Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Три имена - епохи в един концерт

Три имена - епохи в един концерт

Три имена - епохи в един концерт

Емил Табаков, Минчо Минчев и Робърт Коен

На 16 март в Русе Софийс­ката фил­хар­мония ще отк­рие 58-мото издание на меж­дународ­ния фес­тивал „Мар­тен­ски музикални дни“ със световна премиера на Сим­фония 9 от Емил Табаков под дириген­т­с­т­вото на автора.

Ще проз­вучи и Кон­церт за цигулка, виолон­чело и оркес­тър от Йоханес Брамс със солисти емб­лематич­ния цигулар Минчо Мин­чев и един от водещите виолон­челисти в света — Робърт Коен.

На 18 март в зала „Бъл­гария“ софийс­ката пуб­лика също ще се нас­лади на тримата вир­туози. Срещата на маес­тро Табаков и Минчо Мин­чев със Софийс­ката фил­хар­мония е очак­вана от меломаните близо 2 десетилетия.

След дъл­гото прекъс­ване маес­тро Емил Табаков зас­тава на дириген­т­с­кия пулт пред Софийс­ката фил­хар­мония за два кон­церта този сезон.

Освен през март, на 28 юни Табаков ще дирижира Осмата сим­фония на Малер, извес­тна като „Сим­фония на хилядата”. Мащаб­ният кон­церт ще събере на една сцена оркес­т­рите на Софийс­ката фил­хар­мония и Бъл­гар­с­кото национално радио, Национал­ния фил­хар­моничен хор „Светос­лав Обретенов” и дет­с­кия фил­хар­моничен хор с диригент Славил Димит­ров, Дет­с­кия и Смесения хор на БНР с диригент Любомира Алек­сан­д­рова.

За прог­рамата на кон­цер­тите на 16 и 18 март:

Кон­цер­тът за цигулка, виолон­чело и оркес­тър, оп. 102 е пос­лед­ната сим­фонична ком­позиция на Брамс. Години преди това виолон­челис­тът Роберт Хаус­ман го моли да напише кон­церт за виолон­чело.

За първи път твор­бата е изпъл­нена на 18 октом­ври 1887 в Кьолн с оркес­тър Гюр­цених, под дириген­т­с­т­вото на автора със солисти Йозеф Йоахим и Роберт Хаус­ман.

Деветата сим­фония на Емил Табакове е завър­шена през 2015. Като повечето му сим­фонии (от трета до седма) тя е четиричас­тна. Твор­бата е дъл­боко трагичен раз­каз за съд­бата на лич­ността в днеш­ния свят, една роман­тична кон­цеп­ция, която се въз­ражда в съв­ремен­ната музика.

Изкус­т­вото на Минчо Мин­чев е оценявано със супер­лативи на четири кон­тинента. Свири като солист с много от водещите оркес­три в света, сред които Лон­дон­с­ката крал­ска фил­хар­мония, Лон­дон­с­кия сим­фоничен оркес­тър, Оркес­търа на BBC – Лон­дон, London Mozart Players, Академията St. Martin in the Fields, St. Goldsmith Orchestra, Радиоор­кес­търа на Роман­ска Швей­цария, Оркес­търа на Мос­ков­с­кото радио и телевизия, Букурещ­ката фил­хар­мония „Джор­дже Енеску“, Амс­тер­дам­с­кия сим­фоничен оркес­тър.

Робърт Коен прави кон­цер­т­ния си дебют в Royal Festival Hall в Лон­дон и през след­ващите четиридесет години от бележитата му меж­дународна кариера, е приет за един от най-важните челисти на нашето време. „Лесно е да се чуе за какво е цялата шумотевица, той свири като Бог“ (прег­лед на New York Stereo).

България

Икономика

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...