Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) Травматологията на Военно-медицинска академия отбеляза своят половинвековен юбилей

Травматологията на Военно-медицинска академия отбеляза своят половинвековен юбилей

Травматологията на Военно-медицинска академия отбеляза своят половинвековен юбилей

Клиниката извършва над 2000 операции годишно, прилагаме най-новото в европейския хирургичен опит

Доц. Неделчо Цачев, ръководител Катедра по трав­матология към ВМА

КАРЕ:

През 2017 година Военно-медицинска академия отбеляза три юбилея в областта на трав­матологията – 50 години от съз­даването на Катедра „Ортопедия, трав­матология и рекон­с­т­рук­тивна хирур­гия”, 55 години от полагането на основите на Клиника по трав­матология и 10 години от съз­даването на арт­рос­коп­с­ката трав­матология.

    

КАРЕ:

Доц. д-р. Неделчо Цачев д.м. е роден през 1968г. в гр. София.

Завър­шва медицина в Медицин­с­кия универ­ситет –София през 1992г. Започва професионал­ната си кариера в УМБАЛСМ „Пирогов”, Втора клиника по Ортопедична трав­матология (19932006 г.). През този период е специализант във Сарасота, Флорида в САЩ.

От месец декем­ври 2006 г. се присъединява към екипа на клиниката по трав­матология на ВМА като лекар-ординатор. За периода 20102013г. е начал­ник на Второ трав­матологично отделение към клиниката по трав­матология.

През 2011 г. защитава дисер­тационен труд на тема „Фик­сация на нес­табил­ните пер­т­рохан­терни фрак­тури с цефаломедуларни пирони” и придобива науч­ната степен „док­тор”. От 2013 г. е доцент по трав­матология.

Има специализации в Швей­цария, Холан­дия, Испания, Гер­мания, Авс­т­рия, Великоб­ритания.

 Чете лек­ции в медицин­ски училища в Словения, Тур­ция, Швей­цария. Има професионални наг­ради от Холан­дия, Италия, Дания, Швей­цария.

Член е на Европейска Асоциация по Ортопедия и Трав­матология – EFORT, EHS – Европейска Асоциация по тазобед­рена хирур­гия, ECTES – Европейска Асоциация по спешна медицина и трав­матология.

Автор и съав­тор в 3 моног­рафии, над 220 научни пуб­ликации в наши и чужди списания и учас­тия в кон­г­реси с импакт фак­тор 32.

Понас­тоящем ръководи Катедра „Трав­матология” към ВМА.

- Доц. Цачев, с какво се раз­личава днес Клиниката от преди 50 години?

- Стъпили сме на опита на много извес­тни имена по ортопедия и трав­матологията на Бъл­гария. Проф. Коп­чев е пър­вият ръководител на Катед­рата, негов е и пър­вият учеб­ник по специал­ността в Бъл­гария. Катед­рата е нас­лед­ник на клиниката по трав­матология, която е била отделение по воен­нополева трав­матология. Ней­ната история е от 1947 г. Пър­вият й ръководител е д-р Семер­джиев (завър­шил медицина в Гер­мания), който пос­тавя пър­вия Кюн­черов пирон у нас през 1952 г.

Преди 10 години аз, заедно с проф. Анд­рей Йотов, който тогава пое Катед­рата и д-р Бал­тов, сега професор и дирек­тор на „Пирогов”, пос­тъпихме на работа във ВМА. Нап­равихме тласък в трав­матологията и по-специално в тазовата хирур­гия. Вече сме база за обучение на колеги по тазова хирур­гия и издаваме сер­тификати. Сер­тифицираме колеги и за ендоп­ротезиране. База сме за сер­тифициране и за арт­рос­коп­ски операции. Обучаваме студенти от СУ в специал­ността Ортопедия и трав­матология. Трети випуск вече минава през Катед­рата.

 - Каква е тен­ден­цията — намаляват ли или се увеличават пациен­тите ви?

- Трав­матиз­мът през пос­лед­ните няколко години се  увеличава. Освен трав­мите  от ПТП-та, наб­людаваме увеличаване на трав­мите при велосипедисти. През пос­лед­ните десет дни в клиниката лекувахме трима велосипедисти, пос­т­радали по време на колоез­дене. В катед­рата се оперират около 2000 пациенти годишно. Трав­мите са много по-тежки от предиш­ните години и изис­к­ват продъл­жително лечение.

- Кои са най-честите проб­леми?

- Най-често се забелязва износ­ване на тазобед­рената и колян­ната става. Причините за това са две – пър­вите се дъл­жат на дегенеративни заболявания, вторите са след­с­т­вие от пост-травматични увреж­дания. Увеличават се също бол­ните с асеп­тични нек­рози. За тях основ­ният причиняващ фак­тор е тютюнопушенето. Много млади пациенти стигат до протезиране заради недоб­рото кръвос­наб­дяване, което от своя страна се получава от злоупот­реба с цигари.

Ръководената от доц. Златев клиника по ендоп­ротезиране е водеща в страната. Работим с утвър­дени произ­водители на имп­ланти от Европа и САЩ, с доказано качес­тво. Лекарите в катед­рата са обучавани във водещи европейски клиники. С колегите ми от катед­рата под­дър­жаме  кон­такти с клиники в Европа, където редовно учас­т­ваме в специализирани форуми и се запоз­наваме с най-новите оперативни тех­ники.

- Напос­ледък все повече пациенти посягат на медици. Какво трябва да се нап­рави, за да спре това?

- Във ВМА няма такъв инцидент. В бол­ницата има сериозен охранителен режим. Моето лично мнение е, че посегател­с­т­вото над медик е безоб­разие.

 В САЩ  проб­лемът със спеш­ната помощ е решен като линей­ките ходят на адрес с полицейска кола.

- Управителят на НЗОК д-р Плочев заяви, че ще поиска за бюджета на Касата още 400 млн. Тази сума ще реши ли проб­лемите на бол­ниците?

- Докол­кото поз­навам проф. Плочев, той е нап­равил сериозен анализ, въз основа на който е изчис­лил, че 400 млн. лева ще са необ­ходими допъл­нително за здравеопаз­ването. В интерес както на пациен­тите, така и на лекарите е да има качес­т­вено здравеопаз­ване, а това се пос­тига с финан­сиране. Ако вземем за пример Словения, която е по-малка от Бъл­гария, парите, които дават за здраве са 2 пъти повече.

 

Интер­вюто е на Даниела Николова, Фрог­нюз

(със сък­ращения)

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...