Модулен вариант за матури и през 2017 г.

Замес­т­ник минис­търът на образованието Диян Стаматов беше на посещение във Враца, където се срещна с дирек­тори на учебни заведения от областта. Това е пър­вата от поредицата срещи в цялата страна, на които ще се обсъжда новият закон за образованието, предаде „Дарик”.

Училищата в страната имат вече готов­ност за началото на учеб­ната година, като само в 17 училища ремон­тите ще продъл­жат и след 15 сеп­тем­ври, но нав­сякъде обновяването ще прик­лючи до началото на октом­ври”, обяви Стаматов.

Той комен­тира и провеж­дането на матурите чрез модулни варианти. „Това, което видяхме е, че модулите са варианта, който облек­чава абсолютно цялата организация и начина по който се провеж­дат матурите. Вероятно това ще е и един от начините за провеж­дането им и през май 2017 година“, посочи той.

Зам. минис­търът засегна и някои други теми като учеб­ниците по геог­рафия за 5-и клас, които, по думите му, ще бъдат готови на 14 сеп­тем­ври 2017 г.. Учеб­ниците по геог­рафия са прис­тиг­нали преди 2 сед­мици и на този етап никой не знае какво съдър­жат, освен автор­с­ките им колек­тиви.

Меж­дув­ременно Минис­тер­ски съвет одобри допъл­нителни тран­с­фери за общините в раз­мер на 14 143 735 лв. Сред­с­т­вата са пред­видени по бюджета на МОН за финан­сово осигуряване на дей­ности по три национални прог­рами – „Оптимизация на училищ­ната мрежа“, „Осигуряване на съв­ременна образователна среда“ и „Без свободен час в училище“.