Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Мнение (2) Пише: „Единна Европа”. Да се чете: „Vive la France”

Пише: „Единна Европа”. Да се чете: „Vive la France”

Вместо да поставя на границата на фалита българския транспортен бизнес Франция спокойно би могла да лобира за директива, изравняваща заплатите на европейците

Смелите реформи на новия френ­ски президент Еманюел Мак­рон дос­тиг­наха до бъл­гар­с­ките земи. След инициативата за промяна на европейс­ките финанси, новатор­с­ките идеи на Мак­рон се насочиха и към тран­с­порта. Фран­ция пред­лага чрез Европейс­ката комисия цялос­тен пакет за тран­с­пор­тна мобил­ност, по-известен като „Закона Мак­рон”.

Основ­ните раз­поредби са в Дирек­тивата за коман­дироването в тран­с­пор­т­ния сек­тор, която цели „да помогне на сек­тора да остане кон­курен­тос­пособен в един социално справед­лив преход към чиста енер­гия и циф­ровизация”. Без съм­нение голяма част от политичес­ката класа и цялата неп­равител­с­т­вена общ­ност в София са очаровани и въз­хитени от бляс­кавите нови идеи на рефор­матора Мак­рон, който се бори за една по-обединена и прог­ресираща Европа. Бъл­гар­с­кият тран­с­пор­тен бранш обаче очевидно не раз­бра въз­вишените цен­ности, скрити зад Пакета за мобил­ност, тъй като остро критикува „Закона Мак­рон” и излезе да протес­тира. 

Европейс­кият законодателен проект за мобил­ност не е нищо повече от добре прик­рит протек­ционизъм за френ­с­ките тран­с­пор­тни ком­пании, които са европейски лидери. „Под фор­мата на уж социална справед­ливост има скрит под­текст, а той е бъл­гар­с­ките превоз­вачи да бъдат докарани до със­тояние на фалит и всички техни шофьори да отидат да работят за фирми от старите страни членки на ЕС”, смята  изпъл­нител­ният дирек­тор на Съюза на меж­дународ­ните превоз­вачи Йор­дан Араба­джиев. При положение, че меж­дународ­ният тран­с­порт осигурява 1415% от БВП на страната, сигурно е едно – рес­т­рик­тив­ните мерки ще доведат до фалити и всички надолу по веригата ще пос­т­радат, на мнение е Араба­джиев.

Големите дър­жави с по-развити икономики искат да съз­дадат по-неблагоприятни и нерав­нос­тойни условия за фир­мите от останалите дър­жави от ЕС. По същия начин ЕК има претен­ции към американ­с­ката политика на Тръмп, а прави същото“, посочи, от своя страна, Христо Хрис­тов, член на Управител­ния съвет на Кон­ферен­цията на работодателите и индус­т­риал­ците в Бъл­гария. Според него бъл­гар­с­кият тран­с­пор­тен биз­нес, наред с този на някои от другите източ­ноев­ропейски страни, е напълно кон­курен­тос­пособен на запад­ноев­ропейс­кия и поради това големите страни прибяг­ват до нечес­тни прак­тики. „Става въп­рос за пазари за логис­тични услуги. Пазарът на логис­тични услуги в Европа е 1 трилион евро”, обясни той.

Бъл­гар­с­ките превоз­вачи имат поводи за притес­нение. Ако „Законът Мак­рон” влезе в сила, шофьорите няма да имат право да стоят извън пределите на Бъл­гария повече от три сед­мици и ще трябва просто да преус­тановят превозите си като рав­нопос­тавени учас­т­ници на свобод­ния европейски пазар. В събота и неделя пък превоз­вачите ще са длъжни да напус­нат кабините си и да спят в изб­ран от тях европейски хотел. Ако се намират повече от три дни на територията на някоя европейска дър­жава, да речем Фран­ция, бъл­гар­с­ките тран­с­пор­тни фирми ще се наложи да внасят солидни осигурителни вноски за служителите си и да ги осигуряват като истин­ски горди фран­цузи. Като допъл­нение, очак­ването е новата админис­т­ративна тежест да доведе до раз­ходи за счетоводители и преводачи. Желанието на Париж да се грижи за социал­ните права на източ­ноев­ропейс­ките работ­ници, раз­бира се, трябва да бъде привет­с­т­вано.

Вместо да пос­тавя на границата на фалита бъл­гар­с­кия тран­с­пор­тен биз­нес обаче, Фран­ция спокойно би могла да лобира за приемането на дирек­тива, която да изравни зап­латите на европей­ците, работещи за една и съща ком­пания в рам­ките на съюза. Така, нап­ример, кор­порации като „БНП Париба”, „Кар­фур” или цимен­товия завод на „Хол­сим” край Враца имат шанса първи да дадат пример за строител­с­т­вото на „по-справедливата за своите граж­дани  Европа”, към която се стреми Еманюел Мак­рон със своите реформи и да израв­нят зап­латите на бъл­гар­с­ките работ­ници с тези на заетите във Фран­ция.

Улисани с комен­тари за кон­церта на Роджър Уотърс или речта на Мак­рон пред Европейс­кия пар­ламент, бъл­гар­с­ките либерални анализатори услуж­ливо не забеляз­ват слона в стаята. Европа вече е друга. Идеята за над­национал­ната амор­фна Европа като съюз на регионите бавно отс­тъпва на заден план. Новият Европейски съюз, който се изг­ражда пред очите ни, е съюз на национални дър­жави.

В дейс­т­вител­ност мащаб­ният план за реформи на Мак­рон, част от който е Пакетът за мобил­ност, не е нищо по-различно от корис­т­ните интереси на Фран­ция, зле опаковани в неис­к­рена прог­ресис­тка реторика и втръс­нали евроат­лан­тически клишета. Такъв е случаят в тран­с­порта, такъв е във финан­сите, както и в енер­гетиката. Рефор­мата на европейс­кия енер­гиен пазар с налагане на минимална цена от 30 евро за тон въг­леродни емисии под лозунга за борба срещу климатич­ните промени е просто лобиране в полза на Electricité de France (EDF). EDF е най-големият произ­водител на елек­т­роенер­гия в Европа с дял от 22% на европейс­кия пазар и отчаяно се бори да запази пазар­ния си дял, опит­вайки се да запълни праз­ните си квоти от тър­говията с въг­леродни емисии.

EDF получава близо две трети от тока си чрез атомни цен­т­рали и на този фон не трябва да звучи изненад­ваща критиката на Мак­рон към рус­ките газови дос­тавки – Париж просто се стреми да пос­тави своите ком­пании в привилегировано положение на европейс­кия пазар – същото, което грубо, но иск­рено, прави Доналд Тръмп в глобален мащаб. Днес Фран­ция се противопос­тавя остро на оряз­ването на суб­сидиите за земедел­ски произ­водители, от които страната е голям бенефициент, и вместо това пред­лага дуп­ката в евробю­джета след Брек­зит да бъде за сметка на кохезион­ните фон­дове – онези пари, които богатите дър­жави отделят за сближаване с по-бедните членки в замяна на дос­тъп до тех­ните пазари. Именно от Кохезион­ния фонд са основ­ните европейски пари, които идват в Бъл­гария.

На мяс­тото на дирек­т­ния призив на Тръмп за извеж­дане на американ­с­ките интереси на първо място идва зле прик­ритият френ­ски национален егоизъм, мас­киран зад клишетата за „демок­ратични цен­ности” и „вър­ховен­с­тво на закона”.

От своя страна, Бер­лин се държи по сходен начин, опит­вайки се да наложи своите соб­с­т­вени интереси в енер­гетиката, финан­сите и икономиката като общоев­ропейски.

Както гласи популяр­ната фраза: ако не си на масата, то най-често си в менюто. В една Европа, в която големите хищ­ници се бият за плячка под фор­мата на пазари и ресурси, национал­ният суверенитет е гаран­ция, че страната няма да бъде „сгот­вена” и тър­жес­т­вено под­несена на трапезата под звуците на „Одата на радостта”. Светът се променя и за София е императив да се раз­дели с илюзиите си за „евроат­лан­тичес­ките цен­ности”, „демок­ратич­ното общес­тво”, „европейс­ката солидар­ност” и други очевидни инс­т­рументи от информационно-психологическата война. Бъл­гария има всички шан­сове да бъде пъл­ноценен учас­т­ник в префор­матиращия се Европейски съюз, но само ако успее да преобърне негатив­ната тен­ден­ция на поетапна загуба на национален суверенитет. В противен случай е напълно въз­можно да се превърне в типична fail state (провалена дър­жава) – страна харак­теризиращата се с нес­пособ­ност да взаимодейс­тва с други дър­жави като пъл­ноценен член на меж­дународ­ната общ­ност; нес­пособ­ност да осигури пуб­лични услуги; ерозия на способ­ността на легитим­ните власти да вземат колек­тивни решения и загуба на монопола върху правото да се упраж­нява сила или дори загуба на кон­т­рола върху територията.

 

Николай Николаев, сп. “Аспекто“

(със сък­ращения)

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...