Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20052018

Брой 97, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Фермерите твърдо против новите правила за свързаност

Фермерите твърдо против новите правила за свързаност

Фермерите твърдо против новите правила за свързаност

Големите бран­шови организации в земеделието остро критикуват проекта на наредба за изкус­т­вено съз­дадените условия за кан­дидат­с­т­ване по европейс­ките фон­дове, който пред­с­тои да бъде одоб­рен от минис­тер­с­т­вото на земеделието. Фер­мерите се противопос­тавят на решението индикаторите за оценка на свър­заността да бъдат променяни еднолично, като окон­чател­ната дума за това ще взима изпъл­нител­ният дирек­тор на фонд „Земеделие“.

До този момент срещу пред­ложените тек­с­тове се обявиха от Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водителите (НАЗ), от Асоциацията на земедел­с­ките произ­водители в Бъл­гария (АЗПБ) и от Бъл­гар­с­ката асоциация на кон­сул­тан­тите по европейски прог­рами (БАКЕП).

Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водителите нас­тоява за точно и ясно фор­мулиране на индикаторите за оценка на свър­заността, които да бъдат отразени в наред­бата, така че админис­т­рацията да ги прилага без право за промяна“, посочи предСинор.БГ Светос­лав Русалов, пред­седател на НАЗ.

Шефът на бран­шовата организация припомни, че изис­к­ванията за изкус­т­вено съз­дадените условия са раз­писани в два европейски рег­ламента от 2005 и 2013 г., които обаче не са задъл­жителни за прилагане от дър­жавите членки. Именно затова и фер­мерите са изненадани, че тепърва се раз­работва специална наредба.

Според бран­шовиците в досегаш­ната нор­мативна уредба има дос­татъчно ясни правила за определяне на свър­заността, за да се съз­дава недоносче като пос­лед­ния проект, който би дал огромни правомощия на админис­т­рацията да дейс­тва избирателно при оцен­ките за изкус­т­вено съз­дадените условия. Очаква се минис­тер­с­т­вото да реши дали проек­тонаред­бата ще остане в сегаш­ния й вид или ще бъде сериозно коригирана.

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят