Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21052018

Брой 98, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66016 BGN1 GBP = 2.23971 BGN1 CHF = 1.66128 BGN
Back Вие сте тук:Начало Мнение (2) Кой и как у нас пере мръсната политика

Кой и как у нас пере мръсната политика

Кой и как у нас пере мръсната политика

Терористична, сепаратистка и престъпна ли е Донецката народна република, както твърди атлантическия политолог Огнян Минчев

Атлан­тичес­кият политолог Огнян Мин­чев се въз­мути във Фейс­бук защо на официал­ното чес­т­ване на Шип­чен­с­ката епопея дър­жавата е допус­нала да се раз­вява знамето на Донец­ката народна репуб­лика (ДНР). И я нарича „терорис­тична сепаратис­тка организация, със­тавена от криминални елементи“.

В една полемика страните често изпол­з­ват пипер­лийски думи и фрази, за да я нагорещят до чер­вено, да я нап­равят по-пикантна и прив­личаща. Стига се и до ругатни и обидни думи. Така полемиката прерас­тва в кръч­мар­ски спор или махален­ска свада.

Не си падам по такъв дуел, но чес­тно казано, от такъв атлант на американизма и либерализма като Огнян Мин­чев би тряб­вало да се очаква по така академична аргумен­тировка, а не доводи на студент пър­вокур­с­ник.

Да караме, впрочем, поред. И така, терорис­тична ли е ДНР? Да сте чули за извър­шени от нея атен­тати в Киев или други украин­ски градове? Или пък за „донецки терорист“, който прегазва с камион тълпа украин­ски граж­дани? Или за загинали невинни украинци от „донец­кия тероризъм“? Няма как да сте чули, защото ДНР е терорис­тична само във вкаменелос­т­ното русофоб­с­тво на част от политичес­ката вър­хушка на Запада. И на марионет­ките й по места, назуб­рили някои хиб­ридни хватки за промиване на мозъците. В дебелите книги пише, че тер­минът „тероризъм“ произ­лиза от латин­с­ката дума terrere — „плаша“. Или всявам ужас. Огнян Мин­чев би тряб­вало да е изчел такива книги. Какъв ли тогава ужас всява ДНР сред украин­ците, след като не прибягва до атен­тати и терор? След като в ответ­ните си обс­т­рели не взима на мушка жилищни сгради, бол­ници, училища и други граж­дан­ски обекти? А тези дни стана извес­тно, че ДНР е приела 62 бременни жени от под­кон­т­рол­ните на Киев съседни дон­баски територии и 46 от тях вече родили. И това се прави в рам­ките на една хуманитарна прог­рама, която е одоб­рена от ръковод­с­т­вото на ДНР и също на Луган­с­ката народна репуб­лика (ЛНР). Няма да се изненадам, ако Огнян Мин­чев и други подобни смятат и нея за терорис­тична репуб­лика. Извес­тно е обаче, че терориз­мът не ражда деца, а ги убива, без да му мигне окото.

В дебелите книги пише също, че терориз­мът е  насилие за пос­тигането на политически цели,  присъщо както за дър­жави, така и за недър­жавни организации. А когато имаме насилието на една дър­жава срещу соб­с­т­вените й граж­дан­ски лица, имаме чиста проба дър­жавен тероризъм. Някой да е чул за подобни случаи в ДНР или ЛНР? Ако наис­тина ги имаше, Западът нямаше да пропусне да зареди с тях русофоб­с­ката си пропаган­дна машина.

Фал­шификат е и твър­дението, че ДНР била сепаратис­тка организация. Това може да го каже човек, който или не е в час с материала, или манипулира и промива мозъци. От самото начало ДНР, също и ЛНР, не се стремяха към отцеп­ване от Украйна, камо ли и за присъединяване към Русия, макар че са рус­коговорящи. Учас­тието им в Мин­с­ките договорености е доказател­с­тво за това. Крайна цел на тези договорености е автономия за тях, но в рам­ките на украин­с­ката дър­жава. И това впрочем се приема от Вашин­г­тон и от гаран­тите на договоренос­тите Бер­лин и Париж. Ако режимът в Киев бе изпъл­нил своята част от договоренос­тите, която включ­ваше и провеж­дане на мес­тни избори според украин­с­кото законодател­сто, днес Украйна щеше да въз­с­танови кон­т­рола по границата си с Русия и да въз­с­танови суверенитета си над цялата територия. Само че този режим не е заин­тересован от мир в Дон­бас, защото печели от вой­ната – най-вече като пари, но и като манипулиране на общес­т­вото за запаз­ване на влас­товите си позиции.

Дори обявената по-рано от лидера на ДНР Алек­сан­дър Захар­ченко инициатива за нова репуб­лика цели не отцеп­ването от украин­с­ката дър­жава, а пред­с­тав­лява усилие да се обедини недовол­ната от режима част на украин­с­кото общес­тво и да се пред­ложи друга алтер­натива за Украйна. Да, тази алтер­натива няма да е русофоб­ска, дори ще е русофил­ска, но това в никакъв случай не е сепаратизъм.      

Наред с това в материала си Мин­чев издига теза, че трябва да пазим и раз­виваме отношенията и дъл­гос­роч­ното сът­руд­ничес­т­вото си с Украйна. С каква обаче дър­жава той пред­лага да правим това?

В нарушение на Мин­с­ките споразумения украин­с­ката армия сис­темно извър­шва обс­т­рели не на военни, а на граж­дан­ски цели. Преди време в Съвета по правата на човека към ООН бе съоб­щено, че  от началото на година в украин­с­кия кон­ф­ликт са загинали 67 мирни жители, а са ранени 683 души. Това е увеличение със 75% в срав­нение със същия период на 2016-та. Като цяло пък броят на загиналите мирни жители в хода на вече тригодиш­ния кон­ф­ликт над­х­върли 3500 души (от общо 10 056). Ранените пък са повече от 6000 от общо (от 23 500 души). Между другото сред жер­т­вите има и деца – 68 убити и 183 ранени. Това е в пъти повече от жер­т­вите или потър­пев­шите от ислямис­т­кия тероризъм в Европа.

Мин­чев би тряб­вало да знае, че за Запада терориз­мът пред­с­тав­ляват дейс­т­вия, насочени към умиш­лена смърт или телесни пов­реди на цивил­ните лица, а не на воюващите страни. За Вашин­г­тон, нап­ример, терориз­мът е предумиш­лено и политически мотивирано насилие срещу мирно население. Е, Киев не прави ли точно това с обс­т­релите срещу ДНР и ЛНР? Умиш­лено обс­т­релва жилищни райони и граж­дан­ски цели, целенасочено търси повече жер­тви и всяване на страх сред населението, за да го под­чини на политичес­ките си цели и да префор­матира етничес­кия му код. И каква излиза тя — Украйна е терорис­тична дър­жава точно според критериите на пок­ровителите й.

Тя обаче е втори път терорис­тична дър­жава, защото както ней­ните инс­титуции, така и недър­жавни организации изпол­з­ват насилието за пос­тигане на политически цели – примерно за налагането на омраза към Русия, като носеща колона на дър­жав­ността и общес­т­веното съз­нание. Прес­лед­ването, арес­туваните и нап­раво лик­видирането на лица, оспор­ващи официал­ната политика, е станало нещо като норма там.

И ето с такава терорис­тична дър­жава Мин­чев пред­лага да пазим отношенията и да раз­виваме дъл­гос­рочно сът­руд­ничес­т­вото.

Нас­коро пър­вият украин­ски президент Леонид Крав­чук даде много показателно интервю за телевизия „NewsOne“. Ще напомня, че Крав­чук не питае никакви сим­патии към Русия. Не е краен националист, но определено не иска страната му да е обвър­зана с Русия. Та в интер­вюто той си призна, че не е очак­вал сънарод­ниците му тол­кова бързо да изпок­радат соб­с­т­вената си дър­жава, не е очак­вал такова майс­тор­с­тво да се граби от джоба на дър­жавата.

Като бивша съвет­ска номен­к­латура той е прекосил над­лъж и шир страната си и по думите му, на които се позовава и интер­нет пор­талът „Полит­Навигатор“. Споделя, че страната е била невероятно богата в края на 80-те и началото на 90-те години. При правилен под­ход тя е могла да стане една от най-успешните на европейс­кия кон­тинент. Но след като придоби дъл­гоочак­ваната независимост, в Украйна е започ­нала истин­ска вак­ханалия. Богатата дър­жава бе изпок­радена за броени години: „Не мис­лех, че тол­кова мащабно и тол­кова организирано и като скакалци хората ще вземат всичко да крадат“, приз­нава Крав­чук. И коя сега репуб­лика е със­тавена от криминални елементи?

Мин­чев се позиционираше в пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво като борец срещу коруп­цията, организираната прес­тъп­ност, измамите и други подобни биз­нес язви. С такава ли тогава дър­жава ни пред­лага да раз­виваме дъл­гос­рочно сът­руд­ничес­тво – дето е прог­нила от коруп­ция, во главе, врочем със самия им президент? След като обраха соб­с­т­вената си дър­жава, защо да вяр­ваме, че украин­ците няма да мошеничес­т­ват и с Бъл­гария – да речем чрез дъл­гос­рочно сът­руд­ничес­тво?

Освен мръсни пари, в едно общес­тво може да се пере и мръсна политика – перат се мръсни дадености и помисли с „чисти“ внушения и гледни точки. Казано банално – пропаган­дна война. В случая един от атлан­тите на бъл­гар­с­кия атлан­тизъм, се опитал да изпере мръс­ния имидж на днеш­ния украин­ски режим, на властта й по-точно. И на под­к­репящия го Запад. Ясно е за какви цели. Съжалявам за опонента Мин­чев, чиято запазена марка е академич­ния тон в полемиките, но в случая се е прис­лам­чил към перач­ница на една мръсна политика. Само че този имидж е неиз­пираем, проумява го и Западът. 

Юри Михал­ков

От сайта „Поглед.инфо”

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Черно море на бараж за Лига Европа

Черно море на бараж за Лига Европа

Треньорът на Бруно Акрапович остава, категоричен е собственикът на Локомотив (Пд)

Черно море измъкна 2:2 при гос­туването на Локомотив (Пл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Бунт на розопроизводителите

Бунт на розоп­роиз­водителите

Изкупната цена са срина тотално, дестилериите дават по 1,60 за килограм набран цвят

Розоп­роиз­водители блокираха в ран­ния съботен ден пътя към…

Прочети още:

Loading...