Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон28052018

Брой 103, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67051 BGN1 GBP = 2.22372 BGN1 CHF = 1.68635 BGN
Back Вие сте тук:Начало Обаче Стегнете се, госпожи и господа!

Стегнете се, госпожи и господа!

Депутатите трябва да служат за пример на народа. Проб­лемът е, че служат за лош, а не за добър пример… След като 240 депутати отидоха да се закъл­нат и да влязат в правомощията си, едва 146 от тях са отишли на работа в пър­вия работен ден на 44-тото народно съб­рание вчера. Отсъс­т­вието им от пар­ламента още в самото начало не вещае нищо добро за продъл­жението… Нима хиляди кан­дидати не се биеха със зъби и нокти, за да попад­нат в лис­тите, да заемат чел­ните места или поне да измес­тят „другар­чето” с преферен­ции, нима пар­тиите не похар­чиха милиони за кам­пании, а дър­жавата – за организация на изборите, за да се окаже, че почти 100 от 240 народни изб­раници благоволяват да отиват на работа отвреме-навреме. Какво ще се случи с всеки един от милионите обик­новени избиратели, ако подобно на изб­раниците им, без разумно обяс­нение, не отиде на работ­ното си място? Ще бъде предуп­реден, а при рецидив – увол­нен! Депутатът е служител на народа, както са и учителят, полицаят, воен­ният, лекарят. Както те стоят док­рай на работ­ното си място, да стоят и депутатите. Стига привилегии, гос­пожи и гос­пода! Задъл­жение на народ­ния пред­с­тавител е да изработва и гласува закони, да посещава всяка сед­мица избирател­ния си район. Мяс­тото му е в залата и сред хората в села и паланки, а не в елит­ните столични кафенета или по лични дела в лъс­кави биз­нес офиси. Няма оправ­дания и обяс­нения, ако отсъс­тва или нег­лижира всеки един от тези ком­поненти от задъл­женията си към общес­т­вото. Особено, че всеки от тях заема поста си не насила, а по желание, че и получава огромно за бъл­гар­с­ките стан­дарти въз­наг­раж­дение за сметка на данъкоп­латеца. Отсъс­т­вието на тол­кова народни пред­с­тавители пос­тавя въп­роса за нуж­дата от дис­цип­лина и самодис­цип­лина, от отдаденост към каузата Бъл­гария, към интересите на бъл­гар­с­кия народ. За всичко това въз­вишено в пър­вия ден говори доайенът Тома Томов. За съжаление, мал­цина са чули пос­ланието му…

Теофан Гер­манов

България

Икономика

Култура

„Върви, народе възродени!

„Върви, народе въз­родени!

Българинът се обръща с носталгия към миналото си, защото се нуждае от Възраждане на духа

„В началото бе Слово“, и ако Божес­т­веното слово е На…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Нова тревога за родните фермери

Нова тревога за род­ните фер­мери

Германия дава рамо на украинските земеделци за търговия в ЕС

Гер­мания преговаря за съз­даването на екс­пор­тна аген­ция за сел­с­кос­топан­с­ките прод…

Прочети още:

Loading...