Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря15082018

Брой 160, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.71519 BGN1 GBP = 2.18944 BGN1 CHF = 1.72502 BGN
Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) Румен Радев: Връзките между България и Русия ще надживеят всяка политическа зима

Румен Радев: Връзките между България и Русия ще надживеят всяка политическа зима

Румен Радев: Връзките между България и Русия ще надживеят всяка политическа зима

България е дала на славянските народи писменост. Това е наше постижение, нашата гордост и наследството, което ние ревностно съхраняваме

Има огромен неиз­пол­з­ван потен­циал в сферата на нашите икономически отношения

Интервю на Михаил Гус­ман с президента на Репуб­лика Бъл­гария Румен Радев за телевизион­ното предаване „Фор­мула на властта”, излъчено на 11 март 2018 г. по дър­жав­ния канал „Русия 24

Top of Form

- Гос­подин Президент, много Ви благодаря за въз­мож­ността да се срещ­нем с Вас в исторически дни за Бъл­гария, когато отбеляз­вате 140-годишнината от Освобож­дението от осман­ско иго. Това е голям праз­ник и бих искал да ви попитам, как днес оценявате значението на Сан-Стефанския мирен договор и какво означава за бъл­гарите 3 март?

- Сан-Стефанският мирен договор въз­к­реси Бъл­гария в границите, за които са меч­тали нашите въз­рож­денци. В пос­лед­с­т­вие, обаче, Бер­лин­с­кият договор и целият ХХ век раз­мес­т­ваха границите на Бал­каните, и днес много хора с бъл­гар­ско самосъз­нание живеят извън пределите на нашата родината. Затова, 3 март е една от най-почитаните дати в историята ни и наш национален праз­ник. Раз­бира се, през тези 140 години не са малко опитите да се ревизира историята, включително и през пос­лед­ното десетилетие. Но има без­с­порни факти от тази история и най-важният от тях е нашето Освобож­дение, което още повече укрепи връз­ката между нашите два народа.

Отбеляз­ваме 140-ата годиш­нина от Освобож­дението с множес­тво раз­нооб­разни събития в цялата страна: тър­жес­тва, кон­церти, изложби, научни кон­ферен­ции, кон­курси… Хубавото, че в тези събития учас­т­ват все повече млади хора, които поемат щафетата на нашата историческа памет.

- Този договор и Освобож­дението на Бъл­гария заложиха фун­дамента на днеш­ните отношенията между Русия и Бъл­гария. Само година след 3 март 1878 г. Русия и Бъл­гария установяват дип­ломатически отношения. Каква е днес оцен­ката Ви за със­тоянието на руско-българските отношения?

- Пър­вото което искам да кажа, е, че връз­ките между нашите народи са живи, особено на човешко, емоционално, кул­турно и религиозно ниво. Но в политически и икономически план нашите връзки бяха накър­нени през годините на прехода. Мисля, че нашите отношения трябва да се раз­виват, да се движат нап­ред. В хода на своята предиз­борна кам­пания многок­ратно съм заявявал, че „еврофилия” не означава „русофобия”. Нап­ротив, Русия винаги е имала силни икономически, исторически и кул­турни връзки с Европа, и ето на този капитал ние трябва да залагаме. Мисля, че всякакви опити за политическа изолация на Русия не работят в изгода и на двете страни.

Bottom of Form

- При цялата слож­ност на политичес­кото ни взаимодейс­т­вие, все пак продъл­жава сът­руд­ничес­т­вото ни чрез кул­тур­ните и духовни връзки… Какви пер­с­пек­тиви виж­дате в раз­витието между нашите страни в икономически план?

- Има сек­тори, в които нашите отношения са налице и се раз­виват добре. Нап­ример туризма и тър­говията с нед­вижими имоти. Но имаме и огромен неиз­пол­з­ван потен­циал. Близостта на езика, нашите традиционни връзки между хората, са огромна въз­мож­ност, която ние все още не сме изпол­з­вали. Ще ми се да видя нашите сел­с­кос­топан­ски продукти да се вър­нат на рус­кия пазар, където са добре поз­нати със своето качес­тво. Знаете също така, че нашите строителни ком­пании имат голям капацитет. Имаме пер­с­пек­тива и в много други области. Бъл­гария се утвър­ж­дава като IT-сектор в Европа и бихме могли да раз­виваме съв­мес­тно сът­руд­ничес­тво. Що се отнася до енер­гетиката — Бъл­гария има стратегически интерес да получава руски газ дирек­тно по тръба по дъното Черно море, с дирек­тен излаз към бъл­гар­ска територия. По време на пос­лед­ното посещение на президента на Сър­бия Алек­сан­дър Вучич обсъдихме тази тема. Той също под­к­рпя идеята Сър­бия да получава руски газ през Бъл­гария. Раз­бираме напълно желанието на рус­ката страна за „стоманобетонна” гаран­ция, защото бъл­гар­с­ката позиция по тази тема се променяше през пос­лед­ните години. Според мен, стратегичес­ката необ­ходимост от дирек­т­ната дос­тавка на руски газ в Бъл­гария е очевидна и позицията ми по този въп­рос е нед­вус­мис­лена.

- В тази връзка бих искал да се върна към мисълта Ви, че еврофилията не означава русофобия. Бъл­гария е уважаван и пъл­ноп­равен член на Европейс­кия съюз. Бъл­гария е член и на НАТО. За Вас не е тайна, че Русия се отнася скеп­тично към дей­ността на този блок. В тази връзка, как виж­дате ролята на Бъл­гария в европейс­кия дом, в кон­тек­ста на отношенията с Русия?

- Нашите позиции трябва да бъдат абсолютно ясни и отк­ровени. Нашето член­с­тво в тези два съюза — в НАТО и в ЕС е суверенен и закономерен избор на Бъл­гария. Защото Бъл­гария винаги е била нераз­делна част от Европа — и исторически, и геог­раф­ски, и кул­турно. От север и от юг Бъл­гария граничи с членки на двата съюзи. И другите дър­жави, с които имаме обща граница, също се стремят към член­с­тво и в двата съюза. Но, в същото време, самото член­с­тво не решава важни въп­роси – като прос­перитета, като закон­ността, като сигур­ността. Те изис­к­ват голяма вът­решна мобилизация, широк политически хоризонт, и особено когато говорим за сигур­ност, трябва да тър­сим взаимодейс­т­вие с много други дър­жави.

- Бъл­гария винаги е била много прив­лекателна страна за туризма, още от времето на Съвет­с­кия съюз. Със своето многооб­разие Бъл­гария е рай за турис­тите. Но имаше периоди, когато броят на рус­ките туристи намаляваше. Какво трябва да се нап­рави, за да се увеличи броят на турис­тите от Русия в Бъл­гария?

- Първо много ми се рад­вам да чуя такава лас­кава оценка за Бъл­гария като турис­тическа дес­тинация. А зад нея се крият много други предим­с­тва на Бъл­гария. Рус­ките туристи са сред най-предпочитаните в нашата страна по много причини – близост на езика, духов­ните връзки между нашите народи, за които вече говорихме, те са и добри платци. Бъл­гар­с­кото правител­с­тво полага усилия за раз­витието на този сек­тор, още повече, че той носи един голям дял в нашата икономиката, доходите от него над­вишават 10% от БВП и това е стратегически сек­тор. Раз­бира се, правим всичко въз­можно за да имаме по облег­чен визов режим за турис­тите, които искат да дой­дат в Бъл­гария. Бъл­гария е много прив­лекателна турис­тическа страна. Имаме уникална турис­тическа ком­бинация — мор­ски туризъм, зимен туризъм, сел­ски туризъм, чудесна храна. На територията ни се намират тракийски и древ­ног­ръцки раз­копки, рим­ски руини…

- Дори и сред моите поз­нати има хора, които купуват къщи, апар­таменти, вили в Бъл­гария…

- Това се отразява положително на върху нашата икономика. Фак­тът, че много рус­наци купуват нед­вижими имоти и прекар­ват тук значителен период от време, е положителен. По нашето Чер­номорие сега има не само руски туристи, но и рус­наци — соб­с­т­веници на имоти. Виж­дам, че тези хора се интег­рират спокойно в бъл­гар­с­кото общес­тво, нямат проб­леми с езика, с духов­ното общуване. Ако продъл­жим да говорим за нашето Чер­номорие, можете да отк­риете в много магазини над­писи на руски език, да не говорим за менюто в рес­торан­тите. Пер­соналът също се обръща към гос­тите на руски език. Това говори, че Бъл­гария пред­лага за рус­ките граж­дани, които са си купили имоти, много добри условия.

- Глав­ното, което свър­зва нашите народи, това е духов­ната ни близост. Бъл­гария, както Русия, е правос­лавна дър­жава и духов­ните ни връзки идват от дъл­бините на вековете. Бук­вално преди дни е издадена на бъл­гар­ски пос­лед­ната книга на Пат­риарх Кирил – „Мисли за всеки ден” — това също е забележително събитие. Как оценявате тези духовни връзки, колко са важни те за бъл­гар­с­кия народ, за раз­бирането помежду ни?

- Мога да кажа, че нашите духовни връзки са се фор­мирале в продъл­жение на векове. В много тежки времена за всяка от страните. И именно затова са тол­кова силни. Да не заб­равяме и факта, че Бъл­гария даде пис­меност на славян­с­ките народи. Това е наше пос­тижение, нашата гор­дост и нас­лед­с­т­вото, което ние рев­нос­тно съх­раняваме. Знам, че акад. Лихачов е изс­лед­вал корените на бъл­гар­с­кия произ­ход на славян­с­ката пис­меност. От друга страна, много отдавна на бъл­гар­ски език са преведени рус­ките класици и тези книги са на раз­положение за бъл­гар­с­ката интелиген­ция. Интересно е рус­кото кино. В годините на социализма то беше задъл­жително и точно заради тази задъл­жител­ност не беше оценено по дос­тойн­с­тво. Но сега, когато пазарът е свободен, рус­кото кино се зав­ръща на бъл­гар­с­кия пазар заради своите качес­тва. В Бъл­гария има много училища, където се изучава руски език.

Духов­ните връзки са най-силните връзки между нашите два народа. Аз съм убеден, че те са надживели и ще надживеят всяка политическа зима!

- Вие знаете, че между бъл­гари и рус­наци има много общо, това са два славян­ски, два правос­лавни народа. Бъл­гар­с­ките праз­ници, традиции и обичаи носят нещо много специално. От всич­ките праз­ници, кой според Вас е най-важният за съв­ремен­ните бъл­гари?

- Имаме много праз­ници по най раз­лични поводи. Вече говорихме да 3 март. Но мисля, че особено скъп до сър­цето на бъл­гарин е праз­никът на славян­с­ката пис­меност и кул­тура 24 май. Бъл­гаринът по природа е ученолюбив. Дори и в най-тежките, в най-тъмни години на роб­с­т­вото, бъл­гаринът е заделял от своя залък за да изучи своите деца. Да търси повече инфор­мация за света, да научава нещо ново. Това е един светъл праз­ник в нашите души, а сигурен съм, че и в душата на рус­кия народ. Ние особено тачим този праз­ник.

- Вие сте генерал-майор от авиацията, д-р по военно дело. Имате блес­тяща военна кариера и вероятно тя успешно щеше да се раз­вива и по-нататък, но отидохте в политиката. Защо нап­равихте това?

- Професията на воен­ния летец-изтребител е невероятна професия. Тя изис­ква пълна физическа, интелек­туална и психическа мобилизация…

- Очите Ви започ­наха да светят, когато заговорихте за авиацията…

- Какво да Ви кажа? Авиацията е любов! Не можеш да я заб­равиш през целия си живот. Това е наис­тина уникална професия. До голяма степен, същите качес­тва се изис­к­ват и в политиката. Но ще нап­равя една уговорка. Въз­душ­ният бой е рицар­ско занятие, но този код на честта, не винаги се спазва в политиката, затова тя е наис­тина голямо предиз­викател­с­тво и не трябва да се оставя в ръцете на непоч­тени хора.

- Мисля, че по време на воен­ния си живот добре сте научил руски език. Аз Ви задавам въп­росите на руски, макар и да отговаряте на бъл­гар­ски. Полет­ните указания за МиГовете са били на руски език…

- Такова беше времето, ръковод­с­т­вата за екс­п­лоатация и бойна под­готовка никога не се превеж­даха, учихме ги в оригинал. Защото всяка дума в тях има особено значение, всяка дума в тях означава живот и това е доказано. Наред с това, тогава рус­кият език задъл­жително се изучаваше в училище. Но днес сме свидетели, че много от младите бъл­гари също избират да учат руски език. Мисля, че светът се отваря, дър­жавите се отварят отново една към други. И проумяваме, че идеологичес­ките бариери могат само да ни вредят. Както виж­дате, ние имаме прек­расни отношения в областта на туризма и нед­вижимите имоти, имаме огромен потен­циал и в другите сфери — в икономиката, в науката и т.н. Затова свобод­ното общуване е мтного важно.

- Като военен човек сте живели по команда. Имате ли свой девиз в живота, мисли, които ви водят при вземането на решения, свои герои?

- По прин­цип, не се водя от девизи. Но от времето на живота ми в авиацията имам един много важен девиз: „Поемай отговор­ността, споделяй успеха”. Имам и още един девиз – нас­лед­с­тво от обучението ми във воен­ната академия на САЩ: „Lead by personal example” – „Да водиш с лич­ния си пример” — това е много важно и в живота, и в политиката. Това Означава пос­ветеност, това означава отговор­ност.

- Сериозен девиз! Нашата прог­рама се нарича “Фор­мула на властта“. В края аз винаги питам своите събесед­ници – какво за тях означава властта. Ето – Вие притежавате силата на военен коман­дир, а днес и властта на президент на Бъл­гария?

- За мен властта е преди всичко изпитание. При раз­лич­ните хора тя се изявява раз­лични черти от харак­тера. Но за мен власта е преди всичко това е огромно изпитатие, тя означава отговор­ност и усър­ден труд. Осъз­ната отговор­ност, която аз се старая да нося с дос­тойн­с­тво.

- Мога ли да Ви помоля да си спом­ните рус­кия език и да се обър­нете с няколко думи към нашите телевизионни зрители?

- Мога да ви уверя, че между нашите народи има много дъл­боки връзки и нашето поколение трябва да работи за тях­ното продъл­жаване.

- Благодаря Ви, гос­подин Президент!

България

Икономика

Култура

Идрис Елба под­г­рява за Джеймс Бонд

Актьорът Идрис Елба, за когото се заговори, че ще влезе в ролята на Джеймс Бонд, написа в плат­фор­мата си: “Името ми е Елба. Идрис Елба“,…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Иртиш на Херо с нова издънка в Казах­с­тан

Отборът на Иртиш продъл­жава с ужасяващото си пред­с­тавяне във фут­бол­ното пър­вен­с­тво на Казах­с­тан. Воденият от бъл­гар­с­кия треньор Димитър Дими…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие