Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25062018

Брой 123, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69512 BGN1 GBP = 2.23856 BGN1 CHF = 1.70131 BGN
Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) Превърнаха ни в колония, пазар за чужди стоки и услуги

Превърнаха ни в колония, пазар за чужди стоки и услуги

Превърнаха ни в колония, пазар за чужди стоки и услуги

Само за година през 1986 –а Научно-техническото разузнаване осигури над 100 милиона долара за българската икономика

Пеньо Кос­тадинов, офицер от Научно-техническото разуз­наване на НР Бъл­гария

- Вие сте една от преките жер­тви на Студената война, бяхте залож­никът на ФБР, арес­туван като офицер от бъл­гар­с­кото научно-техническо разуз­наване. Ако можехте да изберете как да протече живота си, щяхте ли да изберете друг път?

- Труден въп­рос за един 75-годишен, с 22 години стаж в ДС-МВР, пен­сиониран на 50 – годишна въз­раст, член на БКП, неудобен за изпол­з­ване нито от прев­рата­джиите, нито от тех­ните кон­куренти.

Поп­равка за минало свър­шено време не бива да правя!

Член съм на Пар­тията на бъл­гар­с­ките комунисти. Учас­т­вам в спис­ването на в-к Ново работ­ническо дело! Това ми е пътят!

- Раз­кажете повече за дей­ността и приоритетите на бъл­гар­с­кото научно-техническо разуз­наване. Кои бяха ярките фигури, които срещ­нахте там, за които с днешна дата може да раз­кажете?

- По обяс­ними причини нямам пред­с­тава за степента на изпъл­нение по отдел­ните задачи, както и за кон­к­рет­ните имена на тогава дейс­т­ващите оператив­ните оперативни работ­ници.

Но през 1991 г. в пресата се появи материал на жур­налис­т­ката Невена Гюрова „Бъл­гария изтегля своите шпиони”, в който се твърди, че е лик­видирано научно-техническото разуз­наване. Според г-н Димитър Луджев „това е много хубаво”, защото то „пречи на пазар­ната икономика”. На това изяв­ление реагира Пирин Воденичаров, тогава депутат от СДС: „…Трябва да кажа на г-н Луджев, че съм пол­з­вал данни от научно-техническото разуз­наване, дадени по официален път…Апелирам към цялата ни общес­т­веност да бъдем много внимателни при оцен­ката на тях­ната дейност…тъй като цели клонове от бъл­гар­с­ката промиш­леност се базират именно на светов­ните пос­тижения, включително и на тех­нологии, които са в списъците на КОКОМ (западна меж­дународна организация за кон­т­рол на износа, бел .ред.)

- С какво си обяс­нявате, че пър­вото условие пос­тавено от САЩ на Петър Младенов и Анд­рей Луканов е именно да бъде зак­рито НТР?

- В началото на 1990 г. на посещение у нас идва тогаваш­ният дър­жавен сек­ретар на САЩ Джеймс Бей­кър. Той провежда раз­говор с тогаваш­ния министър-председател Анд­рей Луканов на четири очи и едноз­начно пос­тавя въп­роса за лик­видирането на бъл­гар­с­кото НТР. Комен­тарът на американ­с­кия дър­жавен сек­ретар е, че ако не се дадат в най-близко време убедителни и категорични доказател­с­тва, че бъл­гар­с­кото НТР е раз­фор­мировано, на страната ни ще бъде „нанесен непоп­равим удар. Тази под­роб­ност е предадена от Луканов на ръковод­с­т­вото на НТР.

Бъл­гар­с­ките дър­жав­ници тогава по същес­тво работеха за свои час­тни и за чуж­додър­жавни интереси!

Две управ­ления на МВР – Научно тех­ничес­кото разуз­наване (НТР) и Шесто управ­ление на ДС бяха пър­вите, от които тряб­ваше да се дис­тан­цира „новата власт” от края на 1989 г.

През август 1991 г. 168 часа пуб­ликува интервю Алън Уейн­щайн от вашин­г­тон­с­кия Цен­тър за демок­рация за сп. „Тайм”, поканен да прег­леда „официал­ните архиви на Бъл­гария във връзка с опита за убийс­тво на папата през 1981 г.”

Уейн­щайн твърди: „…Един­с­т­веното тайно оръжие, което граж­даните от новопоявилите се демок­рации притежават, е проз­рач­ността, пос­ледовател­ността на онова, което каз­ват насаме и което обявяват пуб­лично. Това наис­тина „смъква чорапите” на всеки параноиден офицер от разуз­наването, който чака кон­с­пирацията да се прояви в лич­ния живот… Това е след­с­т­вие за историята. Президен­тът Желев приз­нава, че след­с­т­вието по опита за убийс­т­вото на папата е всъщ­ност част от едно по-широко след­с­т­вие относно бъл­гар­с­ката история през пос­лед­ните 50 години, поне що се отнася до ролята, играна от разуз­навател­ните служби…”

Бъл­гар­с­кият президент тогава е обсебен от темата…

Своеоб­разен ком­п­лимент за служ­бата ни е вниманието както на дър­жав­ния сек­ретар на САЩ, така и на Уейн­щайн към нашата служба.

Няколко изречения и за Шесто управ­ление на МВР-ДС: Това управ­ление работеше с „интелиген­цията”, чийто най-кресливи пред­с­тавители изиг­раха немаловажна роля в тази връзка.

Класически пример е талан­т­ливият поет — и какво ли още не — Стефан Цанев. Пом­нят се неговите стихот­ворения въз­х­валяващи както „чекис­тите” така и „Пар­тията”. И тъй като никога не е късно, Цанев талан­т­ливо сменя посоката след 1989 г.: „Сгрешихме с нашата „Нежна революция”, защото не потър­сихме отговор­ност на комунис­тичес­ката пар­тия за всичко онова, което е причинила на бъл­гар­с­кия народ…”, „Всички ние имаме вина към бъл­гар­с­кия народ, защото не осъдихме звер­с­т­вата, извър­шени от комунис­тичес­ката пар­тия, налагала над бъл­гар­с­кия народ в продъл­жение на 45 години без­милос­тна дик­татура”, казва той днес.…

В наши дни потом­с­т­веният поет (син на Любомир Лев­чев – член на ЦК на БКП, пред­седател на Съюза на бъл­гар­с­ките писатели, първи зам.-председател на Отечес­т­вения фронт Любомир Лев­чев – бел. ред.) Владимир Лев­чев също е против „кадесар­с­ката мут­рок­рация” и вярва „в по-доброто евроат­лан­тическо бъдеще”: „…През 1990-те, в зората на интер­нет и на вир­туал­ното прос­т­ран­с­тво, което вече пред­с­тав­лява един паралелен свят днес, след края на Студената война, имаше сякаш някакъв световен оптимизъм, пролетен повей на раз­м­разяване по света. Така беше в САЩ по времето на Бил Клин­тън и бума на инфор­мацион­ните тех­нологии и на стоковия пазар в края на 1990-те. Имахме ясна национална цел, имаше вяра и надежда в по-доброто евроат­лан­тическо бъдеще. Приемането ни в Европейс­кия съюз беше най хубавото нещо, което се е случило на страната ни…”. Но сигурно „вярата и надеж­дата в по-доброто евроат­лан­тическо бъдеще” скоро ще излинее, включително сред младите.

Така или иначе събитията със зак­риването както на Шесто управ­ление, така и на НТР са „театър – миниатюр” в срав­нение с раз­г­рома на бъл­гар­с­ката икономика и дър­жава! Наис­тина нас­тана „Време раз­делно”!

- Каква е печал­бата за бъл­гар­с­ката икономика, генерирана от Научно-техническото разуз­наване? Ощетило ли е то други дър­жави и фирми, както твър­дят днеш­ните „нови демок­рати”?

- Тъй нар. Комисия по досиетата, съз­дадена с цел да дис­к­редитира Дър­жавна сигур­ност, ще — не ще, кон­с­татира:

…Научно-техническото отделение в Първо главно управ­ление на ДС е съз­дадено през 1959 г…В средата на 60-те години на миналия век обаче наб­людаваме как бързо набира скорост по отношение на въз­ложените му по-сериозни задачи. Изпъл­нението пос­тепенно довежда до бър­зото раз­г­ръщане на неговите мащаби….От началото на 80-те години статутът на отдела е променен и е съз­дадено Управ­ление в рам­ките на ПГУДС. Без­с­порен връх в неговото същес­т­вуване е втората половина на 80-те години на ХХ-я век. Ролята, която изиг­рава управ­лението за раз­витието на НР Бъл­гария, е значителна… Отчетеният от пот­ребителите икономически ефект през 1986 г. и I-то полугодие на 1987 г. въз­лиза на 101 млн. долара…”

Научно-техническото разуз­наване (НТР) не е ощетило нито чужди дър­жави, нито чужди фирми.

–Каква е ролята на НТР за решаване на проб­лемите на бъл­гар­с­кото земеделие, на хранител­ната промиш­леност?

- Пот­ребителите даваха написани инс­т­рук­ции за дос­тавяне на мос­три от житни кул­тури прид­ружени от данни за вид, сорт, зимна или пролетна форма, геог­раф­ски произ­ход и/или родител­ски форми…

С подобни харак­терис­тики се тър­сеха и мос­три от мас­лодайни, фуражни, царевични, зелен­чукови и овощни посадъчни и ягодоп­лодни кул­тури…

Особен раз­дел бяха тъй нар. „Биотех­нологии”, като „Нови тех­нологии за произ­вод­с­тво на антибиотици за хуманни цели”, „Произ­вод­с­тва на антибиотици за живот­новъд­с­т­вото”, „Нови мем­б­ранни тех­нологии”, „Биологична защита на рас­тенията” и др.

Степента на оказаната реална помощ бе извес­тна само на малък брой лица от ръковод­ния със­тав на служ­бата. За помощта по-добре знаят специалис­тите от бив­шето Минис­тер­с­тво на земеделието и свър­заните с него научни инс­титути

- Какъв е Вашият комен­тар за новата Студена война, която е провокирана днес?

- Студената война продъл­жава, а пос­лед­с­т­вията за нашата страна са все повече и повече неб­лагоп­риятни – станахме един­с­т­вено пазар за чужди стоки и услуги. Ще се спра само на тази харак­терис­тика:

Вече сме колониална страна от източ­ноев­ропейски тип, в която 80% от храните са вносни (непоз­нато явление у нас за пос­лед­ните 13 века!), две трети от вноса и износа на страната са продукти (горива и цветни метали, злато в т.ч., което не фигурира в официал­ните отчети), произ­веж­дани от небъл­гар­ски фирми

От две – три петилетки, според агроикономис­тите, „над 80% от хранител­ните продукти, които се кон­сумират в страната, са от внос. И това става от големите чужди вериги хранителни магазини”.

Според лук­соз­ната брошура „300-те най-печеливши ком­пании в Бъл­гария” за 2011 г. сред 20-те водещи таб­лицата „най-печеливши” са 11 чужди ком­пании, в низ­ходящ ред:

1. Мобил­тел ЕАД, 2. Аурубис Бъл­гария АД,.. 4. Космо Бъл­гария Мобайл ЕАД, 5. Кон­тур­г­лобал Марица Изток 3 АД, ….9. Челопеч май­нинг ЕАД11. ЕВН Бъл­гария Елек­т­рораз­п­ределение АД, АД15. Ей и Ес – 3С Марица Изток 1 ЕООД17. ЧЕЗ Раз­п­ределение Бъл­гария АД, 18. Кока Кола Хеленик, 19. Софийска вода АД и 20. Кауф­ланд Бъл­гария ЕООД.

Най-големите 10 фирми в Бъл­гария за 2015 г. , според в.Капитал са: “Аурубис Бъл­гария“, “Булгаргаз“,“Експрес логис­тика и дис­т­рибуция“, “Кауф­ланд Бъл­гария“, “Лукойл Бъл­гария“, “Лукойл Неф­тохим Бур­гас“, Национална елек­т­рическа ком­пания, “ОМВ Бъл­гария“, “Сакса“ и “ЧЕЗ елек­тро Бъл­гария“. Повече от тях са чужди фирми.

Няма място за раз­вито бъл­гар­ско сел­ско стопан­с­тво, промиш­леност, качес­тво на образованието, здравеопаз­ването, науката и кул­турата.

Затова пък шефът на КРИБ Кирил Домус­чиев нап­ример, твърди: „Нис­ките зап­лати стимулират икономичес­кият ни рас­теж.“ И те, преус­пелите, са прави за себе си!

Интер­вюто взе Теофан Гер­манов

България

Икономика

Култура

Пос­рещ­нахме Бога – Слънце с орфически ритуал

С танц на жриците, след­ван от ритуално факелно шес­т­вие до светилището на богинята Кибела на Зайчи връх, премина пос­рещането на Бога — Слънце…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Испания надви Иран с мъка и късмет

Испания надви Иран с мъка и къс­мет

„Ла Фурия” записа победа номер 400 в историята си

Отборът на Испания записа много трудна победа с 1:0 над Иран в среща от група В на свет…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Дочакахме и чума да мори овцете

Дочакахме и чума да мори овцете

Близо 320 хиляди птици пък ще бъдат унищожени заради грипа, установен във ферма край Добрич

За първи път у нас е отк­рита чума по овцете.Болес…

Прочети още:

Loading...