За какво изхарчихте парите на държавата, господин Борисов?

За какво изхарчихте парите на държавата, господин Борисов?

Правителството изтегли нови 300 000 000 лева без да дава обяснения защо, нито за какво е прахосан излишъкът

На 19 юни 2019 г. Министерството на финансите проведе два аукциона за продажба на 10,[5]-годишни и 20-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж съответно на 21.12.2029 г. и 21.06.2039 година. На проведените аукциони бяха пласирани успешно ДЦК в общ обем от 300,6 млн. лв., в т.ч. 200 млн. лв. за 10,[5]-годишни книжа и 100,6 млн. лв. за 20-годишните книжа. Постигната среднопретеглена доходност на аукционите възлезе на 0,41 % за 10,[5]-годишни книжа и 1,60 % за 20-годишните книжа. Общият размер на подадените поръчки за книжата с падеж през 2029 г. достигна 472 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,36. Постъпилите поръчки за 20-годишните ДЦК възлязоха на 248 млн. лв. или коефициент на покритие 1,24. Само до преди един месец Борисов се хвалеше, как благодарение на него дълга се е стопил и намалял и как щял още повече да го редуцира до края на годината. Това беше за изборите. Който повярвал, повярвал и за благодарност към всички независимо подкрепили го или не, Борисов увеличи дълговия хомот на всеки от 3,24[те] млн. работещи българи с 93 лв. Този факт буди още по-голямо недоумение и заради това, че по данни от информационния бюлетин за месец април на Министерство на финансите, относно изпълнението на Държавния Бюджет и основните показатели по консолидираната фискална програма е посочено, че бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към април 2019 г. е положително в размер на 2 699,8 млн. лв. и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 2 565,2 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 134,6 млн. лева. Тоест, имаш събрани от данъци в повече над 2,5 млрд.лв., увеличил си и резерва, и теглиш нови 300 млн.лв. без да даваш обяснение нито за какво ще харчиш излишъка, нито защо увеличаваш дълга. Неоснователни са хвалбите как благодарение на управлението на Борисов външният дълг се “стапя“ и ще достигне 19% от БВП. Държавният дълг към 2009г. възлиза на 9,444 млрд.лв. или 13,8% от БВП, докато към 31.03.2019г. възлиза на 22,821 млрд.лв. или 19,8 % от БВП. Тук следва да отбележим неоснователните нападки, че Борисов изплаща дълговете на “Тройната коалиция“ и на правителството на Пл.Орешарски. Правителството на Пл.Орешарски емитира на Международните капиталови пазари /МКП/ на 03.07.2014 г. /малко преди да падне от власт/ облигации на стойност 1,493 млрд.евро. След това само за една година от 26.03.2015 до 21.03.2016г. Правителството на Борисов емитира на МКП облигации на стойност 5,144 млрд.евро. Това са парите, които той ни “дава“, но ние ще трябва да връщаме в следващите 10 години. Към днешна дата на всеки изработени 100 лв., 5 лв. отиват за допълнителния дълг. Тежестта от увеличенето на държавния дълг върху личния бюджет на всеки средностатистически българин се равнява на годишния му разход за храна. През 2018 г. работната сила (15-64 години) е 3,240 млн. души. Това прави допълнително 1 685 лв./човек. Нетното увеличение на държавния дълг тежи допълнително с1 685 лв. на всеки от нас и нашите деца. През 2018 г. заетите (15-64 години) са 3,07 млн. души. Това прави допълнително 1779 лв./човек. Нетното увеличение на държавния дълг тежи допълнително 1 779 лв. на всеки работещ в страната. През 2018 г. средният годишен разход на 1 лице е 5 772 лв., от които 1714 лв. са за храна. Допълнителната тежест от увеличението на държавния дълг върху личния бюджет на всеки е е повече от годишния му разход за храна.Тревожното е, че данъчно-осигурителните приходи възлизат на 29,7% от БВП, което ще рече, че както вървим много скоро ще се окаже, че дължим повече отколкото можем да съберем за една година. По-важен е въпросът за какво изхарчихте парите г-н Борисов или казано с хубавата българска дума „прахосахте“ парите на българските данъкоплатци? За пенсии? - с всяка изминала година откакто ГЕРБ е на власт парите за пенсии като процент от БВП намаляват. Може в абсолютни стойности да са повече, но като участие в солидарния модел държавата прехвърля все по-голяма част от ангажиментите си на работещите. В натурално изражение увеличението на пенсиите не догонва инфлацията. За здравеопазване? - още от времето на Симеон Дянков държавата е длъжник на всички здравноосигуряващи се, защото прибра близо 2 млрд. лв. от здравната каса.Реално внесени пари от работещите в България. За образование? - продължаваме да сме страната в ЕС с най-висок дял фунционално неграмотни. За инфраструктура? - прах и пепел са пътищата между населените места, а новопостроените магистрали пропадат, защото са изградени от прах и пепел, а не от качествени строителни материали. За това казваме, че това са прахосани пари, прахосани мечти, прахосан живот включително и на тези, които повярваха и гласуват за ГЕРБ. Пламен Милев Ръководител Направление „Публични политики и анализи“ при НС на БСП