Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22052018

Брой 99, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66326 BGN1 GBP = 2.23166 BGN1 CHF = 1.66411 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Топлата зима няма да навреди на лозовите масиви, много по-важно е времето през останалите три сезона

Топлата зима няма да навреди на лозовите масиви, много по-важно е времето през останалите три сезона

Топлата зима няма да навреди на лозовите масиви, много по-важно е времето през останалите три сезона

Топ­лата зима няма да нав­реди на лозовите масиви, тъй като лозята все още не са активни в този период на годината, комен­тира пред Фермер.БГ пред­седателят на Национал­ната лозаро-винарска камара в Бъл­гария Радос­лав Радев. За рекол­тата през 2018 г. е важно какво ще бъде времето през останалите три сезона — пролетта, лятото и есента. Всички в лозаро-винарския бранш вяр­ват и се надяват годината да е добра.

Продъл­жава процесът на замяна на старите сор­тове лозя с нови, обновяването на масивите. Това е част от естес­т­веното раз­витие на стопан­с­т­вата в сек­тора. „Доста нови сор­тове се засаж­дат в Бъл­гария, които традиционно не са присъс­т­вали тук, нап­ример, преди 50 години. По същия начин преди много години голяма част от мес­т­ните сор­тове са били заменени с меж­дународни като Каберне, Мерло, Шар­доне, Совиньон блан“, каза Радев. В процеса на обновяването на лозовите насаж­дения сега се съз­дават много масиви с не особено раз­п­рос­т­ранени преди сор­тове в Бъл­гария. Такива са нап­ример, Сира, Каберне фран, Пино ноар. „Факт е, че голяма част от тях са срав­нително млади лозя и те тепърва ще дос­тигат потен­циала на своето раз­витие. Но резул­татите са много обнадеж­даващи от гледна точка на вината, които се получават от тях. Така че тези сор­тове успешно намират мяс­тото си на бъл­гар­ска почва“, комен­тира Радос­лав Радев.

Лозарите нямат никакви съм­нения, че климатич­ните промени влияят силно върху тех­ния сек­тор. „Вече е почти немис­лимо, нап­ример, да бъде изг­радено ново лозе без кап­ково напояване към него – нещо изк­лючително важно с оглед на дъл­гите периоди на засушаване и високи тем­ператури“, под­черта пред­седателят на камарата. Затова лозарите трябва да бъдат много гъв­кави и в крак с пос­лед­ните тех­нически дос­тижения на лозар­с­т­вото и на агротех­никата като цяло.

България

Заменят пластмасовите чаши в детските градини с метални

Заменят плас­т­масовите чаши в дет­с­ките градини с метални

Да се заменят плас­т­масовите чаши за еднок­ратна упот­реба в дет­с­ките градини с метални, пред­лагат от Общес­т­вения цен­тър за околна среда и усто…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Омбудсманът видя картел на розопреработвателите

Омбуд­с­манът видя кар­тел на розоп­реработ­вателите

Омбуд­с­манът Мая Манолова ще сезира КЗК за кар­тел на розоп­реработ­вателите, Това обяви тя в Кар­лов­ско при среща с розоп­роиз­водители. По думите…

Прочети още:

Loading...

Култура

Софийската филхармония открива „Софийски музикални седмици“

Софийс­ката фил­хар­мония отк­рива „Софийски музикални сед­мици“

Солисти са Минчо Минчев и Лиляна Кехайова

С прог­рама от славян­ски ком­позитори Софийс­ката фил­хар­мония под дириген­т­с­т­вото на маес­тро Марк Кадин…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

“Сините“ обещават невероятно шоу на 19 август, когато ще се отбележи 75-годишнината от рождението на легендарния футболист

Изпъл­нител­ният дир…

Прочети още:

Loading...

Свят

Реджеп Ердоган търси подкрепа от турската диаспора в чужбина

Реджеп Ердоган търси под­к­репа от тур­с­ката диас­пора в чуж­бина

Президентът призова сънародниците си емигранти да гласуват за него

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган произ­несе предиз­борна реч пред хиляди ту…

Прочети още:

Loading...