Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед22072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Мило Джуканович се завръща на поста президент на Черна гора

Мило Джуканович се завръща на поста президент на Черна гора

Мило Джуканович се завръща на поста президент на Черна гора

Президен­т­с­ките избори в Черна гора доведоха до зав­ръщането на дъл­гогодиш­ния лидер на страната Мило Джуканович на поста дър­жавен глава. С изк­лючение на три кратки прекъс­вания, Джуканович, който сега е на 56 г., доминира на политичес­ката сцена в Черна гора от 1991 г., когато стана най-младият премиер в Европа едва на 29 г.. От тогава той е бил премиер на Черна гора 6 пъти — за пос­ледно до октом­ври 2016 г., и президент от 1998 до 2002 г.

Прес­т­рук­турирана от чер­ногор­с­ката комунис­тическа пар­тия през 1991 г., неговата Демок­ратична пар­тия на социалис­тите (ДПС) никога не е била в опозиция, а Джуканович, след като я пое през 1997 г., никога не е отс­тъп­вал ролята си на пар­тиен лидер. Сега Джуканович се зав­ръща в момент, когато пред­с­тоят мес­тни избори на 27 май, а ДПС загуби властта в няколко града и едва събра управ­ляваща коалиция след пос­лед­ните пар­ламен­тарни избори. Неговата популяр­ност се свиваше при всеки голям политически обрат от скъс­ването със Сър­бия и ней­ния бивш президент Слободан Милошевич през 1996 г. Джуканович се бори за прераз­г­леж­дане на отношенията между Черна гора и Сър­бия и по негова инициатива през 2006 г. бе проведен референ­дум, в резул­тат на който мал­ката адриатическа репуб­лика с население от 620 000 души стана независима.

През годините около Джуканович се вър­тяха обвинения в коруп­ция и шуроба­джанащина, като голям брой членове на фамилията му заемаха важни политически, съдебни и биз­нес позиции. Италиан­ски прокурор поиска през 2002 г. той да бъде арес­туван за пред­полагаема роля в кон­т­рабанда на цигари през девет­десетте години на миналия век. Една година по-късно обаче бе пос­тановено, че Джуканович има дип­ломатически имунитет. Мило Джуканович е женен и има син.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...