Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.6688 BGN1 GBP = 2.21574 BGN1 CHF = 1.67222 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Изложбата “Българските чехи“ съпътства откриването на паметника на братя Прошек

Изложбата “Българските чехи“ съпътства откриването на паметника на братя Прошек

Изложбата “Българските чехи“ съпътства откриването на паметника на братя Прошек

Екс­позицията е показ­вана в Прага, София и Плов­див.

На мяс­тото, където преди 133 години е била пос­т­роена “Пивовар­ница. Братя Прошекови”, сега площад “Братя Прошек“, вчера бе пос­тавена скул­п­тура и паметна плоча на братята Георги и Бог­дан Прошек.

На втория етаж на ком­п­лекс “Сан Стефано Плаза“ бe екс­понирана и докумен­тал­ната фотоиз­ложба “Бъл­гар­с­ките чехи“, проект на Бъл­гар­с­ката телег­рафна аген­ция и Дър­жавна аген­ция “Архиви“, реализиран с под­к­репата на Пощен­ска банка.

Скул­п­турата е изработена от проф. Георги Чап­кънов, Коста и Станис­лава Чап­кънови и архитект Станис­лав Кон­с­тан­тинов по случай 170 години от рож­дението на големия брат — Георги Прошек.

Памет­никът е реализиран с помощта на дружес­тво „Сан Стефано Пропърти Дивелоп­мънт” ЕАД и инициатив­ния граж­дан­ски комитет “Чехи — строители на нова Бъл­гария“. Той е израз на почитта и уважението към делото на братята Георги /Иржи/ и Бог­дан /Теодор/ Прошек — забележителни лич­ности, строители, общес­т­веници и кул­турни дейци, изб­рали Бъл­гария за своя втора родина и изг­радили едни от най-забележителните архитек­турни памет­ници в столицата: „Орлов” и „Лъвов мост”, Бирената фаб­рика, бирарията “Дъл­бок зим­ник“

26 пана на излож­бата “Бъл­гар­с­ките чехи“ досега са показ­вани при изк­лючителен успех два пъти в чеш­ката столица Прага, след което в София и Плов­див.

Екс­позицията съдържа богат сним­ков и тек­с­тови материал на бъл­гар­ски и чешки език с инфор­мация за живота и делото на чеш­ките дър­жав­ници, интелек­туалци, хора на изкус­т­вото, градинари и специалисти от раз­лични области, дошли от Австро-Унгарската империя в страната ни и под­помог­нали инс­титуционал­ното изг­раж­дане, кул­тур­ното и духовно раз­витие на нацията в края на 19 и началото на 20 век: д-р Кон­с­тан­тин Иречек, Иван Мър­к­вичка, Карел Шкор­пил, Хер­ман Шкор­пил, братя Георги и Бог­дан Прошек, Антонин Колар, Антони Новак, Иван Буреш, Луд­виг и Вац­лав Стрибърни.

България

Скандал след скандал по проблемите на хората с увреждания

Скан­дал след скан­дал по проб­лемите на хората с увреж­дания

И Мая Манолова бясна на социалното ведомство, преписвали стари закони

Законоп­роек­тът за интег­рация на хората с увреж­дания, който под­готвя соц…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Протестът на овцевъди и козевъди се мести в София

Протес­тът на овцевъди и козевъди се мести в София

Тъй като не беше пос­тиг­нато споразумение с Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите (МЗХГ) как сек­торът да бъде ком­пен­сиран от загубени…

Прочети още:

Loading...