Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед22072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) България е уникален почвен музей

България е уникален почвен музей

България е уникален почвен музей

Обработ­ваемите земи у нас са между 48 млн. декара и 51 млн. декара, като сега реално се изпол­з­ват около 36 млн. декара.

Плодород­ните земи са скъпоценен ресурс, който през цялата история на човечес­т­вото е бил нерав­номерно и нес­п­равед­ливо раз­п­ределен. На всеки жител на зем­ното кълбо днес се падат около 2.7 декара земедел­ски площи при необ­ходими между 6 и 8 декара, съобщи проф. Методи Теохаров, пред­седател на Бъл­гар­с­кото поч­вовед­ско дружес­тво на кон­ферен­ция, пос­ветена на Светов­ния ден на поч­вите. Природ­ните дадености в Бъл­гария са такива, че на всеки жител на страната се падат средно по 5 декара обработ­ваеми земи. Тази площ е чув­с­т­вително под нивата в страни като Канада – 38 декара, Русия – 27 декара, САЩ24 декара. В световен мащаб под­ходящите за сел­ско стопан­с­тво терени пред­с­тав­ляват едва 1012% от зем­ната суша. Половината от това богат­с­тво се намира в Европа и Северна Америка. „Това означава, че страните с 6 пъти по-малко население са 6 пъти по-богати на почви по рож­дение. Кар­тата на Европа е зелена. Кар­тата на Северна Америка е зелена. Там са със­редоточени чер­нозем­ните почви“, отбеляза проф. Теохаров.

Поч­вата е основен екологичен ресурс, а нашата страна е уникален поч­вен музей. В света са поз­нати 32 поч­вени групи и 320 поч­вени раз­личия. От тях у нас се срещат 24 поч­вени типа и 276 поч­вени раз­личия, под­черта ученият. Тревожна е тен­ден­цията обаче площта на така наречените слабоп­родук­тивни или дефек­тни почви да се увеличава от година на година. Негативен ефект върху плодород­ните земи оказ­ват прекалено много фак­тори – природни бед­с­т­вия, изменения в климата, индус­т­риални аварии, замър­сявания от минно-добивни работи, неп­равилна обработка и третиране с химикали. Според раз­лични източ­ници обработ­ваемите земи в Бъл­гария са между 48 млн. декара и 51 млн. декара, като сега реално се изпол­з­ват около 36 млн. декара.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят