Десетки хиляди се помолиха на “Света Богородица Всецарица“

Десетки хиляди се помолиха на “Света Богородица Всецарица“

Чудотворната икона беше изнесена вчера от патриаршеския храм „Свети Александър Невски”, за да бъде пренесена в Гигинския манастир “Св. Св. Козма и Дамян”

Чудот­вор­ната икона “Света Богородица Всецарица“ беше изнесена вчера от пат­риар­шес­кия храм „Свети Алек­сан­дър Нев­ски”, за да бъде пренесена в Гигин­с­кия манас­тир “Св. Св. Козма и Дамян“, където ще бъде съх­ранявана занап­ред, предаде бТВ.

Чудот­вор­ната икона беше внесена в пат­риар­шес­кия храм на Велика събота. Оттогава нес­пирен поток вяр­ващи, дошли от цялата страна, чакаха на дълги опашки, за да се помолят за здраве.

Иконата е осветена в Атон­с­кия манас­тир Ватопед, където се съх­ранява оригинал­ното чудот­ворно изоб­ражение. Тя е изог­рафисана през XIX в. и досега е помог­нала на много вяр­ващи да се излекуват дори от нелечими заболявания.

Две копия на иконата “Всецарица” са пренесени в Мос­ква. В пос­ледно време там ежед­невно стават много чудеса съг­ласно пис­мените свидетел­с­тва, изп­ращани в манас­тира “Ватопед” от деца, които са се лекували в Дет­с­кия онкологичен цен­тър в Мос­ква.

Всички вяр­ващи, които искат да се пок­лонят пред чудот­вор­ната икона “Света Богородица Всецарица“ и да се молят за изцеление, могат да го нап­равят в Гигин­с­кия манас­тир, близо до град Брез­ник.

Правос­лав­ната цър­ква почете вчера и паметта на Свети цар Борис-Михаил, който обявява хрис­тиян­с­т­вото за официална религия в Бъл­гария, въвежда и раз­п­рос­т­ранява бъл­гар­с­ката пис­меност.