Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21052018

Брой 98, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) До края на юли готов анализът за 6-и блок на АЕЦ “Козлодуй“

До края на юли готов анализът за 6-и блок на АЕЦ “Козлодуй“

Анализът за удъл­жаването на живота на 6-и блок на АЕЦ “Коз­лодуй“ ще бъде готов до 31 юли 2018 г. Това заяви дирек­торът на “Русатом сер­вис“ (част от кон­церна “Росатом“) Евгений Сал­ков пред “Канал 3“ в Сочи по време на меж­дународ­ното изложение “Атомек­спо”. Пред­с­тавителите на рус­ката ком­пания проведоха среща с минис­търа на енер­гетиката Теменужка Пет­кова, която присъс­тва на изложението „Атомек­спо”. По време на раз­говорите тя е заявила, че под­к­репя сът­руд­ничес­т­вото с рус­ката страна по проекта за удъл­жаване живота на 6-и блок в АЕЦ “Коз­лодуй”. “Работата трябва да бъде завър­шена до 31 юли 2018 г. Можем да кажем, че всички документи ще бъдат предадени в съот­вет­с­т­вие с графика. Ние планираме през юни или юли да проведем коор­динационен комитет, на който работ­ните групи и от руска, и бъл­гар­ска страна ще отчетат резул­татите“, каза Сал­ков. Според него е важно, че Бъл­гария е съв­мес­тила работата по модер­низацията с повишаването на мощ­ността на блоковете. “Най-важното е, че тези два блока ще могат да се екс­п­лоатират още 30 години. И ако срав­ним как­вато и да е сума, похар­чена за модер­низацията, и срокът на удъл­жаване на живота, излиза много ефек­тивно, в срав­нение с това да строим нова мощ­ност“, заяви Сал­ков. „Бъдещата работа на АЕЦ „Коз­лодуй“ е от стратегическо значение за гаран­тиране на енер­гий­ната сигур­ност“, каза минис­тър Пет­кова. Пред­с­тавителите на рус­ката ком­пания са изразили увереност, че двус­т­ран­ното сът­руд­ничес­т­вото между страните ще продължи и в други нап­рав­ления за модер­низация на ядрения отрасъл у нас.

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие