Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална 48 села в Северозапада са без транспорт

48 села в Северозапада са без транспорт

Повече от 15 000 българи почти нямат достъп до работа, образование, здравеопазване и административни услуги, предупреждава Сметната палата

48 села в Северозападна Бъл­гария с общо 8 754 жители изобщо нямат общес­т­вен тран­с­порт, установи одит на Смет­ната палата от 1 януари 2014 г. до 30 юни 2016 г. Други 43 населени места с още 6 878 бъл­гари пък имат тран­с­порт под 5 дни в сед­мицата, което зат­руд­нява дос­тъпа до работа, образование, здравеопаз­ване и админис­т­ративни услуги, бие тревога док­лада на кон­т­рол­ната инс­титуция. При провер­ката са установени същес­т­вени пропуски в нор­матив­ната уредба и в дейс­т­вията на отговор­ните инс­титуции. Районът е с трайно най-ниско рав­нище на раз­витие и е на пос­ледно място в ЕС по БВП на човек от населението. Районът обх­ваща облас­тите Видин, Мон­тана, Враца, Плевен и Ловеч с общо 51 общини.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...