Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед22072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Путин и Ердоган ще работят съвместно за разрешаването на сирийската криза

Путин и Ердоган ще работят съвместно за разрешаването на сирийската криза

Путин и Ердоган ще работят съвместно за разрешаването на сирийската криза

Руска компания ще строи и ще открие през 2023 г. първата АЕЦ в Турция

Рус­кият президент Владимир Путин каза, че Русия и Тур­ция са съг­ласни, че е необ­ходимо увеличаването на усилията за пос­тигане на нап­редък към политическо уреж­дане на сирийс­ката криза, предаде ТАСС.

“Раз­бира се, днес обсъж­дахме и проб­лема за уреж­дането на кризата в Сирия. Върху фона на пос­тиг­натите успехи в бор­бата с тероризма ние с гос­подин президента на Тур­ция Ердоган сме солидарни, че е необ­ходимо да се увеличат усилията за осигуряване на дъл­гос­рочна нор­мализация в тази страна“, каза Путин на обща прес­кон­ферен­ция с Ердоган след преговориите им Сочи, продъл­жили 4 часа.

Путин заяви, че работата на Русия с Тур­ция и Иран по сирийс­кия въп­рос дава кон­к­ретни резул­тати в Сирияп.

Ердоган заяви, че преговорите за Сирия в Астана са съз­дали почва за политическо уреж­дане на сирийс­ката криза.

“Срещите в Астана, а също и меморан­думът за съз­даване на зони за деес­калация в Сирия, смятам, са доп­ринесли до извес­тна степен за намаляване на насилието в този регион. Ние пос­тиг­нахме съг­ласие, че към нас­тоящия момент има почва, за да се със­редоточим върху политическо решение на въп­роса“, каза Ердоган.

Същев­ременно Путин и Ердоган обсъдиха мерки за лик­видиране на оставащите ограничения пред дос­тав­ките на редица стоки, съоб­щиха на обща прес­кон­ферен­ция двамата лидери.

Путин е кон­с­татирал прак­тически пъл­ното възоб­новяване на икономичес­ките отношения между двете страни, което се пот­вър­ж­дава и от рас­тящите показатели за стокооб­мена. За 10 месеца на нас­тоящата година ръс­тът е от 36 процента.

Путин заяви освен това, че двете страни планират пър­вият реак­тор на АЕЦ Аккую в Тур­ция, който рус­ката ком­пания “Росатом” ще изг­ражда, да заработи през 2023 г.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...