Антирекорд: Близо 3900 ученици са напуснали образователната ни система

Все повече ученици отпадат от образовател­ната ни сис­тема, съобщи „Нова телевизия”.

За пос­лед­ната година училище са напус­нали почти 3900 ученици, като най-много са от Сливен­ска област, а най-малко — в Смолян­ска. За срав­нение през учеб­ната 20142015 напус­налите са 3282, а през 20132014 броят им е 3490.

В тази цифра не влизат децата, напус­нали, за да емиг­рират със семейс­т­вата си.

Близо 10 000 са децата, изб­рали да продъл­жат образованието си в чуж­бина през пос­лед­ната учебна година.

В Испания нап­ример живеят над 180 000 бъл­гари. Недел­ните училища са над 42. Мом­четата започ­ват работа по-рано, а момичетата се омъж­ват по-рано, това също са част от причините, поради които те напус­кат образовател­ната сис­тема.”, заяви пред „Нова” Лазар Додев, дирек­тор на Дирек­ция „Организация кон­т­рол и инс­пек­тиране” в МОН.

Другите причини са нез­начителни по отношение на общата бройка, като нап­ример слаб успех и неиз­винени отсъс­т­вия”, каза още Додев.