Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт14082018

Брой 159, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.71519 BGN1 GBP = 2.18944 BGN1 CHF = 1.72502 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Красивата сграда на агроминистерството стана на 90 години

Красивата сграда на агроминистерството стана на 90 години

Красивата сграда на агроминистерството стана на 90 години

Пом­ните ли, че през 2011 г. земедел­с­кото минис­тер­с­тво за малко да изгуби къщата си. Към нея мерак имаше столич­ното кмет­с­тво. Но в края на краищата в една от най-красивите сгради в цен­търа на София продъл­жава да работи админис­т­рацията, която трябва се грижи за прех­раната ни. Всъщ­ност на бул. „Христо Ботев“ 55 се под­визава само част от армията агрочинов­ници. Сградата-паметник на кул­турата става на 90 години. А през пос­лед­ните 70 там се помещава аграр­ното ведом­с­тво.

Историята започва в началото на миналия век, малко преди Пър­вата световна война, когато столич­ната Окръжна палата обявява кон­курс за пос­т­рояване на соб­с­т­вена сграда. През 1912 година меж­дународно жури, със­тавено от френ­ски, италиан­ски, авс­т­рийски и бъл­гар­ски архитекти, присъжда първа и втора наг­рада на извес­т­ния наш архитект Никола Лазаров (18721942) и пред­с­тавените от него два проекта. Реализацията на замисъла обаче е прекъс­ната от вой­ната и строител­с­т­вото започва през 1920 година. Заради слож­ната и обемна за времето си работа сградата се строи над 7 години и е завър­шена през 1927 г. До средата на 40-те години там се нас­танява Окръж­ната палата, а извес­тно време и Смет­ната палата. След смяната на властта през 1944 г. в нея раз­полагат Минис­тер­с­т­вото на земеделието..

Архитек­турата на минис­тер­с­т­вото е барокова с извита фасада, две ост­ровърхи кули и купол в цен­т­рал­ната част и два ризалита в краищата на пос­т­рой­ката. Глав­ната фасада е богато украсена с декоративни елементи каменни колони, бал­кони с балюс­т­ради, гир­лянди от цветя и плодове. Забележителни са и красиво офор­мените прозорци. Основите на пос­т­рой­ката са каменни, а кулите с часов­ника са издър­жани в стил сецесион.

На 15 ноем­ври т.г. от 13 до 16 часа Минис­тер­с­т­вото на земеделието, храните и горите отваря вратите си за посетители. Събитието се организира по повод 90-годишнината от пос­т­рояването на емб­лематич­ната сграда и 70-годишнината от помещаване на инс­титуцията в нея. Гос­тите ще могат да раз­г­ледат освен сградата, но и интересни екс­понати от Национал­ния земедел­ски музей.

България

Икономика

Култура

Идрис Елба под­г­рява за Джеймс Бонд

Актьорът Идрис Елба, за когото се заговори, че ще влезе в ролята на Джеймс Бонд, написа в плат­фор­мата си: “Името ми е Елба. Идрис Елба“,…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Иртиш на Херо с нова издънка в Казах­с­тан

Отборът на Иртиш продъл­жава с ужасяващото си пред­с­тавяне във фут­бол­ното пър­вен­с­тво на Казах­с­тан. Воденият от бъл­гар­с­кия треньор Димитър Дими…

Прочети още:

Loading...

Свят