Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25052018

Брой 102, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67051 BGN1 GBP = 2.22372 BGN1 CHF = 1.68635 BGN
Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) Нашите каузи са демокрацията, мира и социалната справедливост

Нашите каузи са демокрацията, мира и социалната справедливост

Нашите каузи са демокрацията, мира и социалната справедливост

След кризата от 2008 година прекалено много се обръщаше внимание на интересите на големия бизнес и твърде малко - на това как гражданите успяват да се справят

Луис Аяла — Генерален сек­ретар на Социалис­тичес­кия интер­национал, социалист от Чили

- Г-н Аяла, какво е нивото на сът­руд­ничес­тво между бъл­гар­с­ките социалисти и Социалис­тичес­кия интер­национал?

- Много е важно пар­тии като БСП да изг­леж­дат силни в очите на хората и да излязат с пос­лания, в които хората могат да се припоз­наят. Нашите политически пар­тии в Европа и света са изп­равени пред множес­тво предиз­викател­с­тва. На нас трябва винаги да се гледа като на политическа сила, която иска да пос­тигне промяна. Първо, имаме нужда от обща основа, на която да стъпим като народи и общес­тва. Ние — социалис­тите — винаги сме били силата, която е отваряла общес­т­вата и е приоб­щавала всички. Ние винаги сме били силата, която е внасяла промяната, прог­реса. На кратко казано, Европа от пос­лед­ните 20 години е тази Европа, която ние всички заедно съг­радихме, Европа, в която няма стени. Раз­рушихме стените, обединихме всички европейски граж­дани на територията на Стария кон­тинент. Но днес има хора, които пос­тавят всичко, което съг­радихме през пос­лед­ните 20 години, под въп­рос. Това са хора, които искат да изг­раж­дат, а не да рушат стени. Искат не да обединяват хората, а да ги раз­делят. Европа се намира на кръс­топът. Визията на социалис­тите е свър­зана винаги с пос­тавяне на акцент върху демок­рацията, раз­ширяване на учас­тието от страна на граж­даните и изг­раж­дане на общес­тва, които са приоб­щаващи и солидарни, общес­тва, които са социални и справед­ливи. Трябва да изг­радим едно прос­т­ран­с­тво Европа, което да предос­тавя едно общо бъдеще за всички нации, които се намират на територията на кон­тинента. Социал­демок­рацията е един от основ­ните архитекти на тези цен­ности. Ако трябва да обобщя, крайно време е да се изп­равим и да защитим ясно това, което е харак­терно за нас и ни отличава и ни придава иден­тич­ност. Ние, социалис­тите, сме хора, които искат винаги да се осъщес­т­вява нап­редък и промяна.

- Каква алтер­натива пред­лага Социалис­тичес­кия интер­национал като организация, срещу видимия дик­тат на тран­с­национал­ните кор­порации, които искат дър­жавата да има минимална роля, а биз­несът и капиталът да бъдат без регулации и кон­т­рол?

- Към днешна дата нашата организация обх­ваща 152 пар­тии от цял свят, като 53 от тях понас­тоящем учас­т­ват в управ­лението на раз­лични дър­жави в раз­лични части на света. Пътят, който всички те са поели, е път на промяната — дъл­бока, изначална промяна на същес­т­вуващата реал­ност. Ние пос­тавяме ударение върху правата и свободите на хората, защото те са много важни. Естес­т­вено, много важни са социал­ните права на хората.

Социалис­тите и социал­демок­ратите са архитек­тите на демок­рацията в много части на света — Америка, Африка, част от Източна Европа. Това за нас е голямо историческо пос­тижение. Социал­ният прог­рес в много региони на света и това е дело на нашето политическо движение. В световен мащаб обаче предиз­викател­с­т­вата остават и даже стават по-тежки. Пър­вото е, че по целия свят все още има огромен потен­циал за кон­ф­ликти, а нашето движение на първо място се стреми към да има мир. Голяма част от старите кон­ф­ликти още за живи — Близ­кия изток, Кав­каз и др. Преди да дойда в Бъл­гария бях на посещение в Армения и Азер­байджан, където се срещ­нах с президен­тите на двете страни, за да говорим за кон­ф­ликта в Нагорни Карабах, защото там всяка нощ има прес­т­релки и загиват хора. Второто голямо предиз­викател­с­тво, пред което сме изп­равени, е свър­зано със светов­ната икономика. Моделът, към който се стремим, ще предос­тави по-голямо равен­с­тво. Това е ключова тема за всички нас и сме наясно какви са сим­п­томите и каква е диаг­нозата. Това,което остава да нап­рави, е да раз­работим план и политика, с която да се справим с неравен­с­т­вата от икономическа гледна точка. Смятаме да съз­дадем комисия, която да включва хора със значителен опит в управ­лението, бивши и нас­тоящи дър­жавни и пар­тийни лидери, които ще започ­нат работа през юни. Тях­ната задача е да набележат кон­к­ретни пред­ложения, чрез които ние да можем успешно да се изп­равим срещу неравен­с­т­вото в световен мащаб. Няма нужда от повече теория. От тук нататък ни тряб­ват силни прак­тически насочени прог­рами за раз­лич­ните части на света. Трябва да се вър­нем към правил­ната пер­с­пек­тива, през която да пог­лед­нем цялата дис­кусия за това какво ще се случва в светов­ната икономика, а също така и в национал­ните икономики по отделно. Прекалено голямо ударение се пос­тавяше върху пазарите, с кор­порациите и бан­ките, и какво се случва с тях, а твърде малко на това какво се случва с хората. Прекалено много се обръщаше внимание на интересите на големия биз­нес и това да се съз­дадат правил­ните условия за неговото същес­т­вуване и твърде малко внимание се обръщаше на това как граж­даните успяват да се справят. Раз­бира се, не трябва да обръщаме гръб на мак­роикономичес­ките условия, нап­ротив. Но същев­ременно трябва да се анализира и как те влияят на хората. Има много неща,които трябва да бъдат поп­равени, като нап­ример въвеж­дането на повече регулации. Кризата през 2008 г. въз­никна не защото имаше твърде много правила, а защото имаше твърде малко. Кризата не се случи, защото сме инвес­тирали твърде много в хората, а защото не инвес­тирахме дос­татъчно в тях. Трябва да обър­нем днев­ния ред и да се кон­цен­т­рираме върху съз­даването на повече работни места, да правим социални инвес­тиции. Неп­ременно трябва да се инвес­тира в образование– то е ключов елемент от въз­мож­нос­тите, които едно общес­тво дава на граж­даните си. Също така то е ключово за пос­тигането на тази рав­нопос­тавеност. Същото е положението и със здравеопаз­ването. Ние, социалис­тите, трябва да се стремим към налагане на социална справед­ливост. Не трябва да се притес­няваме да назоваваме точно този тер­мин, защото той е изк­лючително актуален в нашето време. Освен всичко останало, в нашите общес­тва трябва да се стремим към повече солидар­ност. Солидар­ността е в основата на изг­раж­дането на нациите и дър­жавите. И двете са прос­т­ран­с­тва на солидар­ност, а не на кон­ф­рон­тация. Не трябва да тър­сим победители и победени, а всички в рам­ките на това прос­т­ран­с­тво трябва да бъдем победители.

- Раз­кажете повече за Социалис­тичес­кия интер­национал. Кои са основ­ните дей­ности на организацията?

- Интер­националът е една много жива и активна организация. Ние пред­с­тав­ляваме една политическа плат­форма, която обединява пар­тии и организации от цял свят, защитаваме тех­ните интереси ежед­невно. Тази сут­рин, нап­ример, се събудих и пос­ред­с­т­вом нашата организация успях да придобия пълна пред­с­тава какво се случва във Венецуела вчера. Също така успях да говоря с един от кан­дидатите за президент в ЧАД, където скоро имаше избори и много от учас­т­ниците в тях не са доволни от начина, по който те са били проведени. В тази връзка ще се обър­нем към нашите приятели от Африкан­с­кия съюз да видим какво би могло да се нап­рави по този въп­рос. Чух се и с лидера на нашата партия-членка от Непал, с който говорихме за инициатива, която ще провеж­даме в Азия. Казано нак­ратко, нашата организация е място, където се осъщес­т­вява кон­такт между раз­лични пар­тии и лидери,които обменят помежду си идеи и опит. По този начин те успяват да си сът­руд­ничат на меж­дународно ниво. Ние работим не само в рам­ките на пар­тиите, които членуват в нашата организация. На прак­тика ние сме най-голямата политическа плат­форма в глобален мащаб. Струк­турата ни е изк­лючително демок­ратична и имаме пред­с­тавители на всички кон­тиненти. Нашите пар­тии работят на територията на соб­с­т­вените си региони, като при раз­работ­ването на политики, нап­ример за Африка, първо тя се раз­работва и се обсъжда между лидерите от африкан­с­кия кон­тинент, а после се пос­тавя на вниманието на всички останали. Ние работим усър­дно и в кон­ф­лик­т­ните зони в Близ­кия изток. Като пример мога да дам, че две от пар­тиите в Израел и две от пар­тиите в Палес­тина са наши членове. В Армения и Азер­байджан също имаме партии-членки. Това под­помага нашата основна работа — да помагаме за пос­тигането на мир в районите с нап­режение. В рам­ките на нашата мрежа работим неп­рекъс­нато за това. Вече няма регионални кон­ф­ликти, всички те са световни, защото с новите сред­с­тва за масова комуникация, независимо дали един кон­ф­ликт се е случил на другия край на света, пос­ред­с­т­вом тях, го припоз­навате като свой и сте наясно с него. Ние сме една глобална мрежа от хора, които са се съб­рали да работят заедно и да предос­тавят отговор на раз­лич­ните политически раз­вития. Правим и редица инициативи свър­зани с промените в климата, светов­ната икономика и помагаме за повече демок­рация и свобода в раз­лични части по света. Социалис­тичес­кият интер­национал е организация за кон­такт между раз­лични заин­тересовани страни, които взаимодейс­т­вайки помежду си могат да пос­тиг­нат промяната, която искаме да видим.

Интер­вюто взе Иван Гай­даров

България

Икономика

Култура

„Върви, народе възродени!

„Върви, народе въз­родени!

Българинът се обръща с носталгия към миналото си, защото се нуждае от Възраждане на духа

„В началото бе Слово“, и ако Божес­т­веното слово е На…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Нова тревога за родните фермери

Нова тревога за род­ните фер­мери

Германия дава рамо на украинските земеделци за търговия в ЕС

Гер­мания преговаря за съз­даването на екс­пор­тна аген­ция за сел­с­кос­топан­с­ките прод…

Прочети още:

Loading...