Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25062018

Брой 123, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69512 BGN1 GBP = 2.23856 BGN1 CHF = 1.70131 BGN
Back Вие сте тук:Начало Мнение (2) Рицарят на Заедността

Рицарят на Заедността

Рицарят на Заедността

За пореден път Ахмед Доган се доказа като политик, който мисли не за следващия мандат, а за следващото поколение

Пис­мото на почет­ния пред­седател на ДПС д-р Ахмед Доган – както е модерно днес да се казва – „взриви” пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво у нас. Със сигур­ност то ще има резонанс и в съседна Тур­ция, а и в затъналата в кризи Европа, раз­к­рачена между проваления неолиберализъм и т.нар. десен популизъм. 

В пис­мото си визионерът в бъл­гар­с­ката политика през пос­лед­ните три десетилетия се позовава на Апос­тола на Свободата Васил Лев­ски. Някой ще каже, че всички политици го правят, и е вярно. Но Доган раз­бира какво реално ни е завещал Апос­толът!

В пос­ланието си философът-политик прави това, в което е бил добър винаги – дава точни диаг­нози на проб­лемите, оценява с пог­лед далеч нап­ред рис­ковете пред страната ни в слож­ната регионална и геополитическа обс­тановка. Говори за нуж­дата от работещо национално самосъз­нание, основано върху „Заед­ността на раз­личията”! Същите тези раз­личия, които векове наред мирно и съв­мес­тно съжител­с­т­ват — едно от големите дос­тижения на бъл­гар­с­кия народ и дър­жав­ност. Заед­ност, която днес е в криза, защото отвътре ни тежи Преходът, а отвън ни заобикалят агресивни чужди национализми, намиращи хранителна среда в нашата слабост или в дреб­ните сметки на нашия раз­делен елит.

Отново – за раз­лика от останалите политически лидери, затънали в партийно-предизборното говорене – Доган се доказва като политик, който мисли не за след­ващия ман­дат, а за след­ващото поколение. Дефинира важ­ните аспекти на бъл­гар­с­кия модерен пат­риотизъм, които са специфични и се раз­личават от тези в Европа. Фор­мулирането и отс­тояването на бъл­гар­с­ките национални специфики, с които да се съоб­разяват пар­т­ньорите ни, бе „ахилесовата пета” на елитите както в Цар­с­тво Бъл­гария, така и в Пър­вата и Втората бъл­гар­ска репуб­лика.

Ще успеем ли най-после днес ясно да кажем в ЕС и в НАТО, че Бъл­гария има своите традиции, исторически сложени обс­тоятел­с­тва и специални отношения, национален харак­тер, които никой не бива (а и не може) да променя. Мнозина в Европа вече го правят!

И нещо особено важно – пос­ланието на Ахмед Доган припомня, че след осъщес­т­вяването на целите за член­с­тво в ЕС и НАТО, Бъл­гария няма голяма, водеща, кон­сен­сусна Национална цел. Той фор­мулира тази цел като Пат­риотизъм и Национално съз­нание, основани на Заед­ността. Нека и другите да пред­ложат своето виж­дане за водеща национална цел…

Ахмед Доган не пропуска да се спре върху актуал­ния и наболял бъл­гар­ски, бал­кан­ски, а както се оказа, и европейски проб­лем – опитът в съседна Тур­ция на въл­ната на популис­т­кия порив да бъде под­менена историчес­ката Кемалис­тка свет­ска дър­жава с авторитарно управ­ление. От това със сигур­ност Бъл­гария ще е една от най-потърпевшите, и отново Доган е пър­вият, който го фор­мулира в прав текст. Докато инс­титуциите и пар­тиите са заети с ежед­невни и конюн­к­турни задачи, докато се задоволяват с витиевати и заг­ладени фрази или обрат­ното – с ура­джийски през­диз­борни лозунги.

Въп­росът е в това Бъл­гария ясно да каже, че е модерна дър­жава – член на ЕС, че претен­циите към нас като към „бивша територия” са неп­рием­ливи. Доган пръв измежду бъл­гар­с­ките политици фор­мулира това! Доказа, че е защит­ник на свет­с­кия, демок­ратичен харак­тер на дър­жавата, че отс­тоява този прин­цип като политически говорител на тур­с­кия етнос у нас вече близо 30 години. И, че винаги е правил това, кол­кото и да е бил демонизиран от останалите…

За съжаление вече имаме базата за срав­нение – какво би било ако други сили и течения (ДОСТ?!) влияеха в труд­ните преходни години на етничес­кия мир у нас. Изборът днес е много ясен, а играта, както казва Доган е „ва банк“ – другата „алтер­натива” за бъл­гар­с­ките турци, ерго – и за страната като цяло, е в слугинажа на чужди интереси, раз­делението и агресията на Лютви Мес­тан и неговите Кириак Стеф­човци…

Всеки от нас трябва да се определи, да нап­рави вът­решен избор”, напомня Ахмед Доган. Нима днес пред лицето на тол­кова вън­шни и вът­решни зап­лахи отново ще жер­т­ваме шанса на Заед­ността пред конюн­к­турата на раз­делението – на пар­тии, етноси, лич­нос­тни сим­патии и антипатии? Нима и сега инс­титуциите ще поз­волят риска на 27 март да се събудим с пар­тия провод­ник на неоос­манизма в пар­ламента? Нима ще продъл­жим да вегетираме като дър­жава и нация още без минимума национално обединение, без обща национална цел?

Нима ще поз­волим отново като дър­жава да след­ваме събитията, при това – през приз­мата на наложени ни отвън, от неин­фор­мираните и необ­разовани за Бал­кан­с­ките реал­ности „начал­с­тва” (както в съседна Македония) „решения”? Нима ще засил­ваме омразата, вместо да прос­перираме заедно като нация, имащи и раз­личия, но единна?

Бъл­гария дос­коро бе в политическа дупка – с президент и управ­ляващи, без­ропотно рецитиращи чужди опорни точки, с хит­рувания и увър­тания на властта, доб­роволно превър­нала се в пощен­ска кутия между Ердоган и Европа, във все по-тежка социална, икономическа, духовна и демог­раф­ска криза. С кухите фрази на елита, живеещ в паралелна реал­ност и с надигащ се гняв на масите. Бъл­гария започна промяната, избирайки пат­риот президент, имаме шанс промяната да продължи, но как?! Въп­росът днес е в обединението, в поемането на предиз­викател­с­т­вата, които времето ни налага.

Отвътре – раз­деление, омраза, куха реторика, мис­лене за лич­ния интерес. Отвън – кризи, пред които поне този път няма как да се снишим, че да отминат…

Поводи за песимизъм – много, за оптимизъм — …може би. От нас зависи. 

Зависи от това дали имаме Визия за бъдещето, дали имаме Национална цел, дали можем да се обединим около нещо стой­нос­тно, дали можем да пренеб­рег­нем лични и пар­тийни интереси?

В най-тежките и критични моменти в историята на Бъл­гария, тя е оцелявала, защото национал­ната енер­гия е раж­дала нуж­ните лидери и визионери, които да начер­таят Пътя, да се противопос­тавят на Великите сили – ако трябва.

Можем да споменем имена-авторитети, имена-светини на национал­ния ни небос­к­лон. Може така да се получи, че визионерът на днеш­ния ден, тур­чинът Ахмед Доган, е по-българин от много бъл­гари… Ще се вслушаме ли в думите му, или ще ги отх­вър­лим на базата на лични емоции?!

И нека завър­шим с финала на пис­мото, че „Една Земя ни е родила, една Земя ни храни, утешава и раз­вива. Една Земя ни съз­дава проб­леми, ако не я обг­риж­ваме Заедно. Нека да й се доверим! Земята ни е по-древна и по-мъдра от всички нас, които изпол­з­ваме благата й. И точно в това е жилавостта на Национал­ното самосъз­нание във времето. 

Съз­навайки, че времето е в Нас, нека да покажем на света, че и Ние сме във Времето!” 

Има ли какво да добави човек?! 

Проф. Свет­лана Шарен­кова

България

Икономика

Култура

Пос­рещ­нахме Бога – Слънце с орфически ритуал

С танц на жриците, след­ван от ритуално факелно шес­т­вие до светилището на богинята Кибела на Зайчи връх, премина пос­рещането на Бога — Слънце…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Испания надви Иран с мъка и късмет

Испания надви Иран с мъка и къс­мет

„Ла Фурия” записа победа номер 400 в историята си

Отборът на Испания записа много трудна победа с 1:0 над Иран в среща от група В на свет…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Дочакахме и чума да мори овцете

Дочакахме и чума да мори овцете

Близо 320 хиляди птици пък ще бъдат унищожени заради грипа, установен във ферма край Добрич

За първи път у нас е отк­рита чума по овцете.Болес…

Прочети още:

Loading...