Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Еврокомисията одобри стратегията ни за подпомагане на организациите на плодове и зеленчуци до 2021 г.

Еврокомисията одобри стратегията ни за подпомагане на организациите на плодове и зеленчуци до 2021 г.

Главна дирек­ция „Земеделие и раз­витие на сел­с­ките райони“ на Европейс­ката комисия одобри Национална стратегия за устой­чиви оперативни прог­рами за пазара на плодове и зелен­чуци в Репуб­лика Бъл­гария за периода 20172021 година. Тя включва и национал­ната рамка за екологични дей­ности, съоб­щиха от минис­тер­с­т­вото на земеделието.

Според европейски рег­ламент 1308 от 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на сел­с­кос­топан­ски продукти и под­помагането на организации на произ­водители в сек­тора на плодовете и зелен­чуците дър­жавите членки са длъжни да изгот­вят Национална стратегия за устой­чиви оперативни прог­рами за пазара на плодове и зелен­чуци (Национална стратегия плюс Национална рамка за екологични дей­ности (Национална рамка).

Стратегията включва анализ и потен­циал за раз­витие на организациите на произ­водители на плодове и зелен­чуци, обос­новка на изб­раните приоритети, цели на оператив­ните прог­рами, инс­т­рументи и показатели за пос­тиг­натите резул­тати, оценка на тези прог­рами плюс задъл­жения за отчитане на организациите на произ­водители.

Национал­ната рамка определя неиз­чер­пателен списък с екологични дей­ности, които се включ­ват в оператив­ните прог­рами и условията за тях­ното прилагане.

Двата документа са утвър­дени на 27 ноем­ври 2017 г. от минис­търа на земеделието, храните и горите. Национал­ната стратегия предос­тавя въз­мож­ност на приз­натите организации на произ­водители на плодове и зелен­чуци да получат финан­сова помощ от Европейс­кия съюз и от национал­ния бюджет за изпъл­нение на одоб­рени оперативни прог­рами. Подадените през 2017 г. оперативни прог­рами ще бъдат оценявани по реда, определен в новата стратегия.

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят