Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт17072018

Брой 139, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.6688 BGN1 GBP = 2.21574 BGN1 CHF = 1.67222 BGN
Back Вие сте тук:Начало Обаче От такива акъл не искаме

От такива акъл не искаме

Европейс­кият пар­ламент нас­тоява страните от ЕС, които не са приели Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, да го нап­равят незабавно, съоб­щиха вчера медиите. Не само в Бъл­гария, а и в редица други страни от ЕС общес­т­веното мнение е категорично против кон­вен­цията. А и подобен натиск е в тежко противоречие с прин­ципите на суверенитета на отдел­ните дър­жави. Дали по този повод ще кажат нещо дежур­ните говорители на двой­ния стан­дарт, които се кланят на всеки инс­т­рук­таж от Вашин­г­тон, Брюк­сел и даже от чужди пос­ланици и аташета, но вдигат врява, ако други дър­жави отп­равят критика към дейс­т­вията на род­ните елити.

Защо ли Брюк­сел бърза тол­кова много с налагането на скан­дал­ния документ и на джен­дър идеологията и гей браковете? Отговорът е и в нас­коро проведените в Италия избори, където пар­тиите на статук­вото бяха пометени, подобно на редица други европейски страни. Те със сигур­ност ще понесат тежко поражение през 2019-а на общоев­ропейско ниво. В оставащата малко повече от година във властта те ще проб­ват всичко въз­можно да наложат всевъз­можни управ­лен­ски решения по отношение не само на мулти-култи пропаган­дата, но и в други чув­с­т­вителни сфери – от нап­лива на бежанци до интересите на кор­поратив­ната глобална олигар­хия (наречени за благоз­вучие „свободна тър­говия”). Именно затова народите трябва да са особено внимателни за това, което европейс­ката бюрок­рация и национал­ните правител­с­тва на статук­вото правят зад гърба ни, в наш ущърб и в соб­с­т­вена (или кор­поративна) полза. А че това тран­с­национално зад­кулисие панически се готви за тежки времена, говори и друг интересен факт, съоб­щен вчера: Бив­шите еврокомисари 2 години след напус­кането на поста вземали по 13 500 евро на месец, а новият ген­сек на комисията Зел­майер планирал срокът да се увеличи на три, и даже на пет години. Бив­шите комисари ще получат платен от европейс­кия данъкоп­латец офис, кола с шофьор и двама асис­тенти. Е, точно от такива алчни и безидейни чинов­ници не джен­дър, даже и акъл на искаме!

Теофан Гер­манов

България

Скандал след скандал по проблемите на хората с увреждания

Скан­дал след скан­дал по проб­лемите на хората с увреж­дания

И Мая Манолова бясна на социалното ведомство, преписвали стари закони

Законоп­роек­тът за интег­рация на хората с увреж­дания, който под­готвя соц…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Протестът на овцевъди и козевъди се мести в София

Протес­тът на овцевъди и козевъди се мести в София

Тъй като не беше пос­тиг­нато споразумение с Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите (МЗХГ) как сек­торът да бъде ком­пен­сиран от загубени…

Прочети още:

Loading...