Близо 1500 души потърсиха помощ в „Пирогов” по Великден

Близо 1500 души потър­сиха помощ в „Пирогов” за пър­вите три праз­нични дни по Велик­ден, съоб­щиха вчера от лечеб­ното заведение. От петък до понедел­ник сут­рин през Спеш­ното на универ­ситет­с­ката бол­ница са преминали не само хора от София, но и от цялата страна. Наб­людава се увеличение на пациенти от провин­цията, които са потър­сили помощ в спеш­ния инс­титут и се е наложило да бъдат хос­питализирани, отбеляза доц. Стоян Сопотен­ски – зам.-директор по лечеб­ната дей­ност и завеж­дащ Спеш­ното приемно отделение. Спрямо миналата година за същия период борят на тези пациенти е увеличен със 100.

Увеличен и броят на децата, които са се нуж­даели от лекар­ска помощ и са получили в спеш­ната бол­ница. От Клиниката по дет­ска трав­матология отбеляз­ват 3 случая на деца със сериозни наранявания на гор­ните край­ници. Момиченце на 7 години от Пер­ник и момче на 5 години от Якоруда са докарани в „Пирогов” и оперирани по спеш­ност от дежур­ните екипи, защото са счупили ръцете си по време на игра. 12-годишно момче пък е имало сериозно отк­рито счуп­ване на пред­миш­ницата след ПТП в нощта на 30 април срещу 1 май. Връщайки се от цър­ква, колата им катас­т­рофирала и то пос­т­радало.