Реформаторите станаха за смях при откриването на парламентарния сезон

С дек­ларации на всички пар­ламен­тарни групи в сряда бе пос­тавено началото на новия пар­ламен­тарен сезон. Очак­вано, Рефор­матор­с­кият блок не изневериха на стила си и станаха за смях, след като първо Радан Кънев излезе на пар­ламен­тар­ната трибуна от името на фор­мацията, а след това стана ясно, че колегите му не са съг­ласни с казаното от него. Кънев обяви, че в блока са притес­нени от меж­дународ­ната нес­табил­ност и обвини управ­ляващите, че се под­дават на страхове. Лидерът на ДСБ раз­к­ритикува и премиера Борисов заради еднос­т­ранни преговори с Тур­ция и нас­тоя Бъл­гария да се „държи като част от ЕС и НАТО“. Във вът­решен план пък тепърва тряб­вало да се нав­лезе в дъл­боки реформи. Малко по-късно сек­ретарят на ПГ на РБ Димитър Дел­чев обяви гневен, че групата не е съг­ласна с дек­ларацията, прочетена от съп­ред­седателя им Радан Кънев. Той дори напомни, че РБ бил доб­роволен съюз и кой­тоиска може да излезе, а само ДСБ са изразявали подобна готов­ност. Работата на кабинета бе раз­к­ритикувана и от АБВ. Дек­ларацията, в която пар­тията е категорична, че правител­с­т­вото губи темпо за работа по някои от важ­ните проб­леми на общес­т­вото, бе изчетена от депутата Мариана Тодорова. Тя визира сек­торите сигур­ност, вън­шна политика, здравеопаз­ване, образование, енер­гетика и стимулиране на биз­неса. „АБВ ще продължи да е опозиция, как­вато е нужна на Бъл­гария“, увериха от пар­тията. От АБВ също нас­тояха президен­тът да свика КСНС по кризата с нелегал­ните миг­ранти. Съп­ред­седателят на Пат­риотич­ния фронт Валери Симеонов пък пох­вали кабинета за мер­ките по опаз­ване на границата и недопус­кане на миг­ран­т­ска вълна и пред­ложи страната ни да прек­рати еднос­т­ранно Дъб­лин­с­кото споразумение. Според него трябва да се изпол­зва сила при нелегално преминаване на миг­ран­т­ска вълна. Съл­зот­ворен газ, водни струя и оръжия срещу бежан­ците при нужда пред­лагат от ПФ. Управ­ляващите, в лицето на зам.-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов, се оплакаха, че както опозиционни, така и пар­т­ньор­ски пар­тии се над­п­ревар­вали да правят политически актив един­с­т­вено като критикуват управ­лен­с­ките политики.