БСП: Властта опита да саботира Бузлуджа

БСП: Властта опита да саботира Бузлуджа

• Левицата дава случая на прокурор

• От опозицията дирек­тно попитаха дали винов­никът не е Бойко Борисов. Обвиниха го в цен­зура и страх

• Общата кан­дидатура на левицата има огромен шанс, защото това е мнението на пар­тията, под­черта лидерът на социалис­тите Кор­нелия Нинова

БСП и телевизията, с която социалис­тите сключиха договор за прякото излъч­ване на Събора на Буз­лу­джа, са подали сиг­нал до прокуратурата, след като сателит­ната връзка на медията беше заг­лушена от неиз­вес­тни лица. Смятаме, че това беше саботаж на Национал­ния събор на Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия. Същото е посочено и в жал­бата ни до прокуратурата”. Това каза на извън­редна прес­кон­ферен­ция на „Позитано” 20 вчера лидерът на БСП Кор­нелия Нинова.

Тя обясни хронологията на събитията по времето на Национал­ния събор на левицата, пос­ветен на 125-тата годиш­нина на пар­тията, в който взеха учас­тие над 55000 социалисти и сим­патизанти: Пред­варително беше обявено, че прякото излъч­ване ще започне в 11 ч.. От 10.30 до 11.00 ч. излъч­ването беше нор­мално, в 11 ч. обаче сиг­налът спря. Нап­равихме всичко въз­можно прякото предаване да бъде прех­вър­лено на друга телевизия. Десет минути след като излъч­ването стар­тира, сиг­налът отново беше прекъс­нат. Наложи се да изпол­з­ваме и сателита на Бъл­гар­с­ката национална телевизия. Минути след като започна предаването и тях­ната сателитна връзка беше прекъс­ната”, заяви вчера Нинова.

Не знаем кой е отговорен за това. Очак­ваме прокуратурата да нап­рави своето раз­с­лед­ване, но допус­каме, че това не може да бъде нап­равено от случайни хора, а хора с дос­татъчно въз­мож­ности в дър­жавата.

Определяме изк­люч­ването на сиг­налите на три телевизии и прекъс­ването на пряко излъч­ване като тежка цен­зура срещу опозицията и като посегател­с­тво към свободата на словото.

Г-н Борисов, ако сте Вие, това е недопус­тимо и показва само едно-притеснение от това, което щеше да се види на Буз­лу­джа.”, каза Нинова.

Тя уточни, че не обвинява премиера дирек­тно, но и че случайни хора не могат да изк­лючат сателитна връзка.

Раз­говаряхме с инженери, които имат дъл­гогодишен стаж, и те казаха, че такова нещо им се случва за първи път. Включително и на БНТ. Искаме прокуратурата да каже какво стана и кой се опита да скрие събора и гласа на опозицията раз­говаряхме.

Благодаря на тези над 55000 души, които дой­доха, и на всички в страната, които ни прод­к­репят. Искам да благодаря и на всички инс­титуции за пер­фек­т­ната организация и за това, че нап­равиха и невъз­мож­ното, за да протече съборът добре.

БСП е по-силна. Енер­гията и новата вълна в пар­тията беше усетена на Буз­лу­джа. Поела съм пар­тията с ангажимент, че ще я изведа до победа на пар­ламен­тарни избори, аз няма да бъда кан­дидатурата на БСП на президен­т­с­ките избори. Смятам, че общата кан­дидатура на левицата ще има много голям шанс за победа. Балотаж със сигур­ност и борба за победа на втори тур. Чувам много мнения, но ще се съоб­разявам само с едно мнение-това на пар­тията, я тя поиска обща лява кан­дидатура, която ще съоб­щим на 14 август, добави още Нинова.

Цветелина ЦВЕТАНОВА