Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт12122017

Брой 240, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65805 BGN1 GBP = 2.21624 BGN1 CHF = 1.67466 BGN
Back Вие сте тук:Начало Мнение (2) Лявата спирала на живота

Лявата спирала на живота

Лявата спирала на живота

Решаването на глобалните проблеми е възможно единственно чрез обединяване на усилията, енергията и волята на всички, които са жертва на съвременната порочна цивилизация, чието име е капитализъм

Доказано е, че молекулата на ДНК е завита в лява спирала. Наляво излитат всички птички. Животните на манежа винаги тръгват не по посока на часовниковата стрелка. Лекарите препоръчват при писане и четене светлината да идва отляво. Движението по лявата спирала на живота се оказва закон на еволюцията! Оттук произтича истината, че днес, когато светът е изправен пред нов екзистенциален тест за духовно-идеологическа еволюция, разумът все по-властно изисква да се осъзнае, че от всички заблуждения с трагични последици за човека, за днешното тежко състояние на Планетата, както и за нейния утрешен ден, най-опасно се оказва подценяването на могъщата сила на човешкия дух. Обладалата човека разрушителна енергия трябва да се трансформира в съзидателна сила. Тази трансформация предполага ново съзнание за отговорност пред човешкото битие. В това се изразява и великото предназначение на лявата идея в наши дни. Тази духовна обнова означава замяна на порочността с добродетелност и благоразумие. Тази повеля се основава на идеята за възходящата и морално оправданата линия на развитието, която определя съдържанието на прогреса като „необратима положителна промяна“ въпреки своя зигзагообразен характер и неизбежните спадове и отклонения, които съпътстват всяко развитие.

Главната цел на лявата идея остава социалната справедливост и хармоничното взаимодействие на човека с природата. Тази цел се превръща в активна творческа енергия, от която започва и формирането на новата хуманистична цивилизация. Само такава цивилизация е способна да обяви човешкото развитие за цел, към която човечеството да насочи своите обединени и върховни усилия. Изобщо, същността на повдигнатия тук въпрос се отнася до посоката, в която се движи сега човечеството. Тя е погрешна.

Ето защо осъзнаването на истината, че сега в световната история завършва една епоха и започва друга, че този преход е свързан със защита на човечеството има огромно светогледно и морално значение. Всичко това налага необходимостта от постоянното задълбочаване и ускоряване на революцията на духа, поддържайки в същото време и духа на революцията като двигател на историята. Практическото решаване на тази историческа задача е възможно само чрез обединяване на усилията, енергията и волята на всички, които са жертва на съвременната порочна цивилизация, чието име е капитализъм, а неговата социална и идеологическа опора навсякъде са десните сили, издигащи неолиберализма в ранг на основна политическа доктрина.

Тази идея води до появата на радикални проекти за бъдещето на човечеството. Общо-взето те възникват в лоното на леви политически, идеологически и културни движения. Това е основното послание на лявата идея с нарастващ центростремителен потенциал.

Всичко това представлява обективна предпоставка за предпазване на младите поколения от въздействието на десните сили. Неизбежният резултат от действията им е маргинализирането на младите хора. По този начин те ги обричат на безверие и чувство за безнадеждност, съпътстващи упадъка, падението и отчаянието, на социален и ценностен нихилизъм. Така ги лишават от идеали и от перспектива за достойно бъдеще.

Противно на това една от основните цели на левите сили е не само да предпазят младите хора от разложителното въздействие на дясната пропаганда, но и да ги въоръжат с вяра и воля за съпротива срещу нея. Специално внимание заслужава лявата идеология като алтернатива на неолибералната демокрация и основаната на нея евроатлантическа аксиологическа парадигма.

Съвременната левица в цяла Европа изразява тревога за бъдещето на човечеството, за опасността от разпадането на семейството, нацията, традициите и ценностите, свързани със справедливостта, равенството и глобалната солидарност. Поради това съществено значение придобива критиката на отрицателните тенденции на неолибералната цивилизация, развенчаването на технократическия детерминизъм като панацея.

В съответствие с новите реалности в света с особена острота се откроява въпросът за превръщането на хуманизма в научна доктрина, което предполага издигането на хуманистичните идеали на културата в ранг на глобална етика.

В съвременното наукознание тази истина е формулирана като приобщаване на естествознанието към науките за духа. Маркс говори за „натурализъм“ на човека и хуманизъм на природата“. Той обосновава тезата си за същностното единство на човека и природата, чието разкриване ще доведе до един фундаментален резултат: по-късно природознанието ще включи в себе си също така науката за човека, както науката за човека ще включи природознанието; това ще бъде една наука.

Няма никакво съмнение, че се задава глобално движение срещу глобалната олигархия, заинтересована единствено от укрепването на порочната цивилизация в лицето на капитализма. Събитията потвърждават, че само обединението на силите с лява ориентация в световен мащаб е способно да обедини хората за решителна борба срещу тоталното настъпление на насилието и несправедливостта. Апологетите на капитализма обаче обичат да внушават, че съвременният капитализъм не е бил този от времето на Маркс и Енгелс, че днес той се бил „очовечил“, станал „народен капитализъм“ и поради това сравненията за тази област са неуместни. Но фактите опровергават подобни опити. През 1848 г., т.е. когато излиза „Комунистическият манифест“, в света е имало 7 милиона крайно бедни хора. Днес те са 700 милиона. Дори нещо повече. Концентрацията на капитала, следователно и на богатството е достигнала размери, неизвестни в досегашната история на човечеството. 1% от населението на света разполага с 50% от общите блага. В същото време 1,2 милиард души живеят с по-малко от един долар на ден. 100 мултимилиардери имат лично богатство по-голямо от БВП на много държави, чието население в огромната си част гладува. 500 най-големи транснационални компании притежават (1/4) от основните фондове на света. Това е класата на 1% най-богатите. Тя противостои на класата на останалата част от човечеството. Това е и формулата на класовата борба в съвременния свят.

Съществен аспект на лявата идея в наши дни е разбирането, че съвременният свят се намира в зависимост не само от това, дали се изменят условията на неговото съществуване, но и от посоката на тези изменения. Възможностите не само „разумният“, но и „хуманният“ човек (Homo Sapiens et Humanus) да осъществява стадия на „завършения хуманизъм“ (според термина на Маркс) предполага, както е известно, цялата пълнота на знанията, изработени в продължение на човешката история. Тъкмо това налага по-задълбочено да се изучават идеалът за личността и възможните модели за личността.

Днес се ражда нов хуманистичен патос за нов световен ред, за справедливо общество, за хуманистична цивилизация с универсална приложимост. Различни са формулите, които се предлагат за постигането на тази идея: устойчиво развитие, комунитаризъм, социализъм, социална демокрация, гражданско общество, нов екуменизъм, мундиализъм, Рай на Земята (или модел на „Финдрон“) и т.н.

В основата на всички тези социални проекти стои лявата идея. Тя е насочена към строителството на обществото, характерът на собствеността, трудът, производството, структурата на властта, законността, отношението между половете, възпитанието.

Основните характеристики на левия цивилизационен проект могат да бъдат обобщени, както следва:

трудова собственост; балансиран икономически растеж;

екологически функциониращо общество; трудът и животът като изкуство и творчество;

личност с обществени рефлекси; хармонично съчетаване на духовните и материалните ценности;

социална интеграция, единство в разнообразието, равенство и стимулиращо взаимодействие и взаимна отговорност; силно развито чувство за национално достойнство, широка отвореност към другите, всемирно единение и братство между народите;

* благоразумие, предвидливост, вяра и грижа за бъдещето, самоналожена задръжка и т.н.

Следователно, въпросът за съдбата на съвременната цивилизация не се изчерпва с обявяването й за „свят на Сатаната“, за „империя на злото“, за „тотална несполука“. Необходимо е да се разкрият корените на злото, да се посочат причините, които превръщат културата на съзиданието в култура на разрушението. Това разбиране лежи в основата на лявата стратегия.

За тази цел се налага да се търси отговор на въпроса: Има ли алтернатива хуманистичната цивилизация? В търсене на алтернативи на новата цивилизация апологетите на съвременния порочен и обречен „световен ред“ предлагат един след друг „модели“ за „нов световен ред“ — все насочени към „запазване“, „съхраняване“ на вече установеното цивилизационно статукво в световен мащаб.

Крайната цел на левицата е справедливото общество, основано върху хуманистичната цивилизация като алтернатива на онази цивилизация, която от няколко столетия се опитва да налага порочността като единствено възможен модел на историческия прогрес. Капитализмът и неговият идеологически еквивалент в лицето на либералната демокрация носят най-голяма отговорност за тази порочна цивилизация в световен мащаб и за неговото налагане по насилствен път и чрез силата на духовната деградация и милитаризма напоследък и на страните, в които социализмът правеше първите си крачки. Именно по вина на световната десница в началото на ХХІ век социалистическата идея се оказа в клещите на отхвърлен от всички светли умове през последните няколко стотин години обществен строй, известен като капитализъм.

Обратът в този циничен преход е възможен единствено чрез една нова политическа философия, която се основава на повсеместна хуманизация. Става все по-очевидно, че борбата за тържеството на хуманизма и социалната справедливост се възприема като практически израз на въжделенията към човешкото достойнство. Тази борба черпи своите основания от обективната логика на лявата спирала на живота.

Проф. Орлин Загоров

България

Президентът: Преди 140 години се прероди България

Президентът: Преди 140 години се прероди България

През руско-турската война подвигът бе ежедневие, припомни Румен Радев по време на кулминацията на честванията на Плевенската епопея

Битката з…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Примабалерина на “Болшой театър“ танцува на българска сцена

Примабалерина на “Болшой театър“ танцува на българска сцена

Примабалерината на “Болшой театър“ ще танцува на българска сцена на 13 и 15 декември. Мария Александрова ще бъде солист на първия по рода си…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Меле в тунела на “Олд Трафорд“ след загубата на Манчестър Юнайтед от Сити

Меле в тунела на “Олд Трафорд“ след загубата на Манчестър Юнайтед от Сити

Страстите в дербито на Манчестър, което бе спечелено от лидера в Премиър лийг с 2:1 и до голяма степен обезсмисли интригата на върха, са…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин заповяда изтегляне на руския военен контингент от Сирия

Путин заповяда изтегляне на руския военен контингент от Сирия

Москва запазва две бази - Тартус и Хмеймим

Президентът на Русия Владимир Путин посети вчера руската военна база Хмеймим в Сирия и разпореди в…

Прочети още:

Loading...

Земеделие