61 000 фермери на опашка за евросубсидии

61 000 фермери на опашка за евросубсидии

През следващите три години използваната земя в страната ще бъде 50 милиона декара

През следващите три години по линия на директните плащания годишно ще бъдат подпомагани по 61 хиляди земеделски производители,а използваната земя в страната ще бъде 50 милиона декара (5 млн. ха), съставляващи 66% от общия размер на обработваемите земеделски площи. Брутната добавена стойност на селското стопанство ще отбелязва покачване, като през 2020 г. тя ще бъде в размер на 3,450 млрд. лв, през 2021 година – 3,5 млрд. лв. и през 2022 г. – 3,550 млрд. лв. Това сочат прогнозите на министерството на земеделието за следващите три години. По отношение на производителността на труда в отрасъла, която се изчислява на база брутна добавена стойност върху пълната годишна заетост, очакванията са, че през 2020 г. тя ще достигне 14 400 лв. на зает в земеделието, през 2021 г. – 14 600 лв., а на третата година 2022 г. – 14 800 лв. По отношение на очаквания предприемачески доход в агросектора през следващата година той бъде в размер на 2, 350 млн. лв., през 2021 г- 2,4 млн. лв. и през 2022 г. – 2,450 млн. лв. И през следващите три години бюджетът на министерството на земеделието ще се формира основно от вноската от държавния бюджет. През следващата година той възлиза на 203 620 900 лв., през 2021 г. - 204 828 000 лв. и през 2022 г. - 204 828 000 лв. Най-голям дял на събраните приходи от Министерството на земеделието, храните и горите традиционно заемат постъпленията от държавни такси, които в основната си част представляват постъпления от такси, събирани по законите за опазване на земеделските земи, за собствеността и ползването на земеделските земи, за ветеринарномедицинската дейност и за защита на растенията, както и от такси върху ползването на дървесина. По отношение на средствата от Европейския съюз прогнозите за следващите три години са, че за покриване на разходите на българската администрация през 2020 г. ще бъдат отпуснати 21,783 млн. лв., през 2021 г. – 18, 327 млн. лв. и през 2022 г. – 17, 342 млн. лв. Най-сериозни средства ще отидат по бюджетната програма за научни изследвания и за безопасността по храните. През следващите три години парите за наука, отпуснати от националния бюджет и от ЕС ще са най-много – годишно те ще варират от 46,2 млн. лв. до 47, 4 млн. лв. При безопасността на храните догодина разходите ще надхвърлят 72,8 млн. лв., от които от европейския бюджет ще бъдат над 13, 6 млн. лв. През 2021 г. бюджетът за безопасността на храните ще бъде 75,6 млн. лв., от които 15 млн. са от ЕС, а през третата 2022 г. – 76,4 млн. лв., от които 16,4 млн. са от европейските фондове.