Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед24062018

Брой 123, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69512 BGN1 GBP = 2.23856 BGN1 CHF = 1.70131 BGN
Back Вие сте тук:Начало Позиция (2) КОГО ОБИДИ ПРОФ. ИВО ХРИСТОВ?

КОГО ОБИДИ ПРОФ. ИВО ХРИСТОВ?

КОГО ОБИДИ ПРОФ. ИВО ХРИСТОВ?

Организаторите на „барабан­ния бой” срещу учения и народен пред­с­тавител тър­сят нова кул­минация на русофобията, но те невед­нъж са прег­лъщали като покорна рая унижения, нанасяни върху Бъл­гария от Анкара, Вашин­г­тон или Брюк­сел

Отдавна национал­ният ни елит не е реагирал с такова граж­дан­ско въз­мущение и така единно във връзка с реп­лика на един бъл­гар­ски интелек­туалец – юрист и политолог, ерудиран меж­дународ­ник. И това би бил пох­вално, ако засег­натите от думите на проф. Иво Хрис­тов не бяха на субекти, врели и кипели в бъл­гар­с­ката политика и общес­т­вен живот.

Да уточ­ним какво по-конкретно казва проф. Иво Хрис­тов?

Според него, хората, които зак­лей­мяват заяв­лението на Мария Захарова – говорител на рус­кото вън­шно минис­тер­с­тво, във връзка с ролята на Чер­вената армия в спасяването на бъл­гар­с­ките евреи, са „дебили”. И като израз на огор­чението си, че нашият народ е прекалено тър­пелив, ком­п­ромисен и готов на всичко заради оцеляването си, той злъчно вметва, че 80% от бъл­гар­с­кия народ са „дебили”. Дейс­т­вително, като народен пред­с­тавител с тази квалификация той нарушава рег­ламен­тирани правила на социално поведение. Заради това се извини на хората, които са се почув­с­т­вали засег­нати.

В случая ме учудва не оспор­ването на мнението на проф. Хрис­тов, а добре организираната истерия около изяв­лението на Захарова и комен­тара на проф.Иво Хрис­тов.

Ще попитате защо?

Защото явно е, че актив­ната кам­пания, с искане проф. Хрис­тов да бъде отс­т­ранен от пар­ламента, е нова кул­минация на русофобията. Тя се под­х­ранва от политически фак­тори и тех­ните говорители, които дирек­тно или кос­вено изкар­ват прех­раната си от чуж­дес­т­ранни фон­дове и фон­дации. Организаторите на „барабан­ния бой” срещу проф. Хрис­тов невед­нъж са прег­лъщали като покорна рая не едно унижение, нанасяно върху Бъл­гария от Анкара, Вашин­г­тон и Брюк­сел! Сега са раз­д­раз­нени, че вместо да зак­лейми Мария Захарова като пред­с­тавител на Кремъл, професорът осъжда поред­ното кощун­с­тво със съвет­с­ките памет­ници у нас, ксенофобията на неолиберал­ния антикомунизъм, прик­ривана за кой ли път от правил­ните политици и медии. Че се опитва да даде свое обяс­нение на казаното от говорител­ката на рус­кото вън­шно минис­тер­с­тво.

Според Хрис­тов, Захарова е имала пред­вид, че победите на Съвет­с­ката армия на Източ­ния фронт по време на Втората световна война и пос­лед­валото освобож­даване на Европа от фашизма, са пов­лияли за спасяване, да го наречем пов­тор­ното спасяване, на бъл­гар­с­ките евреи. Дори и поради факта, че ако събитията не бяха се раз­вили така победоносно за Съвет­с­кия съюз (бих добавила – победоносно и за САЩ, и за Великоб­ритания), бъл­гар­с­ките евреи — рано или късно – щяха да бъдат откарани в лагерите на смъртта.

Според проф. Хрис­тов акцен­тът в изказ­ването на Захарова пада не върху това кой е спасил бъл­гар­с­ките евреи, а върху поругания Памет­ник на съвет­с­ката армия в София! В навечерието на Великата октом­в­рийска революция върху памет­ника се появи над­пис: „100 години ционис­тка окупация” , което е груба обида към еврейс­кия народ, но и към приноса на Русия във Втората световна война. За Захарова най-смущаващо е, че влас­тите у нас не пред­п­риемат наказателни мерки срещу неофашис­т­ките изс­тъп­ления, че не изпъл­няват меж­дународ­ните спогодби с фун­дамен­тално значение за опаз­ване на антифашис­т­ките памет­ници, включително между Бъл­гария и Рус­ката федерация. Тази заг­риженост и това изос­т­ряне на тона от страна на Русия са обяс­ними, като се има пред­вид, че през пос­лед­ната година неолиберал­ният фашизъм прис­тъпи към масово раз­рушаване на съвет­с­ките памет­ници в Полша и в Прибал­тика.

Нима посегател­с­т­вото и оск­вер­няването на Памет­ника на Альоша в Плов­див, случило се дни след посегател­с­т­вото и оск­вер­няването на Памет­ника на Съвет­с­ката армия, не е пот­вър­ж­дение на тревогата, споделена от Захарова и от проф. Хрис­тов? В Плов­див целият монумент бе поруган с над­писи, които свидетел­с­т­ват, че неофашиз­мът днес дейс­тва в Бъл­гария ароган­тно и напълно без­наказано! Вярно е, че за раз­лика от друг път бъл­гар­с­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи излезе с дек­ларация. Но въп­росът е в това, че авторите на прес­тъп­лението не са раз­к­рити и вероятно няма да бъдат раз­к­рити. А и наказани у нас за оск­вер­няване на антифашис­тки памет­ници — няма!

Мнозина не раз­бират колко опасно е за нас, бъл­гарите, оск­вер­няването на памет­ника на Альоша. Не само заради опас­ността от ново влошаване на меж­дудър­жав­ните ни отношения с Мос­ква. А и защото няма рус­нак, който да не изпитва свещени чув­с­тва пред този памет­ник, да не го смята за вър­ховен сим­вол на национал­ната саможер­тва, дори и само заради песента за загиналия за свободата на човечес­т­вото руски вой­ник Альоша.

Да се вър­нем на „80-те процента дебили” ?

Ще започна с това, че проф. Хрис­тов за първи път след пос­лед­ните пар­ламен­тарни избори се набър­ква по-пряко в политиката. Иначе в пуб­лич­ните си изяви той винаги е защитавал бъл­гар­с­ката кауза и бъл­гар­с­кия национален интерес! Никога не е крил, че е против прев­ръщането на Бъл­гария в протек­торат на САЩ, че от влошените отношения с Русия нашата икономика и политика тър­пят тежки щети. Езикът му като учен и пуб­лицист по начало е дирек­тен, рязък и точен. Пред­почита ост­ротите вместо банал­нос­тите. Човек извън сис­темата, той видимо се раз­личава от общия хор на строители на днеш­ното ни общес­тво.

Изказ­ването му за дебелиадата не е изк­лючение от начина му на диалогизиране. Освен това бъл­гар­с­кият ни опит показва, че изразите на крайно разочарование от народа, в много случаи не са проява нито на цинизъм, нито на национален нихилизъм. Иначе би тряб­вало да изх­вър­лим извън борда на бъл­гар­с­кото ни битие гения Христо Ботев, който уподобява бъл­гар­с­кия народ с пос­лушно овче стадо, тръг­нало на заколение. Ще трябва да зачер­к­нем и Петко Р. Славей­ков, да го изп­ратим на политическо аутодафе, защото нарича своя народ — мърша. Така че в кул­тур­ната ни история има реди;ца примери, когато сил­ната обич към народа се изразява и чрез такъв вид отрицателни квалификации.

Всъщ­ност, проф. Хрис­тов дава израз на едно общо разочарование от тридесетте години на преход, от това, че национал­ният ни елит прави грешка след грешка, опозоряване след опозоряване, а народът търпи, за да „си спаси душата”, въз­п­риема без особена съп­ротива всяко посегател­с­тво срещу правата му на човек и граж­данин! Така „дебил­с­кият” ман­талитет на елита се пренася като заболяване и върху народа.

И дейс­т­вително, не е ли факт, че дебил­ността на национал­ния ни елит нап­рави Бъл­гария най-бедната страна в ЕС, с лошо здравеопаз­ване и масова нег­рамот­ност? Че ни вкара в демог­раф­ска катас­т­рофа? Не е ли проява на дебил­ност поръчаната през 1990 г. Прог­рама на Ран и Ът за унищожаване на Бъл­гария? Къде се е чуло и видяло да се фор­мира нова класа – тази на капиталис­тите, с многомилионни кредити, които фалират бан­ковата сис­тема? Само дебили с бъл­гар­ска природа могат да унищожат с лека ръка модер­ното си земеделие, да го раз­пар­четосат под безум­ния лозунг „връщане на земята в „реални граници”. Кой нор­мален политик и дър­жав­ник би лик­видирал изцяло индус­т­рията на страната си, би продал Авиоком­пания „Бал­кан” на цената на един апар­тамент, а „Кремиковци” — за един лев? Кой в друга страна би загубил сто милиарда от приватизация, от която в нор­мал­ните дър­жави се печели? Кой би приел така без­ропотно да отнемат социал­ните му права, да сриват образовател­ната му сис­тема и наука, да заличават кул­тур­ната му памет, да получава унизителни пен­сии и мизерни зап­лати?

Нима не е чиста проба дебил­щина съг­ласието, което нашият елит даде за спиране на двата дейс­т­ващи енер­гоб­лока на АЕЦ „Коз­лодуй”, за зат­варяне на глава „Земеделие”, с неб­лагоп­риятни за Бъл­гария клаузи? Кой друг, освен дебил, би се отказал, след вече фак­тически договор, да строи АЕЦ „Белене” и вместо това, бъл­гар­с­кият данъкоп­латец да плаща от джоба си милиарди левове за енер­гоб­локове и съоръжения, които поръчани и изработени стоят днес немили-недраги на вече пос­т­роена площадка? Не е ли знак на дебил­щина да дадеш съг­ласие за строеж на газоп­ровода „Южен поток”, от който всяка година би печелил половин милиард лева и би усвоил най-модерни тех­нологии, а нак­рая да се откажеш в полза на съседна Тур­ция? Нали българи-дебили определиха Русия като вър­ховна зап­лаха за национал­ната ни сигур­ност и дори заявиха, че ако НАТО тръгне срещу рус­наците и бъл­гарите ще учас­т­ваме във вой­ната на страната на съюз­ниците ни?

Щом е така, щом до такава степен са нап­ред­нали дефор­мациите у нас, нима един универ­ситет­ски преподавател няма право да нарече национал­ния ни елит – дебил­ски. Но и да се изп­рави срещу вол­с­кото тър­пение на народа ни! По подобие на знаменития стих: „ а вий… вий сте идиоти!”…

Не искам да ставам адвокат на проф. Иво Хрис­тов. Но пред рав­нодуш­ните, лицемерите, прис­пособ­лен­ците и без­мозъч­ните, пред­почитам хора, които иск­рено и с гняв реагират на фалша и упадъка. Дори и в случаите, когато не могат, а и не искат да си мерят приказ­ките!

Проф. Ваня Доб­рева

Икономика

Култура

Пос­рещ­нахме Бога – Слънце с орфически ритуал

С танц на жриците, след­ван от ритуално факелно шес­т­вие до светилището на богинята Кибела на Зайчи връх, премина пос­рещането на Бога — Слънце…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Испания надви Иран с мъка и късмет

Испания надви Иран с мъка и къс­мет

„Ла Фурия” записа победа номер 400 в историята си

Отборът на Испания записа много трудна победа с 1:0 над Иран в среща от група В на свет…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Дочакахме и чума да мори овцете

Дочакахме и чума да мори овцете

Близо 320 хиляди птици пък ще бъдат унищожени заради грипа, установен във ферма край Добрич

За първи път у нас е отк­рита чума по овцете.Болес…

Прочети още:

Loading...