Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон16072018

Брой 138, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67983 BGN1 GBP = 2.21028 BGN1 CHF = 1.67108 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Изложба разкрива тайните на обекти, включени в списъка на ЮНЕСКО

Изложба разкрива тайните на обекти, включени в списъка на ЮНЕСКО

На 18 май в Национал­ния исторически музей се отк­рива излож­бата „Спасени за поколенията”, която раз­к­рива повече за приносът на Бъл­гария за опаз­ването на светов­ното кул­турно нас­лед­с­тво.

В нея ще се пред­с­тавят седемте обекта на кул­тур­ното нас­лед­с­тво от Бъл­гария, включени в Списъка на ЮНЕСКО на светов­ното кул­турно и природно нас­лед­с­тво: Казан­лъш­ката гроб­ница, тракийс­ката гроб­ница при с. Свещари, старият град Несебър, Мадар­с­кият кон­ник, Боян­с­ката цър­ква, Скал­ните цър­кви при с. Иваново, Рил­с­кият манас­тир.

Спасени за поколенията” ще бъде отк­рита от един от доайените на бъл­гар­с­ката археология — проф.д-р Мария Чичикова, изс­ледовател на гроб­ницата от Свещари.

Специални гости на отк­риването на излож­бата ще бъде фол­к­лор­ната група „Бис­т­риш­ките баби“, вписани в светов­ното нематериално нас­лед­с­тво на ЮНЕСКО.

Излож­бата „Спасени за поколенията” има новатор­ски, нет­радиционен под­ход към пред­с­тавяне на обек­тите. По раз­бираеми причини те са показани изк­лючително чрез сним­ков, графичен и фил­мов материал. Инфор­мацията е под­несена на раз­лични нива — от кратки тек­с­тови данни, отпечатани върху екс­позицион­ните табла, през значително по-обстоятелствено пред­с­тавящи обек­тите лис­товки, до дик­тор­ска инфор­мация, прид­ружаваща филми, под­несена на няколко езика – бъл­гар­ски, анг­лийски, френ­ски, нем­ски, италиан­ски, руски.

Специално за излож­бата НИМ ще извади от своите фон­дове екс­понати, някои които се пред­с­тавят за първи път. Това са древ­ног­ръцки и мес­тни керамични съдове, датиращи от V-III пр. Хр., елементи от въоръжение от същото време, сред­новековни кул­турни цен­ности от времето на Мадар­с­кия кон­ник, ръкописи от времето на раз­ц­вета на манас­тир­с­кия ком­п­лекс при с. Иваново и цен­ности, свър­зани с Боян­с­ката цър­ква и с Рил­с­кия манас­тир. В излож­бата са включени макетите на някои от обек­тите на ЮНЕСКО, предос­тавени от фон­дация „Созопол”.

България

Вежди Рашидов дарява заплатата си за онкоболна млада жена

Вежди Рашидов дарява зап­латата си за онкоболна млада жена

Пред­седателят на пар­ламен­тар­ната комисия по кул­тура Вежди Рашидов съобщи днес, че дарява 3000 лева за лечението на тежко бол­ната Надежда Ого…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Странджа се опълчи на властта

Стран­джа се опълчи на властта

Премиерът Бойко Борисов не посмя да отиде при гневните земеделци, пострадали от опасната болест по животните им

Премиерът Бойко Борисов изпра…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Защо плаче баба Дора?

Защо плаче баба Дора?

Цял месец държавните чиновници не могат да кажат как опасната болест по овцете и козите е дошла у нас

Защо баба Дора плаче, а хората си скубя…

Прочети още:

Loading...