Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25062018

Брой 123, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67911 BGN1 GBP = 2.23108 BGN1 CHF = 1.69571 BGN
Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) В Близкия Изток Русия показа края на еднополюсния свят

В Близкия Изток Русия показа края на еднополюсния свят

В Близкия Изток Русия показа края на еднополюсния свят

В Сирия президентът Путин формулира две ясни цели - да се съхрани държавността и да бъде унищожена „Ислямска държава“

Алек­сан­дър Коц, военен корес­пон­дент на в. „Ком­сомол­с­кая правда”

- Кога бяхте за пос­леден път в Сирия и колко време прекарахте там през пос­лед­ните две години?

- Бях през април-май, в това число и когато САЩ нанесоха удар с крилати ракети по сирийс­ката авиобаза «Шай­рат». За пос­лед­ните две години сигурно съм прекарал в Сирия около 5 месеца. Но в тази страна аз работя като военен корес­пон­дент и преди началото на сирийс­ката операция, още от 2012 г.

- Как работят зоните за деес­калация на нап­режението? По какви правила тече животът там?

- На контролно-пропусквателните пун­к­тове дежурят бойци на рус­ката военна полиция. Вътре животът си тече както си е текъл през пос­лед­ните години. Благодарение на Рус­кия цен­тър за примирие, страните в тези райони са задъл­жени да допус­кат дос­тавки на хуманитарни помощи, което съв­сем не е маловажно.

- В пос­ледно време Русия показа скан­дални доказател­с­тва за това, че САЩ отк­ровено защитават и даже под­дър­жат отрядите на Джаб­хат ан-Нусра, които продъл­жават да оказ­ват съп­ротива на правител­с­т­вените сили. Въз­можно ли е да се стигне до сблъсък между САЩ и Русия на сирийска територия, ако има нови провокации? 

 

- Това би била лоша идея. На прак­тика обс­т­рели на правител­с­т­вените сили на Сирия, сред които има руски офицери, от страна на съюз­ниците на САЩ има и в момента. При това положение рус­наците се под­лагат на смър­тна опас­ност. Минис­тер­с­т­вото на отб­раната на Русия невед­нъж е заявявало, че ще бъде принудено да отговаря на тези обс­т­рели, които по никакъв начин не са насочени срещу „Ислям­ска дър­жава“. Надявам се до пряко военно противопос­тавяне между САЩ и Русия да не се стигне. Това не би било много полезно за урегулиране на кон­ф­ликта в Сирия.

- Какви цели прес­ледва Русия в Сирия?

- Тези цели бяха обоз­начени от Владимир Путин още в самото начало на рус­ката операция там — да се съх­рани дър­жав­ността в Сирия и да бъде унищожена „Ислям­ска дър­жава“. Както виж­даме, тези цели почти са пос­тиг­нати. Сирия не се раз­падна на няколко пар­чета като Сомалия или Либия. Тук вече е въз­можно политическо урегулиране на нещата. Макар че това ще е дълъг и труден процес.

“Ислям­ска дър­жава“, която до преди две години заемаше почти 90% от територията на Сирия, днес е сведена до малко петънце на кар­тата. А и неговата лик­видация е въп­рос само на време.

Освен това, Мос­ква цели да не допусне връщането на бойци на „Ислям­ска дър­жава“ на територията на Русия. По-добре е да се борим с тероризма на под­с­тъпите, откол­кото във вът­реш­ността на страната. С тази задача рус­ките Военно-космически сили се справиха отлично.

Вече не говорим за ими­джови успехи. Русия си върна влиянието в Близ­кия изток и показа края на еднополюс­ния свят.

- Асад призова Съединените щати и тех­ните съюз­ници да напус­нат Сирия, тъй като нямат раз­решение от сирийс­кото правител­с­тво да присъс­т­ват там и на прак­тика са окупатори. Какво ще стане, ако Вашин­г­тон не изпълни призива на сирийс­ките власти?

- Той не ги изпъл­нява. Асад говори това, което е длъжен да каже, но едва ли ще тръгне на пряка кон­ф­рон­тация с Вашин­г­тон.

- За тези години, в качес­т­вото Ви на военен корес­пон­дент, кое е най-забележителното събитие, на което сте присъс­т­вал?

- Аз работя като военен корес­пон­дент от 1999 г. Затова за мен е трудно нещо да ме удиви. Но все пак, безус­ловно това е освобож­даването на Пал­мира. Влязох с пър­вите отряди в този древен град, ходих сам из древ­ните раз­валини, раз­бирайки, че стоя сред хилядолетна история.

Същото почув­с­т­вах и в хрис­тиян­с­кия град-светиня Маалюля. Работата е там, че през 2013 г. бях жив свидетел на прев­земането на града, в който все още живеят хора, говорещи на арамейски език. На този език е проповяд­вал Хрис­тос. Спасихме се по чудо. Все пак, най-силното впечат­ление, което съм запечатал е как стоя на пис­тата за излитане в Хмей­мим и гледам как в небето излитат един след друг рус­ките бом­бар­дировачи. Това е усещане за учас­тие в нещо велико и гор­дост от соб­с­т­вената ти дър­жава.

- На меж­дународни форуми Съединените щати не вед­нъж са заявявали, че Русия е нужна на меж­дународ­ната общ­ност в бор­бата с „Ислям­ска дър­жава“. Има ли някакво реално измерение това твър­дение, наис­тина ли си сът­руд­ничат Русия и САЩ в бор­бата с ИД?

- Има канал за връзка, по който макар и бедно, върви обмен на инфор­мация. Има меморан­дум за недопус­кане на екс­цесии в небето. Но ако съдим по пос­лед­ните изяв­ления на рус­кото Минис­тер­с­тво на отб­раната, САЩ днес повече пречат, откол­кото да помагат.

- Сирийс­ката армия за 34 месеца си върна големи територии. Какво се промени през тези месеци във вой­ната в Сирия, за да е въз­можно да се случи това?

- Не бих казал, че тем­пото се вдигна само през пос­лед­ните 34 месеца. Трябва все пак да вземем под внимание факта, че това, което виж­даме на кар­тите е само графика. На прак­тика големи пар­чета от територии се освобож­дават като се вземат доминиращи височини или чрез рязане на жиз­неноважни мар­ш­рути. Така, че това, което наб­людаваме през пос­лед­ните месеци е прев­земането на пус­тинни територии, в които няма големи населени места. Ако за прев­земането на голям град са нужни сед­мици, то за обез­печаването на кон­т­рола върху големи части от пус­тинята е нужно само да се отрежат каналите за дос­тавка.

Трябва също така да отчитаме и процеса на примирие, който се осъщес­т­вява със съдейс­т­вието на Русия. Благодарение на това, че в зоните за деес­калация на нап­режението има режим за прек­ратяване на огъня, правител­с­т­вените войски на Сирия бяха освободени от грижата да се сражават на много фрон­тове еднов­ременно и бяха хвър­лени в едно един­с­т­вено нап­рав­ление, най-важната част от боевете в Източна Сирия.

Просто през пър­вата година армията на Асад тряб­ваше да воюва на няколко фронта, а за шест години война армията беше обез­к­ръвена. Затова и прид­виж­ването беше бавно.

- Интересен е факта, че за двете години война, в които Русия под­к­репя Сирия, териториите, които заема умерената сирийска опозиция също са се увеличили. Защо става така – учас­т­ват ли и те в активни бойни дейс­т­вия срещу джихадис­тите, поз­навате ли ги, били ли сте при тях?

- Пак става въп­рос за малки населени места. Ако говорим за провин­циите, които са напълно под кон­т­рола на опозицията, само провин­ция Идлиб е такава. В останалите части на Сирия те дър­жат малки населени пун­к­тове или части от пус­тинята. Опозицията изгуби големите територия на юг. Най-знаковият за опозицията град – Алепо – вече е под кон­т­рола на правител­с­т­вото. Опозицията на прак­тика напусна Хомс. Около Дамаск останаха малки „джобове“ и град Дума. В същото време се появи цял анк­лав по границата с Йор­дания, съз­даден само благодарение на наличието на американ­ска база там.

Освен това ареала си раз­шири и Съюза на демок­ратич­ните сили, с който Дамаск е готов да преговаря, тъй като тези отряди се със­тоят основно от кюрди. Но в тех­ните редици има и под­раз­деления на Сирийс­ката свободна армия. Трябва да кажем, че те наис­тина нап­равиха много в бор­бата с „Ислям­ска дър­жава“ в Северна Сирия. Те се намират под влиянието на САЩ, които им дос­тавят оръжие, боеп­рипаси и тех­ника. Вашин­г­тон се опитва да не допусне правител­с­т­вените сили на Сирия в богатите на нефт райони около Дейр ез-Зор. Всъщ­ност, бор­бата за кон­т­рол върху основ­ните пет­ролни полета на източ­ния бряг на Ефрат се раз­г­ръща. Надявам се, че рус­ките военни съвет­ници, които са там на първа линия, да не попад­нат под огъня на тези борби. Между другото, бой­ците на фронта на ан-Нусра през пос­лед­ните сед­мици също водят ожес­точени боеве с ИД, за да раз­ширят сферите си на влияние. Просто едната терорис­тична организация усети близ­кия край на другата терорис­тична организация и се опитва да се въз­пол­зва от това.

- Светът близо ли до края на вой­ната в Сирия?

- Би било наивно да се пред­полага, че с унищожаването на ИД, вой­ната в Сирия ще свърши. Раз­бира се, че не е така. Още не е решен въп­роса с терорис­тич­ните организации. Най-многочислената от тях е ан-Нусра, както тя самата вече не се обоз­начава. Затова след раз­г­рома на «Ислям­ска дър­жава» правител­с­т­вените сили ще преминат към решаването на след­ващата сложна задача. Днес бежан­ците пос­тепенно се зав­ръщат в домовете си, които преди бяха прак­тически на фрон­товата линия. Като цяло, мирът в Сирия се вижда на хоризонта, но е още далече.

Интер­вюто е на сайта „Гласове”

(със сък­ращения)

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

САРА с мрачни прогнози за житото

САРА с мрачни прог­нози за житото

Пшеницата от новата реколта може да поевтинее до 232 лв. за тон, а средните добиви да падат със 17 %

С около 18% ще намалеят през 2018 година…

Прочети още:

Loading...