ГЕРБ се уплаши, издигат Борисов за президент?

ГЕРБ се уплаши, издигат Борисов за президент?

В събота след дълги месеци увър­тане и отричане, премиерът Бойко Борисов намекна, че ще се кан­дидатира за президент наесен. Думите на премиера бяха, че президен­т­с­ките избори са лидер­ски избори. „И що за пар­тия си ако приз­наеш, че лидерът ти не става за президент, а трябва на негово място да тър­сиш дали е граж­данин, дали е селянин, дали е военен, дали е интелек­туалец“, каза Борисов пред жур­налисти.  “Един­с­т­веният, който има основание да се колебае дали да се яви — съм аз“, каза Борисов.  И добави, че колебанието му е защото премиер­с­кият пост има повече власт.

“Имах двама прек­расни кан­дидати до преди две сед­мици, когато видяхте какво става със света. Тези хора с тези качес­тва в такава критична ситуация не могат да се справят. Те са прек­расни във всяко едно отношение, но при стресова ситуация, когато трябва да троп­нат по масата, за да ни защитят интереса, те този харак­тер го нямат. До сеп­тем­ври искам да се ориен­тирам дали мога да намеря нещо такова“, под­черта премиерът. И очерта какво ще търси в бъдещия кандидат-президент на ГЕРБ: “Той трябва да е и политик, и екс­перт, и с харак­тер, да го поз­нават хората, да има реф­лекс в ситуацията“, сякаш „скромно” описа себе си премиерът.

Меж­дув­ременно пред БНТ вът­реш­ният минис­тър и вицеп­ремиер Румяна Бъч­варова  също пот­върди, че една от обмис­ляните в ГЕРБ номинация за дър­жавен глава е премиерът. Според експерти-политолози въз­мож­ността Борисов да се яви сам на изборите за дър­жавен глава, е израз на страх, че управ­ляващите няма да спечелят народ­ния вот наесен, особено срещу единна лява кан­дидатура. Това показва и личен страх на Бойко Борисов, който осъз­нава, че след поред­ната „Бой­кова” зима и ръст на общес­т­веното недовол­с­тво може отново да се прости с премиер­с­кия пост – този път завинаги. В този смисъл, „Дон­дуков” 2 с пъл­ните пет години ман­дат и при труд­нос­тите за осъщес­т­вяване на импийч­мънт, ще са удобен политически прис­тан на Борисов, а мис­ленето му спрямо неговата соб­с­т­вена пар­тия ГЕРБ е „След мен – и потоп”.