Миков пред хиляди трудещи се: Правото на труд е свещено. Трябва да се борим за него

Миков пред хиляди трудещи се: Правото на труд е свещено. Трябва да се борим за него

Битката се води заради хората, които днес чувстват несправедливостта и угнетяването на труда им. Те трябва да я спечелят, категоричен е лидерът на опозицията

Първи май е праз­никът на труда и на съзиданието, на който в цял свят, в Европа и в Бъл­гария – тези, които съз­дават благата, са на улицата, защото пос­лед­ните тридесет години правата на трудещите се смач­к­ват, защото неолиберал­ната док­т­рина нап­рави така, че завоюваното в Европа от социал­ната дър­жава да отс­тъпи”. Това заяви пред­седателят на НС на БСП Михаил Миков по време на традицион­ното шес­т­вие по случай Първи май – Меж­дународ­ния ден на труда и на меж­дународ­ната работ­ническа солидар­ност.

Тази година той бе под над­с­лов „За Бъл­гария – суверенна, солидарна, справед­лива” и в столицата събра над 1200 трудещи се. „Затова днес, тук в София и на много други места в Бъл­гария, сме заедно — социалисти, социал­демок­рати, комунисти, всички хора, които смятат че правото на труд е свещено”, каза още лидерът на левицата.  

Миков припомни, че нас­тоящото правител­с­тво в страната ни е въвело еднод­невен трудов договор – абсурд, който е поред­ният пробив в трудовото законодател­с­тво, както и че са били отнети онези 10% облек­чение на работещите бедни. „Днес бъл­гар­с­кият работ­ник получава 4,5 пъти по-ниска зап­лата от сред­ноев­ропейс­ката, въп­реки че произ­вежда само 2,5 по-малко БВП, изчис­лен по покупателна способ­ност. Това си зас­лужава бит­ката за повече права на онези 98%, които в крайна сметка съз­дават благата в Бъл­гария и в света. Бит­ката няма да е лесна, но ние – социалис­тите, трябва да бъдем цен­търа й, защото бъл­гар­с­ките граж­дани, европейс­ките и светов­ните работ­ници я зас­лужават”, категоричен бе пред­седателят на БСП.

Миков под­черта, че независимо дали срещу левите ще се изп­равят едри кор­порации, ТТИП или други играчи от зад­кулисието и ще изпол­з­ват раз­лични под­ходи, за да спрат тази битка – тя е свята, защото трудът е в основата на всичко. Той под­черта, че бит­ката трябва да се води и заради хората, които са загивали в протес­т­ните митинги и манифес­тации, за да има 8-часов работен ден, справед­ливо зап­лащане и нор­мално отношение към тези, които произ­веж­дат благата на света.

Бит­ката се води заради хората, които днес чув­с­т­ват нес­п­равед­ливостта и угнетяването на труда им. Те трябва да я спечелят”, зак­лючи пред­седателят на БСП Михаил Миков.

Всеки човек има право на труд, на свободен избор на работа, на справед­ливи и благоп­риятни условия на труд, както и на зак­рила срещу без­работица. Това е основно човешко право, гаран­тирано и от всеоб­щата дек­ларация за правата на човека на ООН”. Това заяви пред­седателят на БСП-София Калоян Пар­гов, който допълни, че младите, образованите и талан­т­ливи хора на Бъл­гария са лишени от въз­мож­ността да се реализират у нас и дър­жавата ги принуж­дава да потър­сят препитание и реализация далече от родината си. Социалис­тът под­черта, че останалите тук, от друга страна, са лишени от справед­ливи условия на труд, индус­т­рията е лик­видирана, икономиката тъпче на място, а мал­кият и сред­ният биз­нес са притис­нати в ъгъла и изнемог­ват под бюрок­ратич­ната преса, която ги смазва. „Тези, които с десетилетия са се трудили и са градили дър­жавата – вместо дос­тойни старини, получават унизително малки пен­сии. „Хората на труда са гръб­накът на икономиката, а без икономика – няма дър­жава. Днеш­ните управ­ници се дър­жат така, все едно хората на труда не същес­т­вуват”, заяви той. „Време е за солидар­ност и справед­ливост! Време е неравен­с­т­вата в дър­жавата да бъдат премах­нати”, категоричен бе пред­седателят на БСП-София.

Ние сме длъжни да бъдем отговорни за утреш­ния ден на Бъл­гария – суверенна, солидарна, справед­лива!”, зак­лючи Калоян Пар­гов

Време е за промяна! Време е хората, които съз­дават благата, да получават справед­лив дял от тях­ното раз­п­ределение! Време е за солидар­ност и справед­ливост! Време е неравен­с­т­вата в дър­жавата да бъдат премах­нати”, категоричен бе пред­седателят на БСП-София.

След праз­нич­ното митинг-шествие по софийс­ките улици учас­т­ниците се отп­равиха към Борисова градина. Там те отбелязаха традицион­ният праз­ник на „левия печат. Привет­с­т­вия отп­равиха пред­седателят на БСП-София Калоян Пар­гов, глав­ният редак­тор на в. „Дума” Таня Джа­джева, издателят на в. „Земя” и „Русия днес” д-р Свет­лана Шарен­кова, пред­седателят на ПП “Нова Зора“ и главен редак­тор на едноимен­ния вес­т­ник Минчо Мин­чев.  В изказ­ването си д-р Свет­лана Шарен­кова под­черта, че левият печат е пос­ледователен, а много често – и един­с­т­вен, защит­ник и рупор на истината в нас­тоящите условия в Бъл­гария. Споменавайки всички леви издания като в. „Дума”, „Земя”, „Русия днес”, „Жарава”, „Моята вяра”, сп. „Понедел­ник”, сп. „Ново време” и други, тя припомни основ­ните цен­ности на лявата преса – защита на социалис­тичес­ките идеи, репуб­ликанизма, солидар­ността, демок­рацията, социал­ната дър­жава, мира между народите, на друж­бата с правос­лавна и славян­ска Русия, с която Бъл­гария има исторически заложени специални отношения. Тя привет­с­тва воденият нов политически курс на БСП за реално лява, социалис­тическа политика, и изрази убеж­дението си, че той ще бъде пот­вър­ден на пред­с­тоящия кон­г­рес на пар­тията, и чрез него ще бъде вър­нато доверието на избирателите към БСП.