ДПС се обяви за предсрочни парламентарни избори след президентските

ДПС се обяви за предсрочни парламентарни избори след президентските

Стабилно политическо мнозин­с­тво, в рам­ките на този пар­ламент, не може да бъде пос­тиг­нато. Пър­вос­тепен­ната ни политическа цел в нас­тоящия политически сезон е пред­с­рочни пар­ламен­тарни избори след президен­т­с­ките. Тази заявка нап­рави от пар­ламен­тар­ната трибуна народ­ният пред­с­тавител и пред­седател на ДПС Мус­тафа Карадайъ в дек­ларация на ПГ на фор­мацията. По думите му новата пар­ламен­тарна сесия започва в ситуация на остра криза на сигур­ността и липса на ясна визия за бъдещето, както на Бъл­гария, така и на Бал­каните, Европа и света като цяло. „Политиката на ДПС е да има сигур­ност в Бъл­гария и региона, но за това трябва да се прави политика на баланси във всеки кон­к­ретен момент и всеки кон­к­ретен политически акт да е свър­зан с този кон­текст. Не трябва да си въоб­разяваме, че това, което правим като политика в пар­ламента, няма връзка и със световна политика, европейска, регионална и т.н.“, посочи Карадайъ. Карадайъ посочи, че ДПС раз­г­лежда президен­т­с­ките избори не като отделно и изолирано политически събитие, а като част от процеса на префор­матиране на политичес­ката кон­фигурация в Бъл­гария. „Политическа стабил­ност означава сигур­ност на граж­даните и стабил­ност на инс­титуции. На първо място стабилен пар­ламент. Стабилен пар­ламент е този, в който има ясно определено и ценностно-хомогенно управ­ляващо мнозин­с­тво. В този пар­ламент такова мнозин­с­тво просто няма. Управ­ляващата коалиция, поне по споразумение, беше със­тавена от ГЕРБ и Рефор­матор­с­кия блок, с под­к­репата на Пат­риотич­ния фронт и АБВ. Пос­лед­ните оттег­лиха под­к­репата си. Рефор­матор­с­кия блок от една година е на две скорости — по-скоро на задна“, заяви Карадайъ.