Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря15082018

Брой 160, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.71474 BGN1 GBP = 2.19018 BGN1 CHF = 1.73113 BGN
Back Вие сте тук:Начало Позиция (2) Мика Зайкова: Контрабандата у нас си има политически чадър

Мика Зайкова: Контрабандата у нас си има политически чадър

Мика Зайкова: Контрабандата у нас си има политически чадър

Дър­жавата и ней­ният политически елит съдейс­т­ват за запаз­ване на високите нива на сивата икономика. Те пречат на биз­неса да излезе от летар­гията, твърди анализатор­ката на икономичес­ките процеси пред БГНЕС

Скеп­тик съм по отношение на намаляването на сивата икономика, защото в Бъл­гария кон­т­рабан­дата е налице, крият се трудови договори и се работи в сивия сек­тор. За съжаление не можем да се пох­валим с кой знае какъв успех в бит­ката с кон­т­рабан­дата. Тя би могла да се намали само ако има политически ангажимент. Без политически чадър не може да има кон­т­рабанда в огромни количес­тва, а при нас е точно така. Ако мис­лите, че това се отнася само до управ­ляващите, жес­токо се лъжете. Кон­т­рабан­дата може да се сравни с едни шлан­гове, по които тече нещо. Ако си в управ­лението, шлан­гът е с по-голям диаметър. Ако си в опозиция – той е с по-малък диаметър, но пак тече. Как да искаме да се намали, след като всички са в тази игра?

Трябва да има политическа воля да се спре. Само че алч­ността няма предел.

Независимо от това, че има минимални данъци, биз­несът прави по-широки стъпки в сивата икономика. Основ­ната река, от която черпи сивата икономика, е криенето на ДДС. Има фирми, в които от горе до долу всички получават минимална зап­лата. Което не е вярно и ощетява както данъч­ната сфера, така и самите хора. В края на пътя, когато човек се пен­сионира, се оказва с малка пен­сия, защото осигуров­ките са ниски. Дър­жавата е нап­равила доста сериозни стъпки в това нап­рав­ление с нис­ките данъци. Биз­несът е ощетен от друга гледна точка – няма дос­тъп до финан­сов ресурс. И тук е ролята на дър­жавата. Ние 10 г. сме извън еврозоната, а евтиният финан­сов ресурс е точно там. Там и лих­вите по биз­нес кредитите са ниски, там има редица облек­чения, които могат да се пол­з­ват. Стоенето извън еврозоната е вредно за биз­неса. Валут­ният борд стабилизира хаоса в нашата икономика, но това беше преди 20 г. Сега вече е крайно време да влезем в еврозоната или да се откажем от валут­ния борд, защото той спъва раз­витието на икономиката. Това, което г-жа Ангела Мер­кел каза тук с половин уста, нямаше кой знае какво значение. Важ­ното е какво казаха бавар­ците в Гер­мания, защото Бавария е най-силната област. Тя фак­тически е вратът, който движи главата на федерал­ната репуб­лика. А Бавария казва категорично „не” на нашето влизане в еврозоната.

Ако някой си мисли, че Гер­мания ни е под­к­репила, нищо не е раз­б­рал.

Бавар­с­кият премиер каза: Да, заповядайте (в еврозоната), но не сте готови. Т.е. те нямат никакво намерение към момента да ни пропус­нат там. Има нещо, което е изк­лючително важно. Ако ние сега не влезем в еврозоната, това ще се отложи чак за 2022 г. Да не заб­равяме, че изтича ман­датът на пред­седателя на Европейс­ката комисия Жан-Клод Юнкер, който ни е голям приятел. Ще има едно намес­т­ване на плас­товете в ЕК. Отлагането е крайно вредно за нас. Имам извес­тни опасения за това, което пред­ложи г-н Софиян­ски преди време срещу сивата икономика. Става въп­рос отново за влизането в еврозоната – видите ли, че и ние ще се отър­вем от валут­ния борд. В някоя нор­мална дър­жава без коруп­ция и сива икономика, това би било чудесно. При нас има прек­расни специалисти, които могат да управ­ляват цен­т­рал­ната банка. Тя не е банка като банка – няма пари. Биха могли да се справят с огром­ното предиз­викател­с­тво, а то е освобож­даването на един огромен валутен резерв от 26 млрд., който сега дър­жим заради борда В момента, в който падне бор­дът, този ресурс ще е свободен. Само че ако той се изпол­зва нерационално, неефек­тивно, и се раз­г­раби, както се случи в Гър­ция, ще се стигне до колапс. Като имам пред­вид политичес­ката класа и ней­ните интелек­туални качес­тва — хората в пар­ламента и в правител­с­т­вото раз­полагат с екс­перти в икономиката, но се броят на пръсти. Това е причината труд­ното да се удър­жат юздите им.

Коруп­цията е майка на сивата икономика. Бащата е политиката.

Тя стимулира сивата икономика. Най-важното е лип­сата на реформа в съдеб­ната власт. Ако тя работеше бързо и ефек­тивно, никой нямаше да си помисли да посегне. Нашето законодател­с­тво е добро, то е син­х­ронизирано с европейс­кото. Само че то е врата в полето, защото елитът не се съоб­разява с него. Ние провеж­даме шумни акции, ловим корум­пираните, но няма наказуемост. Всички са бели като снежинки. Категорично можем да кажем, че дър­жавата и ней­ният политически елит съдейс­т­ват за запаз­ване на високите нива на сивата икономика. Те пречат на биз­неса да излезе от летар­гията. Биз­несът се мъчи да нап­рави това, което трябва в реал­ната икономика, ако има нор­мална среда. Той не може да живее и да се раз­вива, без да има инвес­тиции. А хората с пари не се чув­с­т­ват сигурни да дой­дат в тази дър­жава. Какво се случва с преките чужди инвес­тиции в течение на години? За 10 г. те са намалели много пъти. От 3 млрд. евро до по-малко от 1 млрд. Вместо да вър­вим нагоре, се получава обрат­ното. Това е причината да каз­вам, че не ни чака ръст през след­ващите години. Ние просто нап­равихме пак капитална грешка – не изпол­з­вахме доб­рия цикъл да прив­лечем инвес­титори, защото нап­равихме мимик­рия на реформи.

Икономика

Култура

Спорт

Ботев (Вр) с първи точки за сезона след успех в София

Сеп­тем­ври (София) загуби у дома от Ботев (Враца) с 1:2 в пос­лед­ния мач от чет­вър­тия кръг на Първа лига. Това бе първа победа за новака т…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...