Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед24062018

Брой 122, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69512 BGN1 GBP = 2.23856 BGN1 CHF = 1.70131 BGN
Back Вие сте тук:Начало Историята е една (2) Могъщ фронт за помирение и единство

Могъщ фронт за помирение и единство

Могъщ фронт за помирение и единство

Преди 75 години Отечественият фронт положи началото на организираната съпротива на българския народ срещу фашизма

Преди 75 години — на 17 юли 1942 г., в раз­гара на пламъците на Втората световна война и сред ужаса на пад­налия над Европа и Бъл­гария зловещ мрак за народите под ботуша на хит­лерис­тка Гер­мания и ней­ните бъл­гар­ски съюз­ници, по радиос­тан­ция „Христо Ботев“ от Мос­ква прокънтя апелът на Георги Димит­ров със спасител­ната за Родината в своите дванадесет точки Прог­рама на Отечес­т­вения фронт.Положено бе началото на организираната съп­ротива и борба на бъл­гар­с­кия народ срещу фашизма чрез съз­даването на мощен Отечес­т­вен фронт/ОФ/ — рав­нопос­тавена антифашис­тка коалиция на леви и цен­т­рис­тки политически пар­тии /комунисти,леви земеделци,социалдемократи, звенари,радикали, пат­риотични офицери и други/, на общес­т­вени организации и съюзи и отделни изявени лич­ности.

Побед­ният акт от 09.09.1944 г. и установяването на народ­нодемок­ратична власт от правител­с­т­вото на ОФ, пред­п­риетите от него дъл­боки преоб­разувания заедно с героич­ното учас­тие на бъл­гар­с­ката армия в окон­чател­ния раз­г­ром на хит­лерис­тка Гер­мания по фрон­товете на Югославия,Унгария и Авс­т­рия спаси Бъл­гария от позор във вой­ната и унизителна трета национална катас­т­рофа, присъедини страната към антихит­лерис­т­ката коалиция на съединените народи и дър­жави. Под­писаният от правител­с­т­вото на ОФ през 1947 г. Парижки мирен договор съх­рани териториал­ната цялост и дос­тойн­с­тво на Отечес­т­вото въп­реки статута на победена дър­жава във Втората световна война.

Като уникален бъл­гар­ски политически проект на леви и левоцен­т­рис­тки политически сили, Отечес­т­веният фронт не просъщес­т­вува дълго. След обявената в речта на Уин­с­тън Чър­чил от 5 март 1946 г. във Фул­тън (САЩ) „студена война“ и нас­тъп­ващата съветизация, в Европа и света се съз­даде обс­тановка на остро геополитическо и идеологическо противопос­тавяне. То се пренесе и във вът­реш­нополитичес­кия живот на страните от Източна Европа и Бъл­гария не бе изк­лючение в този процес. Отечес­т­веният фронт пос­тепенно загуби облика си на политическа коалиция, но запази важна със­тавка от същ­ността си — да бъде съюз на най-широките народни слоеве.

Отечес­т­веният фронт — тран­с­фор­миран след 1948 г.в масова общес­т­вена организация — чрез хилядите си комитети и всеот­дайни дейци намери своето поле на дей­ност по мес­тоживеене — близо до хората, превърна се в средище за съх­ранение на пат­риотични и демок­ратични традиции и пос­тави чрез множес­т­вото си граж­дан­ски инициативи и движения начен­ките на граж­дан­с­кото общес­тво.

След демок­ратич­ните промени през 1989 г., Отечес­т­веният съюз /ОС/ като правоп­рием­ник и продъл­жител на най-добрите традиции и изяви на ОФ, дава своя принос за въз­с­тановяването на свободата,плурализма и демок­рацията ‚за реабилитиране на идеята за единението на нацията и на широките прог­рамни коалици във времена на кризи и изпитания ‚за съх­ранение на граж­дан­с­кия мир и етничес­ката толерат­ност, за опаз­ването и раз­витието на бъл­гар­с­ката кул­тура и духов­ност, за актив­ното учас­тие на граж­даните в управ­лението и кон­т­рола спрямо органите на властта в името на доб­рото управ­ление.

Днес ние — пред­с­тавителите на политически партии,на граж­дан­ски сдружения и съюзи и отделни личности,обединени в Национален инициативен комитет за отбеляз­ване на 75-та годиш­нина от съз­даването на ОФ заедно с дей­ците на Отечес­т­вения съюз се ОБРЪЩАМЕ КЪМ БЪЛ­ГАР­С­КИТЕ ГРАЖ­ДАНИИСТИН­СКИ ПАТ­РИОТИ ДА ОБЕДИНИМ СИЛИ,ИНТЕЛЕКТ И УСИЛИЯ В ИМЕТО НА ОТЕЧЕС­Т­ВОТО ЗА:

ПРЕУС­ТАНОВЯВАНЕ НА 100-ГОДИШНАТА ГРАЖ­ДАН­СКА ВОЙНА НА ПОЛИТИЧЕСКА ОСНОВА В БЪЛ­ГАРИЯ, ПОС­ТИГАНЕ НА ГРАЖ­ДАН­СКО ПОМИРЕНИЕ ПО ВЪП­РОСИТЕ НА ИСТОРИЯТА И ОТДАВАНЕ НА ЗАС­ЛУЖЕНА ПОЧИТ НА ЖЕР­Т­ВИТЕ И ПОС­Т­РАДАЛИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕП­РЕСИИ ПРИ ВСИЧКИ РЕЖИМИ ЧРЕЗ ИЗГ­РАЖ­ДАНЕТО ПОД ПАТ­РОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБ­ЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ НА НАЦИОНАЛЕН МЕМОРИАЛ НА ЖЕР­Т­ВИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕП­РЕСИИ; СПИРАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДЪЛ­БОКАТА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА И ДУХОВНА КРИЗА;

РЕШИТЕЛЕН ГРАЖ­ДАН­СКИ ОТПОР СРЕЩУ ВСЕКИ ОПИТ ЗА НАРУШАВАНЕ НА ДЕМОК­РАТИЧ­НИТЕ НОРМИ,СВОБОДАТА И ГРАЖ­ДАН­С­КИЯ МИР, СРЕЩУ ПРОЯВИТЕ НА ПОЛИЦЕЙСКИ И АДМИНИС­Т­РАТИВЕН НАТИСК ИЛИ НАСИЛИЕ, СРЕЩУ ОПИТИТЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНА И ЕДНОПАР­ТИЙНА ВЛАСТ; ЛИК­ВИДИРАНЕ НА БЕД­НОСТТА И ЕКС­П­ЛОАТАЦИЯТА, ЗАК­РИЛА НА МАЙ­ЧИН­С­Т­ВОТО, ДЕТ­С­Т­ВОТО И ХОРАТА В НЕРАВ­НОС­ТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

БОРБА С ПРЕС­ТЪП­НОСТТА И КОРУП­ЦИЯТА, СПИРАНЕ НА ИЗДЕВАТЕЛ­С­Т­ВАТА И ПРОГОН­ВАНЕТО ОТ БЪЛ­ГАРИЯ НА МЛАДИТЕ И АКТИВ­НИТЕ ХОРА, ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДЕМОГ­РАФ­С­КАТА КРИЗА И РЕШИТЕЛНИ ДЕЙС­Т­ВИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛ­НИТЕ И КУЛ­ТУР­НИТЕ РАЗ­ЛИЧИЯ И ДИС­П­РОПОР­ЦИИ МЕЖДУ ЕТНОСИТЕ, УКРЕП­ВАНЕ НА МОРАЛ­НОТО И КУЛ­ТУРНО ЕДИН­С­ТВО НА БЪЛ­ГАР­С­КАТА НАЦИЯ; РАВ­НОПОС­ТАВЕНО И РАВ­НОП­РАВНО УЧАС­ТИЕ НА БЪЛ­ГАРИЯ В ЕВРОПЕЙС­КИЯ СЪЮЗ И НАТО, АКТИВНО УЧАС­ТИЕ В ДРУГИ РАЗ­НООБ­РАЗНИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЕКТИ, БЛИЗКИ ВЗАИМОИЗ­ГОДНИ ОТНОШЕНИЯ С РУСИЯ И ДРУГИ ТРАДИЦИОННИ ПАР­Т­НЬОРИ.

ПРИЗОВАВАМЕ БЪЛ­ГАР­С­КИТЕ ГРАЖ­ДАНИ ДА СЕ СЪБЕРЕМ В МОГЪЩ ОТЕЧЕС­Т­ВЕН СЪЮЗ В ИМЕТО НА ГРАЖ­ДАН­С­КОТО ПОМИРЕНИЕ, ЕДИНЕНИЕТО И НАЦИОНАЛ­НОТО СЪГ­ЛАСИЕ ЗА СПАСЕНИЕ, МОДЕР­НИЗАЦИЯ И ПРОС­ПЕРИТЕТ НА СКЪПОТО НИ ОТЕЧЕС­ТВО.

ДА ЖИВЕЕ БЪЛ­ГАРИЯ !

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА ОТЕЧЕС­Т­ВЕНИЯ СЪЮЗ