ГЕРБ вече инициира и кадруване в Църквата

ГЕРБ вече инициира и кадруване в Църквата

На общоселско събрание, свикано от лидера на партията в село Кладница, била обсъдена и решена смяната на игумена на манастира „Св. Николай Мирликийски”

Лидерът на ГЕРБ в пер­ниш­кото село Клад­ница е свикал във втор­ник общосел­ско съб­рание, на което е била обсъдена и решена смяната на игумена на Клад­ниш­кия манас­тир йеромонах Рафаил, пише сай­тът „Двери”.

На съб­ранието е бил пред­с­тавен новият кан­дидат за игумен на св. обител – архиман­д­рит Антим, дос­корошен клирик на Видин­ска епар­хия.

В поканата за общосел­с­ката среща е описана биог­рафията на Антим, който е бил игумен на Раковиш­кия и Доб­ридол­с­кия манас­тир, а сега иска да се премести в Софийска епар­хия. Заедно с новия кандидат-игумен на срещата с жителите на Клад­ница е бил и архим. Неофит, съб­рат на о. Антим, с когото заедно са се под­визавали във Видин­ска епар­хия.

На съб­ранието е присъс­т­вала само малка част от жителите на селото, които не са активни членове на Клад­ниш­ката енория, обг­риж­вана от отец Рафаил.

Архиман­д­рит Антим не е отговорил едноз­начно дали има раз­решение от Софийска мит­рополия да поема ангажименти за заемане на игумен­с­кото място в манас­тира. По устав смяната на игумена на даден манас­тир, става от епар­хийс­кото ръковод­с­тво, а не от политически пар­тии или жители на близ­ките населени места.

Има обаче основания да се смята, че смяната на игумена се под­готвя с под­к­репата на Софийска мит­рополия, пише сай­тът.

Актив­ните дейс­т­вия срещу Рафаил започ­наха преди няколко сед­мици и са свър­зани с финан­сови интереси около ремонта на манас­тир­с­кия храм, пос­т­радал от земет­ресението през 2012 г., както и заради социал­ната и църковно-обществена дей­ност на игумена. Той беше обвинен, че не косял редовно тревата в манас­тир­с­кия двор, сградите били занемарени, а ценни икони от храма лип­с­вали.

Игуменът на Клад­ниш­кия манас­тир зас­тъпва позицията, че духов­ниците следва да не пес­тят сили и време за духовна прос­вета на деца и въз­рас­тни, да се отс­тоява правото на под­рас­т­ващите да имат връзка с Цър­к­вата и ней­ните тайн­с­тва. Тази негова позиция предиз­вика недовол­с­т­вото сред някои от социал­ните работ­ници и дирек­тори на социални дет­ски заведения на териот­рията на община Пер­ник. В същото време о. Рафаил се пол­зва с авторитет и рес­пект в средите на социал­ното минис­тер­с­тво, където уважават усилията му за цър­ковна прос­вета и духовно обг­риж­ване на сираците, осиновените деца и прием­ните родители, се посочва още в пуб­ликацията.

Меж­дув­ременно жителите на село Клад­ница инициираха петиция в под­к­репа на отец Рафаил, в която вече са се под­писали над 620 души. „Заради неос­новател­ните, абсур­дни и клевет­нически обвинения срещу игумена на манас­тир “Св. Николай Мир­ликийски Чудот­ворец“, нека дадем под­к­репата си относно неговото дос­тойно служение и смела граж­дан­ска позиция и покажем, че именно той трябва да остане на поста, който Бог му е поверил като игумен на Светата обител”, пише в петицията.