Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб23062018

Брой 122, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69512 BGN1 GBP = 2.23856 BGN1 CHF = 1.70131 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Китай създава нова агенция за борба с корупцията

Китай създава нова агенция за борба с корупцията

Китай създава нова агенция за борба с корупцията

Партийната процедура за разследване на заподозрени се възлага на държавна структура

Очаква се антикоруп­цион­ната кам­пания на китайс­кия президент Си Цзин­пин да получи нов мощен импулс, след като пар­ламен­тът одобри вчера съз­даването на нова мощна аген­ция, която има правомощия да кон­т­ролира огромен брой служители в дър­жав­ния сек­тор, предаде АП.

Общокитайс­кото съб­рание на народ­ните пред­с­тавители започна да раз­г­лежда на трето, пос­ледно четене законоп­роекта, който според дър­жав­ните медии има за цел съз­даването на цен­т­рализирана, единна, раз­полагаща с широки пъл­номощия и ефикасна над­зорна мрежа под ръковод­с­т­вото на управ­ляващата Китайска комунис­тическа пар­тия (ККП). Законът обединява пар­тий­ната кон­т­ролна антикоруп­ционна комисия с друга, осъщес­т­вяваща кон­т­рол над дър­жав­ните служители, в Национална над­зорна комисия. Тя е дефинирана като политически орган, независим от правител­с­т­вото, съдилищата и прокуратурата. Този орган ще има правото да задържа заподоз­рени лица до 6 месеца без сан­к­ция от съдия. Влас­тите трябва в срок от 24 часа да инфор­мират семейс­т­вото на заподоз­рения и неговата мес­торабота, освен в случаи, когато могат да бъдат унищожени улики и доказател­с­тва или ако на раз­с­лед­ването може да бъде поп­речено, според текст от законоп­роекта.

Новата над­зорна комисия ще има струк­тури на национално, провин­циално, град­ско и общин­ско рав­нища и ще кон­т­ролира работещите в пар­тий­ната и правител­с­т­вената бюрок­рация, дър­жав­ните пред­п­риятия, изс­ледовател­с­ките инс­титути, образовател­ните, медицин­с­ките, кул­тур­ните и спор­т­ните учреж­дения. Само в столицата Пекин, където прог­рамата започна да дейс­тва пилотно през миналата година, в полез­рението на комисията са се оказали почти 1 млн. души.

Комисията също така ще замени досегаш­ната пар­тийна процедура за раз­с­лед­ване на заподоз­рени в коруп­ция, извес­тна като “шуан гуей“, чиято неп­роз­рач­ност водеше до чести обвинения в прилагане на мъчения, изт­ръг­нати приз­нания и други злоупот­реби. “Замяната на “шуан гуей“ със строго рег­ламен­тирани арести ще помогне за решаването на отдавна наз­рял правен проб­лем, — каза зам.-председателят на пар­ламента Ли Цзянго пред близо 3000-те депутати. — Това показва нашата решимост и увереност, че можем да осъщес­т­вим напълно законово управ­ление.“

България

Икономика

Култура

Пос­рещ­нахме Бога – Слънце с орфически ритуал

С танц на жриците, след­ван от ритуално факелно шес­т­вие до светилището на богинята Кибела на Зайчи връх, премина пос­рещането на Бога — Слънце…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Испания надви Иран с мъка и късмет

Испания надви Иран с мъка и къс­мет

„Ла Фурия” записа победа номер 400 в историята си

Отборът на Испания записа много трудна победа с 1:0 над Иран в среща от група В на свет…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Дочакахме и чума да мори овцете

Дочакахме и чума да мори овцете

Близо 320 хиляди птици пък ще бъдат унищожени заради грипа, установен във ферма край Добрич

За първи път у нас е отк­рита чума по овцете.Болес…

Прочети още:

Loading...