Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон16072018

Брой 138, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67983 BGN1 GBP = 2.21028 BGN1 CHF = 1.67108 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) “Агрион Финанс“ раздава кредити с 2.9% лихва за първата година

“Агрион Финанс“ раздава кредити с 2.9% лихва за първата година

“Агрион Финанс“ раздава кредити с 2.9% лихва за първата година

Дружеството финансира фермери до 100 хил. евро за покупка на земя, земеделска техника или капиталови разходи

Специализираното дружес­тво за земедел­ски кредити „Агрион Финанс“ намали лих­вата по универ­сал­ния си ипотечен кредит в евро до 2.9% за пър­вата година. Промоцията е специално раз­работена за меж­дународ­ното изложение „БАТА АГРО“, което се провежда в Стара Загора от 1518 май. Всички желаещи, които посетят щанда на ком­панията, ще получат специален промо код, с който ще могат да кан­дидат­с­т­ват за финан­сиране. Край­ният срок на промоционал­ните условия по кредита е 18 юни 2018 г.

Намалената лихва важи при под­пис­ване на договор до 100 хил. евро, като минимал­ният срок на заема е 5 години. След промоционал­ната първа година, лих­вата до края на периода е 8,5%“, уточ­ниха от „Агрион Финанс“. За обез­печение се приема земедел­ска земя или друг нед­вижим имот, като процен­тът на финан­сиране може да дос­тигне до 80% от раз­мера на пазар­ната оценка на позем­лените активи. За да улесни мак­симално земедел­с­ките произ­водители дружес­т­вото извър­шва и без­п­латна оценка на земята, която ще бъде ипотекирана. Това спес­тява време и раз­ходи на кредитоис­кателите.

Изчис­ленията на екс­пер­тите от „Агрион Финанс“ показ­ват, че финан­совият ефект за земедел­с­ките произ­водители от промоционал­ната лихва може да дос­тигне 5 600 евро. Пъл­ните условия по ипотеч­ния кредит и останалите въз­мож­ности за финан­сиране може да се отк­рият на адрес http://agrion.bg/bg/finance. Екс­пер­тите по кредитни услуги, които са на щанда на „Агрион“, са готови да разяс­нят на всички желаещи въз­мож­нос­тите, които кредитът осигурява, както и процеса за кан­дидат­с­т­ване и одоб­рение.

Основ­ната ни цел е да под­помог­нем мал­ките и средни произ­водители, които нямат дос­тъп до финан­сиране. Голяма част от тях не могат да отговорят на слож­ните изис­к­вания на големите банки, казаха от „Агрион Финанс“. За раз­лика от другите кредитни инс­титуции в Бъл­гария, процедурата за кан­дидат­с­т­ване е мак­симално опрос­тена. Не се изис­ква отк­риването на допъл­нителни сметки, зас­т­раховки, във­личането на поръчители и съд­лъж­ници. Няма изис­к­ване и за раз­работка на под­робни биз­нес планове, отчети и анализи. Кан­дидат­с­т­ването е без такса ангажимент и такса за раз­г­леж­дането на документи. На прак­тика фер­мерът дължи нищо преди да е сигурен, че ще получи желаното финан­сиране. Няма дори раз­ходи за оценка на обез­печението, а сроковете за кан­дидат­с­т­ване са значително сък­ратени в срав­нение с традицион­ното бан­ково кредитиране. Ком­панията няма ограничения за сек­тора, в който работи земедел­с­кият произ­водител.

Осигуряването на финан­сиране ще под­помогне земедел­с­ките произ­водители да раз­виват ефек­тивно и модерно земеделие и ще ги нап­рави по-конкурентноспособни на пазара“, казаха от „Агрион“. Според тяхно проуч­ване най — често фер­мерите тег­лят заем за покуп­ката на допъл­нителна земя, за тех­ника или за капиталови раз­ходи . Анализът на наг­ласите на земедел­ците посочва, че всеки трети произ­водител е склонен да ипотекира земята си, за да вземе кредит, който да обез­печи биз­неса му. Хората от столицата и другите големи градове са по-склонни да тег­лят заеми, като най-активни са земедел­ците между 3544 години, които раз­читат на механизирана обработка на земята и след­ват най-новите тен­ден­ции в земеделието.

България

Вежди Рашидов дарява заплатата си за онкоболна млада жена

Вежди Рашидов дарява зап­латата си за онкоболна млада жена

Пред­седателят на пар­ламен­тар­ната комисия по кул­тура Вежди Рашидов съобщи днес, че дарява 3000 лева за лечението на тежко бол­ната Надежда Ого…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Странджа се опълчи на властта

Стран­джа се опълчи на властта

Премиерът Бойко Борисов не посмя да отиде при гневните земеделци, пострадали от опасната болест по животните им

Премиерът Бойко Борисов изпра…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Loading...

Свят