Профилактични тестове за наркотици в училищата обмислят в НС

Профилактични тестове за наркотици в училищата обмислят в НС

Представители на общинските съвети поискаха да се въведе задължителен общественополезен труд за непълнолетни дилъри на дрога

Към профилак­тич­ните прег­леди на учениците да има и тест за нар­котици. Такава идея е обсъдена на дис­кусионен форум в пар­ламента по повод 26 юни – Меж­дународен ден за борба с нар­команиите, предаде Нюз.бг.

Идеята е на бив­шия вът­решен минис­тър Цветан Цветанов, който обяви, че тя е обсъж­дана вече между депутатите.

От своя страна пред­седателят на Комисията по образованието– Милена Дамянова посочи пред БНР, че новият Закон за образованието, който влиза в сила от тази есен, пред­вижда преван­тивна работа на училищни екипи, чиято цел е да отк­рият отрано проб­лема и с него да се работи.

Пред­с­тавители на общин­с­ките съвети поис­каха да се въведе задъл­жителен общес­т­венополезен труд за непъл­нолетни дилъри на дрога.

Теменужка Любенова от Облас­т­ния съвет в Благоев­г­рад нас­тоя за по-строги наказания за хванатите дилъри, както и да се пред­види раз­г­раничение на наказанията, когато се продават нар­котици в, около или извън училище.

Друга идея, която бе обсъдена, е нар­козависимите да имат право на избор между присъда и лечение.

От мес­т­ните комисии се чуха дори и пред­ложения, отговор­ността за раз­п­рос­т­ранението на нар­котици да се поема и от родителите, ако дилърът е непъл­нолетен.