняр­ника, бил е спрян и дос­тъпът до планината чрез град­с­кия тран­с­порт. Той зак­лючи, че от 2003-та година и особено след 2007-а планината Витоша „беше прак­тически зат­ворена“ и Столич­ният общин­ски съвет обърна гръб на Витоша и дос­тъпа до планината и се случи това, което виж­даме: всяка събота и неделя или през сед­мицата граж­даните да се кач­ват с лич­ните си коли, защото не раз­читат на град­с­кия тран­с­порт.

България

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...