Болна жена дарява парите за лечението си на деца

Болна жена дарява парите за лечението си на деца

Безработната майка Наталия разполага с около 15 000 лева от благодтворителна кампания, с които ще помогне на три болни деца

Без­работна майка на четири деца доживя двойно чудо – да осигури непосилно скъпо лечение не само за себе си, но и за други хора, близки по съдба. Днес тя е живото доказател­с­тво, че съп­ричас­т­ността същес­т­вува. Пър­вата анев­ризма на Наталия е отк­рита на рож­дения ден на дъщеря ѝ София. „Пър­вият ми стент струва 17 800, вторият струва 19 800”, раз­казва Наталия.

Самите животос­пасяващи процедури въз­лизат на неоценимо повече.

Време за губене няма. „Говорих с док­тора и той ми каза: „Пишете, пишете, аз на всич­ките си пациенти им каз­вам да пишат, ще пишем заедно, дайте, ще се обединим!””, раз­казва Наталия.

Съветът на д-р Сираков е Наталия да поиска отс­рочка за плащането на стен­товете от дирек­тор­ката на столич­ната бол­ница „Свети Иван Рил­ски”.

И тя ми каза така: „Виж какво, ние не можем да те оставим да умреш! Кажи на д-р Сираков, че раз­решавам, аз сега ще му се обадя. Аз никой от пациен­тите си не съм оставила, въп­реки че повечето от тях и до ден днешен, не са се издъл­жили. Никой не мога да осъдя, щото знам, че нямат””. Така Наталия прераз­казва думите на дирек­тора на бол­ницата. 

Един­с­т­веният начин за Наталия да се издължи на бол­ницата е чрез дарител­ска кам­пания.

В началото въобще нямах никаква вяра, докато един ден, с детен­цето бяхме на док­тор и викам: „Чакай да видя до бан­ката”. И се оказа, че там имаше 6 000 лева и се почув­с­т­вах малко по-уверена”, раз­казва Наталия. За един месец парите за лечението ѝ са съб­рани.

 Рано е за семейс­т­вото да се радва. Месец след пър­вата, лекарите отк­риват втора анев­ризма в главата на Наталия.

 „За пър­вата операция съб­рах, помог­нали са ми много хора, ама за втората – докъде?”.

На 28-ми юни в главата на Наталия е пос­тавен вторият стент. Тя се събужда с новината, че здрав­ното минис­тер­с­тво ще плаща за случаите като ней­ния.

Сега тя раз­полага с около 15 000 лева, дарени за ней­ното лечение. Ней­ният живот сега добива нов смисъл – да дава. Пуб­ликува решението си в интер­нет и доб­рата вест се раз­п­рос­т­ранява бързо. Освен на своите четири, Наталия е пос­ветила мис­лите си на три непоз­нати деца – на тях ще дари парите. Раз­п­ределението, до пос­лед­ната стотинка, ще пуб­ликува в профила си във Facebook.