Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет16082018

Брой 162, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72761 BGN1 GBP = 2.19436 BGN1 CHF = 1.73251 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Новият стар главсек на рибарската агенция бил уволнен от МВР за контрабанда

Новият стар главсек на рибарската агенция бил уволнен от МВР за контрабанда

Новият стар главсек на рибарската агенция бил уволнен от МВР за контрабанда

Сергей Костадинов се върна в ИАРА при съмнения за кадруване “отгоре“

Новоназ­наченият главен сек­ретар на Изпъл­нител­ната аген­ция по рибар­с­тво и аквакул­тури (ИАРА) Сер­гей Кос­тадинов нав­ремето е увол­нен от МВР за неиз­пъл­нение на служеб­ните си задъл­жения и съдейс­т­вие при кон­т­рабанда на цигари в особено големи раз­мери. Това става ясно от заповед на бив­шия вът­решен минис­тър Румен Пет­ков в кабинета “Станишев“, с която увол­нява Кос­тадинов от поста зам.-началник на Гранично полицейско управление-Калотина през 2007 г. Копие от документа бе изп­ратенo в редак­цията на Mediapool от читател по повод пуб­ликацията ни за пред­с­тоящото въз­с­тановяване на Кос­тадинов в ИАРА, откъдето бе увол­нен през март м.г. заради липса на необ­ходимия за поста професионален стаж и образователен ценз. Кос­тадинов обаче успява да се върне обратно в аген­цията не без стран­ното съдейс­т­вие на ней­ния изпъл­нителен дирек­тор Галин Николов, който преди около година го освободи от поста, а няколко месеца по-късно оттегли жал­бата си срещу решението на съда, с което той бе въз­с­тановен на работа. Шефът на ИАРА нап­рави това в пос­лед­ния момент, в който аген­цията можеше да защити увол­нението на Кос­тадинов пред Вър­хов­ния админис­т­ративен съд (ВАС).

Служители на Минис­тер­с­т­вото на земеделието и храните (МЗХ), пожелали аноним­ност, раз­казаха пред Mediapool, че това се случило след намеса на пред­седателя на пар­ламента Цвета Караян­чева, която обаче категорично отрече. Галин Николов пък отказа да комен­тира казуса. Пос­лед­валите събития нед­вус­мис­лено показаха, че шефът на ИАРА очевидно е преос­мис­лил мотивите си за отс­т­раняването на Кос­тадинов. Заради оттег­лената от Николов жалба ВАС отказа да раз­г­леда делото за увол­нението на втора инс­тан­ция и така решението на Бур­гас­кия админис­т­ративен съд за въз­с­тановяването му като главен сек­ретар на ИАРА влезе в сила. Така в началото на 2018 г. Сер­гей Кос­тадинов успешно встъпи в поз­натата си длъж­ност, въп­реки съм­ненията, че това е станало с недопус­тими политически протек­ции. Допъл­нителен детайл в тази кар­тина е фак­тът, че той е член на ГЕРБ.

Заповедта за увол­нението му от МВР, където той работи преди да се премести в Минис­тер­с­т­вото на земеделието и храните, раз­к­рива допъл­нителни детайли около лич­ната и професионална харак­терис­тика на Кос­тадинов. От мотивите, с които Румен Пет­ков го увол­нява от МВР на 2 октом­ври 2007 г., става ясно, че като зам.-началник на ГПУ-Калотина той “не е изпъл­нявал служеб­ните си задъл­жения съг­ласно изис­к­ванията на длъж­нос­т­ната му харак­терис­тика, не е съз­дал необ­ходимата организация по предот­в­ратяване, пресичане и раз­к­риване на кон­т­рабанда през дър­жав­ната граница, не е пос­тавял кон­к­ретни задачи по организацията на служ­бата в ГПУ и коор­динацията на силите и сред­с­т­вата“. Освен това в заповедта се под­чер­тава кон­к­ретно, че “с дейс­т­вия и без­дейс­т­вие е съдейс­т­вал за извър­ш­ване на кон­т­рабанда на цигари в особено големи количес­тва, деяние несъв­мес­тимо с етич­ните правила за поведение на дър­жав­ните служители в МВР“.

Почти вед­нага след прес­тоя си в силовото ведом­с­тво Сер­гей Кос­тадинов успява да си уреди наз­начение в МЗХ, като историята мълчи по въп­роса защо освен увол­нението му в МВР, срещу него не е образувано и дело за кон­т­рабанда, докол­кото това не само е нарушение на етич­ните норми, но е и прес­тъп­ление по смисъла на Наказател­ния кодекс. Още по-странно изг­лежда на този фон свет­кавич­ното му трудоус­т­рой­ване в МЗХ. Заповедта на Пет­ков влиза в сила на 7 януари 2008 г. Едва седем месеца по-късно, на 20 август 2008 г., Кос­тадинов вече е наз­начен като екс­перт в дирек­ция “Позем­лени отношения“ в земедел­с­кото минис­тер­с­тво. Това обаче е изпол­з­вано само като фор­мален повод, за да бъде преназ­начен вед­нага на длъж­ност дър­жавен инс­пек­тор в отдел “Оперативен кон­т­рол“ в Инс­пек­тората на МЗХ. Оттам Сер­гей Кос­тадинов се отп­равя и към кариерата си в ИАРА, където се издига до главен сек­ретар до увол­нението си на 13 март 2017 г. от Галин Николов. Не е ясно какви са причините за без­п­роб­лем­ното му издигане в сис­темата на земедел­с­кото минис­тер­с­тво при положение, че нито професионал­ният му опит, нито образованието му имат общо с тази сфера. Сер­гей Кос­тадинов завър­шва през 1994 г. Национал­ния военен универ­ситет “Васил Лев­ски“ с успех 3.99 със специал­ност “гранични войски“ и граж­дан­ска специал­ност “двигатели с вът­решно горене“.

България

Несебърския общинар Пейко Янков остава в ареста

Несебър­с­кия общинар Пейко Янков остава в ареста

В ареста за пос­тоянно остава членът на Общин­ски съвет – Несебър Пейко Янков, който има още две обвинения за учас­тие в прес­тъп­ната група на Д…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

В културен център “Двореца“в Балчик отбелязват 100-години от смъртта на Клод Дебюси

В кул­турен цен­тър “Двореца“в Бал­чик отбеляз­ват 100-години от смъртта на Клод Дебюси

Вдъхновява се от Чайковски, Балакирев, Бородин, Римски-Корсаков и Мусоргски

Музика на Клод Дебюси — сочен за един от основополож­ниците на имп…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят