Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.6688 BGN1 GBP = 2.21574 BGN1 CHF = 1.67222 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) ТРЪГВАТ НАЦИОНАЛНИТЕ КУЛТУРНИ ПРАЗНИЦИ „АЛБЕНА 2017“

ТРЪГВАТ НАЦИОНАЛНИТЕ КУЛТУРНИ ПРАЗНИЦИ „АЛБЕНА 2017“

ТРЪГВАТ НАЦИОНАЛНИТЕ КУЛТУРНИ ПРАЗНИЦИ „АЛБЕНА 2017“

Иван Гранитски представя „Знаци на прехода“ и „Образ и метофара”

Национал­ните кул­турни праз­ници „Албена“ се превър­наха в голямо събитие в духов­ния и художес­т­вения живот на Североиз­точна Бъл­гария. Праз­ниците се организират от издател­с­тво „Захарий Стоянов“, Албена АД и общините в Североиз­точна Бъл­гария, ще се проведат за 16 път.

Като истин­ски нови будители се явяват писателите, учените, худож­ниците, музикан­тите и актьорите, които учас­т­ват в праз­ниците.

Тази година праз­ниците ще бъдат отк­рити в галерията в Каварна на 15 сеп­тем­ври, където ще гос­туват акад. Георги Мар­ков, литератур­ният критик и историк Панко Анчев, поетите Боян Ангелов, Иван Гранит­ски и Цанко Цанев, белет­рис­тите Симеон Янев и Любомир Котев, историкът Стоян Рай­чев­ски. На 18 сеп­тем­ври във Вар­нен­с­ката биб­лиотека „Пенчо Славей­ков“ ще се проведе литературно четене, на след­ващия ден будителите ще гос­туват в Кар­дам и в Генерал Тошево. Три срещи ще имат те на 20 сеп­тем­ври – в Кас­пичан, в Смядово и в Шумен — в регионал­ната биб­лиотека „Стилиян Чилин­гиров“. Праз­ниците ще завър­шат в Раз­г­рад с литературно четене в регионал­ната биб­лиотека „Проф. Боян Пенев“.

Издател­с­тво „Захарий Стоянов“ тръгва с „новинки“ за любителите на книгата. Акад. Георги Мар­ков ще пред­с­тави книгата си „Бъл­гар­с­кото крушение. 1913 г.“ — най-сериозното историческо изс­лед­ване на Меж­дусъюз­ничес­ката война, както и книгата „Любомъд­рие“, която раз­к­рива философията на историята. Панко Анчев продъл­жава със серията „Бъл­гар­с­кият ум“, този път книгата му е пос­ветена на „неп­рочетения Г. С. Раков­ски“, той осмисля твор­чес­т­вото на Ф. М. Дос­тоев­ски в друго сериозно изс­лед­ване „В зоната на здрача“. Нова книга от поредицата „Бежанци“ ще покаже издател­с­т­вото на праз­ниците, тя е на Стоян Рай­чев­ски и е озаг­лавена „Бежан­с­тво и пресел­вания на доб­ру­джан­с­ките и тав­рийс­ките бъл­гари. 19131944 г.

Той е автор и на друга прелюбопитна книга „Кален­дар и обред­ност в Стран­джа и Източна Тракия“, която ни връща към корените. Новите поетични книги на Боян Ангелов са „Поледица“ и „В сян­ката на хоруг­вите“.

Цанко Цанев ще прив­лече с новите си книги „Отк­лючени спомени” и „Време за обичане“. Любомир Котев с книгата си с фраг­менти „Multa paucis” събра овациите на читателите, тър­сещи умното четиво. Белет­рис­тът Симеон Янев пос­вещава книгата си „1876“ на Април­с­кото въс­тание, тази въл­нуваща проза за роб­с­тво и свобода.

България

Скандал след скандал по проблемите на хората с увреждания

Скан­дал след скан­дал по проб­лемите на хората с увреж­дания

И Мая Манолова бясна на социалното ведомство, преписвали стари закони

Законоп­роек­тът за интег­рация на хората с увреж­дания, който под­готвя соц…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Протестът на овцевъди и козевъди се мести в София

Протес­тът на овцевъди и козевъди се мести в София

Тъй като не беше пос­тиг­нато споразумение с Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите (МЗХГ) как сек­торът да бъде ком­пен­сиран от загубени…

Прочети още:

Loading...