Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон16072018

Брой 138, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67983 BGN1 GBP = 2.21028 BGN1 CHF = 1.67108 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Потребителите в Европа са готови да харчат повече, в България - не съвсем

Потребителите в Европа са готови да харчат повече, в България - не съвсем

Пот­ребител­с­кото доверие в Европа се подоб­рява и жителите на Стария кон­тинент показ­ват по-голяма склон­ност да хар­чат. Това обаче не е съв­сем валидно за бъл­гарите, показ­ват резул­татите от традицион­ното тримесечно изс­лед­ване на ком­панията за проуч­ване на пот­ребителите GfK в Европейс­кия съюз. То отчита наг­ласите през пос­лед­ното тримесечие на 2017 г. Към края на 2017 г. икономичес­ките очак­вания в Бъл­гария дос­тигат 6.3 пун­кта през декем­ври. Това е втората най-висока стой­ност за годината и силно окуражаваща след най-ниското ниво за годината от –11.3 пун­кта през май, отчита ком­панията. Все пак през декем­ври 2017 г. очак­ванията за доходите са на ниво от 11.3 пун­кта и бъл­гарите ги оценяват като значително по-лоши от тези през фев­руари, когато очак­ванията са дос­тиг­нали най-висока стой­ност за годината от 26.1 пун­кта. В срав­нение с декем­ври 2016 г. показателят също е по-нисък с 8.4 пун­кта. Дан­ните за Европа като цяло показ­ват, че оптимиз­мът на пот­ребителите през декем­ври е дос­тиг­нал най-високото си ниво за пос­лед­ните десет години. Тогава индек­сът на пот­ребител­с­кия климат на GfK за ЕС-28 дос­тигна 21.1. В края на третото тримесечие този показател все още е бил 20.9 пун­кта. За 2018 г. GfK прог­нозира увеличение на пот­ребител­с­ките раз­ходи на час­т­ните домакин­с­тва в Европейс­кия съюз от 1.5% до 2% в реално изражение.

България

Вежди Рашидов дарява заплатата си за онкоболна млада жена

Вежди Рашидов дарява зап­латата си за онкоболна млада жена

Пред­седателят на пар­ламен­тар­ната комисия по кул­тура Вежди Рашидов съобщи днес, че дарява 3000 лева за лечението на тежко бол­ната Надежда Ого…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Защо плаче баба Дора?

Защо плаче баба Дора?

Цял месец държавните чиновници не могат да кажат как опасната болест по овцете и козите е дошла у нас

Защо баба Дора плаче, а хората си скубя…

Прочети още:

Loading...