Евростат: Близо 50% от завършилите в България висшисти са избрали бизнес-администрация и право

Близо половината от завър­шилите вис­шисти у нас през 2014 г. са пред­почели специал­ности в областта на стопан­с­ките науки, бизнес-администрацията и правото, отчита анализ на Еврос­тат за най-доминираните образователни области в страните на ЕС, предаде БТА. Около 15 на сто от бъл­гар­с­ките вис­шисти са пред­почели специал­ности в областта на инженер­ните науки, произ­вод­с­т­вото и строител­с­т­вото. Други 7 процента от вис­шис­тите у нас се пред­почели здравеопаз­ването; почти тол­кова са завър­шилите специал­ности в сферата на образованието; около 6,6 на сто — специал­ности в хуманитар­ните науки и изкус­т­вата и др. Най-малък е бил делът на студен­тите у нас, пред­почели специал­ности като “Управ­ление на сухопътен, воден и въз­душен тран­с­порт“ — 1,2 процента, “Природни науки“ — 0,7 на сто или “Математика и статис­тика“ — едва 0,2 на сто. През 2014 г. близо 5 милиона млади европейци са придобили висше образование в рам­ките на ЕС, като от тях около 58 на сто са били жени и близо 42 на сто — мъже. Сил­ният пол пред­почита специал­ности в сферата на инженер­ните науки, строител­с­т­вото и произ­вод­с­т­вото, докато дамите пред­почитат хуманитарни науки, здравеопаз­ване и образование, отчита Еврос­тат. Делът на жените, получили висше образование у нас, е почти на средно европейско ниво — около 80 на сто.