Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) Властта се грижи предимно за себе си и не работи за хората

Властта се грижи предимно за себе си и не работи за хората

Властта се грижи предимно за себе си и не работи за хората

Джамиите като бройка са много повече от християнските църкви в България

Любомир Шопов, дип­ломат и екс­перт по национална сигур­ност

- Г-н Шопов, завър­ш­вате втората си книга за българо-турските отношения, на фона на актуал­ното и много комен­тирано посещение на премиера Борисов в Тур­ция преди дни… 

- Да, завър­ш­вам втората си книга. Пър­вата — “Тур­с­кият въп­рос и дър­жав­ната сигур­ност“ се пос­рещна с голям интерес. Имах много срещи из страната и стана ясно, че този проб­лем — нашите отношения, който е от векове, продъл­жава да бъде много тежък и трябва се реши по начин, който да запази дос­тойн­с­т­вото на Бъл­гария и ней­ния суверенитет по отношение на Тур­ция. Бъл­гария предос­тави почти изцяло своя суверенитет на ЕС и НАТО, но моето мнение е, че няма никакви основания да правим как­вито и да било отс­тъпки на Тур­ция, която първо — не е член на ЕС, и второ — между нас има исторически обременености като 5-вековното осман­ско иго. Това е факт. 

В словото си на тър­жес­т­вената церемония по отк­риването на отремон­тираната цър­ква “Св. Стефан“ в Истан­бул, премиерът под­черта, че ние сме за кратко пред­седатели на ЕС, но с Тур­ция ще бъдем векове нап­ред.

Да не заб­равяме, че освен политичес­ката толеран­т­ност, която е допус­тима при такива форуми, национален праз­ник на Бъл­гария е 3-ти март, а неговото основание е Освобож­дението на Бъл­гария от осман­ско иго. Раз­бирам стремежа на премиера да играе активна роля в двус­т­ран­ните ни отношения и да поеме ролята на пос­ред­ник между Тур­ция и Европа, но от своя опит в дип­ломацията зная много добре, че обик­новено с пос­ред­нически мисии се ангажират пред­с­тавители на успели дър­жави. Дър­жави, които са решили вът­реш­ните си проб­леми; дър­жави, в които социал­ният статус на населението е най-малко среден, а като правило — висок. 

А ние в Бъл­гария нито сме “цъф­нали“, нито сме “вър­зали“.

Това са много тежки въп­роси. Ето защо трябва добре да премис­ляме думите си на подобни форуми. Всяко изяв­ление на бъл­гар­ски пред­с­тавител дъл­боко се запечатва в архивите на тур­с­ката дър­жава и рано или късно се изпол­зва “по пред­наз­начение“. Това е едната страна на въп­роса. Другата е, че цър­к­вата “Св. Стефан“ не е бъл­гар­ска цър­ква. Какво искам да кажа: Тя е на под­чинение на Вселен­с­кия пат­риарх. А той е грък по национал­ност, но граж­данин на Репуб­лика Тур­ция, и докол­кото се говори — получава и немалка финан­сова под­к­репа от Тур­ция. Служ­бите в “Св. Стефан“ се водят на гръцки език и не е вярно, че бъл­гар­с­ката дър­жава не се е грижила и не е правила опити да я ремон­тира преди това. Давали сме стотици хиляди долари за ней­ния ремонт преди години, но те са потъвали, и хубаво че в крайна сметка се намери решение и тя беше въз­с­тановена — това е един религиозен и кул­турен памет­ник, който има значение за хрис­тиян­с­т­вото. Такива неща трябва да се привет­с­т­ват. 

Но трябва също така да се знае, че Ердоган и Тур­ция никога не правят нищо случайно. Едно задъл­жение, което имаха — да се грижат за този културно-религиозен памет­ник, и те нап­равиха това, бъдете сигурни, че ще бъде изпол­з­вано след време като тър­сене на някаква “взаим­ност“. Примерно, ние да се грижим за джамиите, което между впрочем сме правили винаги. Бъл­гар­с­ката дър­жава винаги е отделяла сред­с­тва за под­дър­жане на джамиите и джамиите като бройка са много повече от хрис­тиян­с­ките цър­кви в Бъл­гария. 

- А какво подозирате, че ще ни бъде поис­кано в замяна? 

- За мен тук голямата цел е да бъде изг­радена втора голям джамия в София. Това е скритият ход на Ердоган, по мое мнение. Очак­вам по време на европ­ред­седател­с­т­вото, той да заяви това желание на Тур­ция. Той ще нап­рави посещение в Бъл­гария, в което няма нищо лошо, но ще изпол­зва това посещение за оказ­ване на натиск върху бъл­гар­с­кото правител­с­тво, макар че то според мен за себе си вече е решило да се съг­ласи — т.е. няма да го въз­п­риеме като натиск. По-скоро целта сега е да се съз­даде една такава общес­т­вена наг­ласа — бъл­гар­с­кото общес­тво да приеме едно такова решение, въп­реки че в София на вяр­ващите мюсюл­мани им стига и една джамия — дейс­т­ващата сега. 

- В страната има доста джамии, между които — много новоиз­г­радени…

- В хрис­тиян­ска Бъл­гария мюсюл­ман­с­ките памет­ници са повече от хрис­тиян­с­ките. Както казах, джамиите са повече от цър­к­вите.

- Горещата тема тези дни без­с­порно е европ­ред­седател­с­т­вото на Бъл­гария. В. “Гар­диън“, обаче, излезе с една доста негативна статия по наш адрес, в която сме охарак­теризирани като “най-корумпираната страна в света“…Тук някои медии реп­ликираха, че “Гар­диън“ по прин­цип пише лошо за Бъл­гария. Вие какво мис­лите? 

- Лошото е, че не само “Гар­диън“, но и други вес­т­ници — френ­ски и нем­ски, писаха същото. Така че едва ли може да се говори за някаква нарочна “кам­пания“ със скрити цели. Пишещите са хора, които дават реална оценка на положението в Бъл­гария и реагират защото към нас в момента има повишено внимание във връзка с европ­ред­седател­с­т­вото. Това са нор­мални неща.

Ненор­мал­ното е, че никой в Бъл­гария не обръща внимание на всичко това и нег­лижира подобни оценки. Реално дър­жавата не пред­п­риема кон­к­ретни стъпки срещу коруп­цията във високите етажи на властта. Въп­реки че и сега имаме дос­татъчно закони и въз­мож­ности за провеж­дането на такава битка, ако има воля за нея. Статук­вото уст­ройва в момента бъл­гар­с­ката вър­хушка. Властта се грижи предимно за себе си и не работи с пълен капацитет за решаването на социал­ните проб­леми на нацията. Остават трайни вът­реш­ните “тежести“ в дър­жавата. Влас­тимащите са заети да решават предимно лич­ните си интереси, а проб­лемите на масата бъл­гари остават нерешени. Пред­п­риемат се само някои дребни стъпки, някои от които са по-скоро издевател­с­тво върху хората, като вдигането на пен­сиите, да речем, с 23 лева отгоре, увеличаването на помощите с 5 лева и пр. И понеже поводът за раз­говора ни са българо-турските отношения, ето ви един пример: По статис­тически данни за 2016-а година, 17 процента от тур­с­кото население живее под жиз­нения минимум, а в Бъл­гария са около 60! И се гор­деем, че сме в ЕС!…

- Ще имат ли дос­тъп обик­новените хора до европейс­ките пред­с­тавители? Какво очак­вате?

- Мисля, че ограничението, за да не стиг­нат хората до тях, ще е една голяма нес­п­равед­ливост. Поначало струк­турите на ЕС, които се занимават с проб­лемите на граж­даните, са силно бюрок­ратизирани. Аз бих пред­ложил на бъл­гар­с­кото правител­с­тво да помисли за една отк­рита приемна, която да работи не вед­нъж в сед­мицата, а през всички работни дни на сед­мицата, и да приема жалби и молби на граж­даните, които да бъдат раз­г­леж­дани ускорено и да им бъде даден ход за решаване в европейс­ките струк­тури, които се занимават с тези проб­леми. Това би било демок­ратично и една инициатива на Бъл­гария, която би пов­лияла на ней­ния авторитет. Не съм оптимист, че това ще се случи, но въп­реки това го пред­лагам.

От сайта ДИР.БГ

(заг­лавието е на ЗЕМЯ)

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...