Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Фермери: Ветото върху покупката на ниви от чужденци да остане

Фермери: Ветото върху покупката на ниви от чужденци да остане

Фермери: Ветото върху покупката на ниви от чужденци да остане

Собствеността върху земята е въпрос на национална сигурност, казват от Националната асоциация на зърнопроизводители

Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водители ще нас­тоява Бъл­гария да запази заб­раната за покупка на земедел­ски земи от чужди граж­дани, тъй като соб­с­т­веността върху земята е въп­рос на национална сигур­ност, а подобно вето има в други дър­жави от Европейс­кия съюз като Литва, Лат­вия, Унгария и Словакия. Това заяви в дис­кусия по bTV пред­седателят на асоциацията Светос­лав Русалов по повод пред­ложения от минис­тер­с­т­вото на земеделието проект за промени в Закона за соб­с­т­веността и пол­з­ването на земедел­ски земи. С тези промени се пред­лага премах­ване на определени тек­с­тове, които противоречат на Европейс­кото законодател­с­тво, тъй като през миналата година Европейс­ката комисия предуп­реди Бъл­гария, че ако не вдигне заб­раната, ще бъде стар­тирано наказателна процедура срещу страната. Пос­ледиците са еднок­ратна сан­к­ция от 839 000 евро, която Бъл­гария трябва да плати, плюс 660 евро глоба за всеки ден, в който ограничител­ното законодател­с­тво спрямо правото на чуж­дите граж­дани да купуват бъл­гар­ска земя продъл­жава да се прилага.

Основ­ният мотив за това вето е опас­ността от изкупуването на бъл­гар­ска земя от тур­ски и други биз­нес­мени, които и без това се хвалят, че притежават половин Бъл­гария, посочи депутатът от Атака Десис­лав Чуколов. Според него бъл­гар­с­ките чинов­ници в Брюк­сел биха могли да намерят пробив в еврозаконодател­с­т­вото, така че бъл­гар­с­ките интереси да бъдат защитени. Плащането на тези глоби нямало да ощети бюджета, затова от гледна точка на сигур­ността на страната ветото тряб­вало да се запази, посочи Чуколов. Бив­шият минис­тър на земеделието Мех­мед Дикме обаче оспорва това твър­дение, като обясни, че тур­с­ките биз­нес­мени са се насочили не в Бъл­гария, а в Румъния, където масово инвес­тират.

Сегаш­ното законодател­с­тво дава широки права за покупка на земя от чуж­денци стига те да са регис­т­рирали фирма в Бъл­гария, припомни Русалов. „Подобни фирми купиха значителни части от земята и именно те надуха раз­мера на рен­тите, което е в ущърб на бъл­гар­с­кия арен­датор“, посочи още зър­ноп­роиз­водителят. Именно затова от асоциацията ще нас­тояват за съз­даване на работна група, която да обсъди обс­тойно промените, пред­лагани от агроведом­с­т­вото за отмяна на заб­раната.

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят