Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт14082018

Брой 160, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.71519 BGN1 GBP = 2.18944 BGN1 CHF = 1.72502 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална Развиваме водния транспорт по проектите DBS Gateway Region и DAPhNE

Развиваме водния транспорт по проектите DBS Gateway Region и DAPhNE

Към подоб­ряване и раз­витие на един от основ­ните фак­тори за кон­курен­т­ност на бъл­гар­с­ката икономика — вод­ния тран­с­порт, е насочена реализацията на проек­тите “Регионално и тран­с­пор­тно раз­витие на региона Дунав — Черно море към тран­с­национален и многоп­рис­танищен регион — пор­тал към Кас­пийс­кия регион и Далеч­ния изток“ /DBS Gateway Region/ и „Мрежа на дунав­с­ките прис­танища“ /DAPhNE/. Дър­жавно пред­п­риятие „Прис­танищна инф­рас­т­рук­тура“ (ДППИ), което управ­лява инф­рас­т­рук­турата на прис­танищата и кораб­ния трафик, учас­тва активно и в двата мащабни проекта за раз­витие на най-ефективния, удобен и евтин вид тран­с­порт.

Редица общи цели свър­з­ват проек­тите DBS Gateway Region и DAPhNE, съфинан­сирани по Прог­рамата за тран­с­национално сът­руд­ничес­тво „Дунав 20142020“: премах­ване на бариерите пред раз­витието на вод­ния тран­с­порт, стремеж към по-устойчива тран­с­пор­тна сис­тема, към по-добра биз­нес среда и прив­личане на нови биз­нес пар­т­ньори и товари от и за региона на река Дунав и Черно море. И двата проекта са си пос­тавили амбициоз­ната задачa — зас­таряващата инф­рас­т­рук­тура и неефек­тив­ните интер­модални услуги, които ограничават потен­циала на сис­темата за воден тран­с­порт, да останат в миналото.

Проект DBS Gateway Region има за цел да под­помогне сът­руд­ничес­т­вото между всички заин­тересовани страни (прис­танища, прис­танищни власти, пуб­лични органи, универ­ситети, пред­п­риятия, спедитори и др.) с оглед повишаване прив­лекател­ността на региона на река Дунав и Черно море по отношение на мор­с­кия и вът­реш­новоден тран­с­порт. Така регионът ще се превърне в „пор­тал“, свър­з­ващ Цен­т­рална Европа и Черно море с Кас­пийс­кия регион и Далеч­ния Изток. Проек­тът се основава на убеж­дението, че сът­руд­ничес­т­вото между всички заин­тересовани страни е ключов фак­тор за успех в усилията за повишаване на качес­т­вото, надеж­д­ността и ефек­тив­ността на сис­темата. В рам­ките на проекта ДППИ е изгот­вило анализ на потен­циала на региона на р. Дунав и Черно море, като една от най-важните изведени препоръки е под­дръж­ката и гаран­тирането на минимални нива на фар­ватера на р. Дунав. В рам­ките на проекта ще бъде раз­работен стратегически документ Обща визия 2040, който ще определи съв­мес­тна посока и ще пос­лужи като ориен­тир за бъдещи въз­мож­ности за икономичес­кото, регионал­ното и логис­тич­ното раз­витие на региона.

Реализацията на проект DAPhNE цели да улесни раз­витието на дунав­с­ките прис­танища като екологично чисти, лесно дос­тъпни мул­тимодални цен­т­рове за тран­с­пор­т­ната сис­тема на региона, и да ги превърне в икономически цен­т­рове, фун­к­циониращи като катализатори за икономически рас­теж и съз­даване на нови работни места. Дей­нос­тите по проекта са насочени към подоб­ряване на прис­танищ­ното законодател­с­тво и финан­сиране на прис­танищ­ните инвес­тиции, админис­т­ративни процеси, биз­нес стратегии, както и стратегии за раз­витие на прис­танищ­ната инф­рас­т­рук­тура и съоръжения.

С реализацията на проект DBS Gateway Region ще бъдат изведени кон­к­ретни насоки, на база на които ще се изгот­вят регионални планове за дейс­т­вие, които да включ­ват пред­ложения за кон­к­ретни инф­рас­т­рук­турни проекти, а изг­раж­дането на Мрежата на дунав­с­ките прис­танища по проект DAPhNE ще даде въз­мож­ност на пор­товете да дос­тиг­нат пъл­ния си потен­циал на оживени икономически цен­т­рове.

България

Икономика

Култура

Идрис Елба под­г­рява за Джеймс Бонд

Актьорът Идрис Елба, за когото се заговори, че ще влезе в ролята на Джеймс Бонд, написа в плат­фор­мата си: “Името ми е Елба. Идрис Елба“,…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Иртиш на Херо с нова издънка в Казах­с­тан

Отборът на Иртиш продъл­жава с ужасяващото си пред­с­тавяне във фут­бол­ното пър­вен­с­тво на Казах­с­тан. Воденият от бъл­гар­с­кия треньор Димитър Дими…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие